De thi lan 1_ de 7

De thi lan 1_ de 7 - K ỳ thi chính l ớ p 04QK 1/6&...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: K ỳ thi chính l ớ p 04QK 1/6 & H ọ và tên: ............................................. .............................................................. MSSV:.................................................. L ớ p: ...................................................... ĐẠ I H Ọ C DÂN L Ậ P HÙNG V ƯƠ NG KHOA QU Ả N TR Ị KINH DOANH K Ỳ THI CHÍNH MÔN: NGUYÊN LÝ TH Ố NG KÊ L Ớ P 04QK Th ờ i gian làm bài: 90 phút (Sinh viên đượ c s ử d ụ ng tài li ệ u và làm bài trên đề thi) S ố câu đ úng: Đ i ể m: Ph ầ n 1 : TR Ắ C NGHI Ệ M (20 đ i ể m): H ướ ng d ẫ n ch ọ n câu tr ả l ờ i Ch ọ n câu a B ỏ câu a Ch ọ n l ạ i câu a Sinh viên ch ọ n câu tr ả l ờ i đ úng nh ấ t vào b ả ng sau: Câu 1 (a) (b) (c) (d) (e) Câu 6 (a) (b) (c) (d) (e) Câu 2 (a) (b) (c) (d) (e) Câu 7 (a) (b) (c) (d) (e) Câu 3 (a) (b) (c) (d) (e) Câu 8 (a) (b) (c) (d) (e) Câu 4 (a) (b) (c) (d) (e) Câu 9 (a) (b) (c) (d) (e) Câu 5 (a) (b) (c) (d) (e) Câu 10 (a) (b) (c) (d) (e) CH Ọ N CÂU TR Ả L Ờ I NÀO B Ạ N CHO LÀ PHÙ H Ợ P NH Ấ T: Câu 1. Ch ọ n câu đ úng: (a) T ươ ng quan là m ộ t giá tr ị th ể hi ệ n m ố i quan h ệ gi ữ a hai bi ế n ng ẫ u nhiên (b) T ươ ng quan là m ộ t giá tr ị th ể hi ệ n m ố i quan h ệ gi ữ a ít nh ấ t hai bi ế n ng ẫ u nhiên (c) T ươ ng quan là m ộ t ph ươ ng trình th ể hi ệ n m ố i quan h ệ gi ữ a hai bi ế n ng ẫ u nhiên (d) T ươ ng quan là m ộ t ph ươ ng trình th ể hi ệ n m ố i quan h ệ gi ữ a ít nh ấ t hai bi ế n ng ẫ u nhiên (e) T ấ t c ả các câu trên đề u sai Câu 2. Trong vi ệ c ướ c l ượ ng m ộ t tham s ố th ố ng kê: (a) Kho ả ng tin c ậ y là 1 - α (b) Xác su ấ t sai l ầ m là 1 - α (c) Độ chính xác là 1 - α (d) Độ tin c ậ y là 1 - α (e) T ấ t c ả các câu trên đề u sai Câu 3. Xác đị nh s ự thay đổ i c ủ a bi ế n ph ụ thu ộ c khi bi ế n độ c l ậ p thay đổ i m ộ t đơ n v ị ng ườ i ta dùng: (a) Hi ệ p t ươ ng quan (b) H ệ s ố góc (c) H ệ s ố t ươ ng quan (d) Ph ươ ng trình h ồ i qui (e) T ấ t c ả các câu trên đề u sai Câu 4. Để ướ c l ượ ng c ỡ m ẫ u chúng ta c ầ n các thông tin gì? (a) 1- α , S x (b) 1- α , ε , W (c) 1- α , W, S x (d) σ , S x , ε (e) T ấ t c ả các câu trên đề u sai Câu 5. Để ki ể m đị nh gi ữ li ệ u có tuân theo phân ph ố i chu ẩ n không, ng ườ i ta c ầ n làm gì? (a) Xác đị nh giá tr ị ướ c l ượ ng (b) Tra b ả ng phân ph ố i chu ẩ n tính giá tr ị Z (c) T ấ t c ả các câu trên đề u đ úng (d) Thành l ậ p gi ả thuy ế t H (e) T ấ t c ả các câu trên đề u sai Câu 6. Trong ki ể m đị nh gi ả thuy ế t th ố ng kê. M ộ t quy ế t đị nh đượ c g ọ i là quy ế...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 6

De thi lan 1_ de 7 - K ỳ thi chính l ớ p 04QK 1/6&...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online