De thi lan 1_ de 2

De thi lan 1_ de 2 - H v tn MSSV Lp I HC DN LP HNG VNG KHOA...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
K thi chính l p 04QK 1/6 @ H và tên: . ............................................ .............................................................. MSSV:. ................................................. L p: . ..................................................... ĐẠ I H C DÂN L P HÙNG V ƯƠ NG KHOA QU N TR KINH DOANH K THI CHÍNH MÔN: NGUYÊN LÝ TH NG KÊ L P 04QK Th i gian làm bài: 90 phút (Sinh viên đượ c s d ng tài li u và làm bài trên đề thi) S câu đ úng: Đ i m: Ph n 1 : TR C NGHI M (20 đ i m): H ướ ng d n ch n câu tr l i Ch n câu a B câu a Ch n l i câu a Sinh viên ch n câu tr l i đ úng nh t vào b ng sau: Câu 1 (a) (b) (c) (d) (e) Câu 6 (a) (b) (c) (d) (e) Câu 2 (a) (b) (c) (d) (e) Câu 7 (a) (b) (c) (d) (e) Câu 3 (a) (b) (c) (d) (e) Câu 8 (a) (b) (c) (d) (e) Câu 4 (a) (b) (c) (d) (e) Câu 9 (a) (b) (c) (d) (e) Câu 5 (a) (b) (c) (d) (e) Câu 10 (a) (b) (c) (d) (e) CH N CÂU TR L I NÀO B N CHO LÀ PHÙ H P NH T: Câu 1. Để xác đị nh ki m đị nh là m t phía ho c hai phía ng ườ i ta c ă n c vào (a) Gi thuy ế t c a H 0 để xác đị nh (b) Tính ch t c a gi thuy ế t ban đầ u (c) Đặ c đ i m c a gi thuy ế t ng ượ c l i (d) C ă n c vào giá tr t i h n (e) T t c các câu trên đề u sai Câu 2. Để ướ c l ượ ng c m u chúng ta không th thi ế u các thông tin gì? (a) 1- α (b) ε (c) σ (d) Câu a và b đề u đ úng (e) T t c các câu trên đề u đ úng Câu 3. Ch n câu đ úng: (a) T ươ ng quan th hi n m i quan h gi a hai bi ế n ng u nhiên (b) T ươ ng quan th hi n m i quan h gi a ít nh t hai bi ế n ng u nhiên (c) T ươ
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 01/10/2011 for the course FSD 201 taught by Professor Huong during the Spring '10 term at Beacon FL.

Page1 / 6

De thi lan 1_ de 2 - H v tn MSSV Lp I HC DN LP HNG VNG KHOA...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online