De thi lan 1_ de 1

De thi lan 1_ de 1 - K ỳ thi chính l ớ p 04QK 1/6 H...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: K ỳ thi chính l ớ p 04QK 1/6 ! H ọ và tên: ............................................. .............................................................. MSSV:.................................................. L ớ p: ...................................................... ĐẠ I H Ọ C DÂN L Ậ P HÙNG V ƯƠ NG KHOA QU Ả N TR Ị KINH DOANH K Ỳ THI CHÍNH MÔN: NGUYÊN LÝ TH Ố NG KÊ L Ớ P 04QK Th ờ i gian làm bài: 90 phút (Sinh viên đượ c s ử d ụ ng tài li ệ u và làm bài trên đề thi) S ố câu đ úng: Đ i ể m: Ph ầ n 1 : TR Ắ C NGHI Ệ M (20 đ i ể m): H ướ ng d ẫ n ch ọ n câu tr ả l ờ i Ch ọ n câu a B ỏ câu a Ch ọ n l ạ i câu a Sinh viên ch ọ n câu tr ả l ờ i đ úng nh ấ t vào b ả ng sau: Câu 1 (a) (b) (c) (d) (e) Câu 6 (a) (b) (c) (d) (e) Câu 2 (a) (b) (c) (d) (e) Câu 7 (a) (b) (c) (d) (e) Câu 3 (a) (b) (c) (d) (e) Câu 8 (a) (b) (c) (d) (e) Câu 4 (a) (b) (c) (d) (e) Câu 9 (a) (b) (c) (d) (e) Câu 5 (a) (b) (c) (d) (e) Câu 10 (a) (b) (c) (d) (e) CH Ọ N CÂU TR Ả L Ờ I NÀO B Ạ N CHO LÀ PHÙ H Ợ P NH Ấ T: Câu 1. Để xác đị nh ki ể m đị nh là m ộ t phía ho ặ c hai phía ng ườ i ta c ă n c ứ vào (a) Gi ả thuy ế t c ủ a H để xác đị nh (b) Tính ch ấ t c ủ a gi ả thuy ế t ban đầ u (c) Đặ c đ i ể m c ủ a gi ả thuy ế t ng ượ c l ạ i (d) C ă n c ứ vào giá tr ị t ớ i h ạ n (e) T ấ t c ả các câu trên đề u sai Câu 2. Để ki ể m đị nh gi ữ li ệ u có tuân theo phân ph ố i chu ẩ n không, ng ườ i ta c ầ n làm gì? (a) Thành l ậ p gi ả thuy ế t H (b) Xác đị nh giá tr ị ướ c l ượ ng (c) Tra b ả ng phân ph ố i chu ẩ n tính giá tr ị Z (d) T ấ t c ả các câu trên đề u đ úng (e) T ấ t c ả các câu trên đề u sai Câu 3. Xác đị nh s ự thay đổ i c ủ a bi ế n ph ụ thu ộ c khi bi ế n độ c l ậ p thay đổ i m ộ t đơ n v ị ng ườ i ta dùng: (a) Hi ệ p t ươ ng quan (b) H ệ s ố góc (c) H ệ s ố t ươ ng quan (d) Ph ươ ng trình h ồ i qui (e) T ấ t c ả các câu trên đề u sai Câu 4. Để ướ c l ượ ng c ỡ m ẫ u chúng ta c ầ n các thông tin gì? (a) 1- α , S x (b) 1- α , ε , W (c) 1- α , W, S x (d) σ , S x , ε (e) T ấ t c ả các câu trên đề u sai Câu 5. Để th ể hi ệ n m ố i quan h ệ gi ữ a hai bi ế n đị nh tính ta c ầ n ph ả i (a) L ậ p b ả ng d ữ ki ệ n ng ẫ u nhiên hai chi ề u (b) Xác đị nh H : các tiêu chu ẩ n phân lo ạ i theo hàng và c ộ t độ c l ậ p nhau (c) Tính giá tr ị α (d) Tính giá tr ị O ij (e) T ấ t c ả các câu trên đề u sai Câu 6. N ế u h ệ s ố r = 0.78 thì ta có k ế t lu ậ n gì?...
View Full Document

This note was uploaded on 01/10/2011 for the course FSD 201 taught by Professor Huong during the Spring '10 term at Beacon FL.

Page1 / 6

De thi lan 1_ de 1 - K ỳ thi chính l ớ p 04QK 1/6 H...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online