btap+dâpn04

btap+dâpn04 - I HC DN LP HNG VNG Khoa Qun Tr...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
ĐẠ I H C DÂN L P HÙNG V ƯƠ NG Bài t p s 1 Khoa Qu n Tr Kinh Doanh GV: Nguy n Th Mai Bình 1 Môn h c: KINH T L ƯỢ NG L p: 04QK (N ă m h c 2006 – 2007) G i ý đ áp án Bài t p s 1: MÔ HÌNH H I QUI ĐƠ N BI N Ngày phát: Th B y, ngày 31 tháng 03 n ă m 2007 Ngày n p: Th B y, ngày 07 tháng 04 n ă m 2007 Câu 1: (10 đ i m) Ch ng minh công th c xác đị nh h s t ươ ng quan đơ n bi ế n sau: SST SSR S S S r y x xy = = GI I : Ta có = 2 i 2 i i i y x xy ) Y Y ( ) X X ( ) Y Y )( X X ( S S S (1) Ngoài ra: SSR = 2 i ) Y Y ˆ ( SST = 2 i ) Y Y ( i 2 1 i X Y ˆ β + β = X Y 2 1 β = β = = β 2 i i i 2 x xy 2 ) X X ( ) Y Y )( X X ( S S ) X X ( Y X X Y X Y ˆ i 2 i 2 2 i 2 1 i β + = β + β = β + β = SSR = = β = β + 2 i 2 2 i i i 2 i 2 2 2 i 2 ) X X ( ) X X ( ) Y Y )( X X ( ) X X ( ) Y ) X X ( Y ( Do đ ó: () = = 2 i 2 i 2 i i 2 i 2 i 2 2 i i i ) Y Y ( ) X X ( ) Y Y )( X X ( ) Y Y ( ) X X ( ) X X ( ) Y Y )( X X ( SST SSR = = 2 i 2 i i i 2 i 2 i 2 i i ) Y Y ( ) X X ( ) Y Y )( X X ( ) Y Y ( ) X X ( ) Y Y )( X X ( SST SSR (2) T (1) và (2) ta có: SST SSR S S S r y x xy = =
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
ĐẠ I H C DÂN L P HÙNG V ƯƠ NG Bài t p s 1 Khoa Qu n Tr Kinh Doanh GV: Nguy n Th Mai Bình 2 Câu 2: (70 đ i m) M t sinh viên đ ã ti ế n hành nghiên c u m i quan h gi a thu nh p trung bình h ng n ă m c a Cha M đ i m trung bình h c t p c a sinh viên. D li u thu th p t m u g m 8 sinh viên và đượ c k ế t qu nh ư sau: STT Bi ế n Y Đ I M TRUNG BÌNH Đ TB Bi ế n X THU NH P TRUNG BÌNH H NG N Ă M TN - Tri u đồ ng 1 10.00 105 2 7.50 75 3 8.75 45 4 5.00 45 5 7.50
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 01/10/2011 for the course FSD 201 taught by Professor Huong during the Spring '10 term at Beacon FL.

Page1 / 7

btap+dâpn04 - I HC DN LP HNG VNG Khoa Qun Tr...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online