{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

De thi lan 2_ de 2

De thi lan 2_ de 2 - H v tn MSSV Lp I HC DN LP HNG VNG KHOA...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
K thi ph l p 04QK 1/6 2 H và tên: . ............................................ .............................................................. MSSV:. ................................................. L p: . ..................................................... ĐẠ I H C DÂN L P HÙNG V ƯƠ NG KHOA QU N TR KINH DOANH K THI PH MÔN: NGUYÊN LÝ TH NG KÊ L P 04QK Th i gian làm bài: 90 phút (Sinh viên đượ c s d ng tài li u và làm bài trên đề thi) S câu đ úng: Đ i m: Ph n 1 : TR C NGHI M (20 đ i m): H ướ ng d n ch n câu tr l i Ch n câu a B câu a Ch n l i câu a Sinh viên ch n câu tr l i đ úng nh t vào b ng sau: Câu 1 (a) (b) (c) (d) (e) Câu 6 (a) (b) (c) (d) (e) Câu 2 (a) (b) (c) (d) (e) Câu 7 (a) (b) (c) (d) (e) Câu 3 (a) (b) (c) (d) (e) Câu 8 (a) (b) (c) (d) (e) Câu 4 (a) (b) (c) (d) (e) Câu 9 (a) (b) (c) (d) (e) Câu 5 (a) (b) (c) (d) (e) Câu 10 (a) (b) (c) (d) (e) CH N CÂU TR L I NÀO B N CHO LÀ PHÙ H P NH T: Câu 1. Để phân bi t mi n ch p nh n, mi n bác b ng ườ i ta c ă n c vào (a) Giá tr t i h n (b) Gi thuy ế t ban đầ u (c) M c ý ngh ĩ a (d) Gi thuy ế t ng ượ c l i (e) T t c các câu trên đề u sai Câu 2. Để ki m đị nh gi li u có tuân theo phân ph i chu n không, ng ườ i ta c n làm gì? (a) Xác đị nh m c ý ngh ĩ a (b) Tra b ng phân ph i chu n tính giá tr Z (c) T t c các câu trên đề u đ úng (d) Thành l p gi thuy ế t H 1 (e) T t c các câu trên đề u sai Câu 3. Để ki m đị nh d li u có tuân theo phân ph i xác su t ban đầ u ta c n ph i (a) Tính giá tr E ij (b) L p b ng d ki n ng u nhiên hai chi u (c) Tính giá tr O ij (d)
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 6

De thi lan 2_ de 2 - H v tn MSSV Lp I HC DN LP HNG VNG KHOA...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online