Bai tap so 6 06QK4

Bai tap so 6 06QK4 - I HC DN LP HNG VNG Khoa Qun Tr Kinh...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Đ I H C DÂN L P HÙNG V NG ƯƠ Bài t p s 6 Khoa Qu n Tr Kinh Doanh Môn h c: KINH T L NG Ế ƯỢ L p: 06QK4 (Năm h c 2007 – 2008) Bài t p s 6 ậ ố Ngày phát: Th Ba, ngày 18 tháng 12 năm 2007 Ngày n p: Th Ba, ngày 25 tháng 12 năm 2007 Đ xác đ nh các y u t nh h ng nh th nào đ n ch tiêu tiêu dùng cá nhân vào mua xe m i ế ố ả ưở ư ế ế (PCECARS), dùng d li u trong Data 9-12 trong b d li u c a Ramanathan v i các đ nh nghĩa ữ ệ ộ ữ ệ bi n nh sau: ế ư PCECARS = Ch tiêu tiêu dùng cá nhân vào mua xe m i (t USD) PCDPY = Thu nh p cá nhân bình quân (ngàn USD) POP = Dân s M (tri u ng i) ườ CPINEW = Ch s giá tiêu dùng cho xe h i m i ỉ ố ơ a) Tr c khi ch y h i qui anh/ch hãy d báo ướ m i quan h c a các h s gi a các bi n đ c ệ ủ ệ ố ữ ế l p nh h
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 01/10/2011 for the course FSD 201 taught by Professor Huong during the Spring '10 term at Beacon FL.

Ask a homework question - tutors are online