De thi lan 1_ de 9

De thi lan 1_ de 9 - H v tn MSSV Lp I HC DN LP HNG VNG KHOA...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
K thi chính l p 04QK 1/6 - H và tên: . ............................................ .............................................................. MSSV:. ................................................. L p: . ..................................................... ĐẠ I H C DÂN L P HÙNG V ƯƠ NG KHOA QU N TR KINH DOANH K THI CHÍNH MÔN: NGUYÊN LÝ TH NG KÊ L P 04QK Th i gian làm bài: 90 phút (Sinh viên đượ c s d ng tài li u và làm bài trên đề thi) S câu đ úng: Đ i m: Ph n 1 : TR C NGHI M (20 đ i m): H ướ ng d n ch n câu tr l i Ch n câu a B câu a Ch n l i câu a Sinh viên ch n câu tr l i đ úng nh t vào b ng sau: Câu 1 (a) (b) (c) (d) (e) Câu 6 (a) (b) (c) (d) (e) Câu 2 (a) (b) (c) (d) (e) Câu 7 (a) (b) (c) (d) (e) Câu 3 (a) (b) (c) (d) (e) Câu 8 (a) (b) (c) (d) (e) Câu 4 (a) (b) (c) (d) (e) Câu 9 (a) (b) (c) (d) (e) Câu 5 (a) (b) (c) (d) (e) Câu 10 (a) (b) (c) (d) (e) CH N CÂU TR L I NÀO B N CHO LÀ PHÙ H P NH T: Câu 1. Để ướ c l ượ ng c m u chúng ta c n các ít nh t các thông tin gì? (a) W, S x (b) σ , S x , ε (c) 1- α , S x (d) 1- α , ε (e) T t c các câu trên đề u sai Câu 2. Xác đị nh m c độ tác độ ng c a bi ế n ph thu c khi bi ế n độ c l p thay đổ i m t đơ n v ng ườ i ta dùng: (a) H s góc (b) H s t ươ ng quan (c) Ph ươ ng trình h i qui (d) Hi p t ươ ng quan (e) T t c các câu trên đề u sai Câu 3. Để xác đị nh ki m đị nh là m t phía ho c hai phía ng ườ i ta c ă n c vào (a) Gi thuy ế t c a H 0 để xác đị nh (b) C ă n c vào giá tr t i h n (c) Đặ c đ i m c a gi thuy ế t ban đầ u (d) Đặ c đ i m c a gi
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 6

De thi lan 1_ de 9 - H v tn MSSV Lp I HC DN LP HNG VNG KHOA...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online