de 3 - TRNG I HC DN LP HNG VNG KHOA QUN TR KINH DOANH MN HC...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1 TR ƯỜ NG ĐẠ I H C DÂN L P HÙNG V ƯƠ NG KHOA QU N TR KINH DOANH MÔN H C: KINH T L ƯỢ NG K THI: PH L P: 04QK NGÀY THI: …/…/2007 Th i gian làm bài: 90 phút (Sinh viên đượ c s d ng tài li u) CB ra đề : Nguy n Th Mai Bình Ngày ra đề : 07/09/2007 Ký tên: Tr ưở ng Khoa: Ngày duy t đề : Ký tên: Câu 1: (25 đ i m) D li u v tiêu dùng th t gà v i các bi ế n đượ c đị nh ngh ĩ a nh ư sau: Y = l ượ ng th t gà tiêu th bình quân đầ u ng ườ i (pound) X2 = thu nh p kh d ng bình quân đầ u ng ườ i (USD) X3 = Giá bán l c a th t gà (cent/pound) X4 = Giá bán l c a th t bò (cent/pound) X5 = Giá bán l c a th t heo (cent/pound) X6 = Giá bán l bình quân có tr ng s c a th t bò và th t heo (cent/pound) 1. Hãy gi i thích m i quan h k v ng gi a l ượ ng th t gà tiêu th bình quân đầ u ng ườ i v i các bi ế n còn l i. 2. Nh n xét các kh n ă ng x y ra hi n t ượ ng đ a c ng tuy ế n trong mô hình 1.1 3. Trong mô hình 1.1, các bi ế n nào không có ý ngh ĩ a v m t th ng kê (không nh h ưở ng đế n l ượ ng th t gà tiêu th bình quân đầ u ng ườ i) v i m c ý ngh ĩ a 10%. Hãy cho bi ế t nên th c hi n ki m đị nh nào để bi ế t đượ c có nên b các bi ế n trên ra kh i mô hình 1.1 4. Vi c xây d ng mô hình t mô hình 1.1 đế n mô hình 1.2 có tên g i là gì? Hãy gi i thích ý ngh ĩ a các tham s c a mô hình phù h p nh t. 5. Theo k ế t qu trong mô hình 1.3 và mô hình 1.4, mô hình này có b b nh ph ươ ng sai thay đổ i hay t ươ ng quan chu i không? Hãy vi ế t các ki m đị nh c n thi ế t và cho k ế t lu n v i m c ý ngh ĩ a 10% Mô hình 1.1 Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 06/18/07 Time: 16:11 Sample: 1960 1982 Included observations: 23 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic C 38.59691 4.214488 9.158150 0.0000 X2 0.004889 0.004962 0.985370 0.3383 X3 -0.651888 0.174400 -3.737889 0.0016 X4 0.243242 0.089544 2.716443 0.0147 X5 0.104318 0.070644 1.476674 0.1580 X6 -0.071110 0.098381 -0.722805 0.4796 R-squared 0.944292 Mean dependent var 39.66957 Adjusted R-squared 0.927908 S.D. dependent var 7.372950 S.E. of regression 1.979635 Akaike info criterion 4.423160 Sum squared resid 66.62224 Schwarz criterion 4.719376 Log likelihood -44.86635 F-statistic 57.63303 Durbin-Watson stat 1.100559 Prob(F-statistic) 0.000000
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
2 Mô hình 1.2 Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 06/18/07 Time: 16:17 Sample: 1960 1982 Included observations: 23 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic C 35.68084 3.399337 10.49641 0.0000 X3 -0.654097 0.157564 -4.151300 0.0005 X4 0.232528 0.054387 4.275460 0.0004 X5 0.115422 0.024303 4.749224 0.0001 R-squared 0.939235 Mean dependent var 39.66957 Adjusted R-squared 0.929641 S.D. dependent var 7.372950 S.E. of regression 1.955702 Akaike info criterion 4.336146 Sum squared resid 72.67063 Schwarz criterion 4.533624 Log likelihood -45.86568 F-statistic 97.89329 Durbin-Watson stat 1.251523 Prob(F-statistic) 0.000000 Mô hình 1.3 White Heteroskedasticity Test: F-statistic 2.057006 Probability 0.116679 Obs*R-squared 10.01575 Probability 0.123990 Test Equation:
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 01/10/2011 for the course FSD 201 taught by Professor Huong during the Spring '10 term at Beacon FL.

Page1 / 8

de 3 - TRNG I HC DN LP HNG VNG KHOA QUN TR KINH DOANH MN HC...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online