De thi lan 2_ de 3

De thi lan 2_ de 3 - H v tn MSSV Lp I HC DN LP HNG VNG KHOA...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
K thi ph l p 04QK 1/6 3 H và tên: . ............................................ .............................................................. MSSV:. ................................................. L p: . ..................................................... ĐẠ I H C DÂN L P HÙNG V ƯƠ NG KHOA QU N TR KINH DOANH K THI PH MÔN: NGUYÊN LÝ TH NG KÊ L P 04QK Th i gian làm bài: 90 phút (Sinh viên đượ c s d ng tài li u và làm bài trên đề thi) S câu đ úng: Đ i m: Ph n 1 : TR C NGHI M (20 đ i m): H ướ ng d n ch n câu tr l i Ch n câu a B câu a Ch n l i câu a Sinh viên ch n câu tr l i đ úng nh t vào b ng sau: Câu 1 (a) (b) (c) (d) (e) Câu 6 (a) (b) (c) (d) (e) Câu 2 (a) (b) (c) (d) (e) Câu 7 (a) (b) (c) (d) (e) Câu 3 (a) (b) (c) (d) (e) Câu 8 (a) (b) (c) (d) (e) Câu 4 (a) (b) (c) (d) (e) Câu 9 (a) (b) (c) (d) (e) Câu 5 (a) (b) (c) (d) (e) Câu 10 (a) (b) (c) (d) (e) CH N CÂU TR L I NÀO B N CHO LÀ PHÙ H P NH T: Câu 1. N ế u h s B = 0.78 thì ta có k ế t lu n gì? (a) N ế u X t ă ng lên 1 đơ n v thì Y s t ă ng lên 0.78 đơ n v (b) X và Y t ươ ng quan v i nhau m c độ m nh (c) Y và X t ươ ng quan tuy ế n tính thu n, m c độ trung bình (d) Y và X không t ươ ng quan nhau (e) T t c các câu trên đề u sai Câu 2. Trong các tính ch t c a h s t ươ ng quan đ a bi ế n sau tính ch t nào sai? (a) R 2 = SSR/SST (b) |R| 1 (c) R = SST SSE 1 (d) R = 2 i 2 i ) y y ( ) y y ˆ ( (e) T t c các câu trên đề u đ úng Câu 3. Để ki m đị nh gi li u có tuân theo phân ph i chu n không, ng ườ i ta c n làm gì? (a) Xác đị nh giá tr ướ c l ượ ng (b) Ra quy ế t đị nh bác b H 0 (c) Tra b ng phân ph i chu n tính giá tr Z (d) T t c
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 01/10/2011 for the course FSD 201 taught by Professor Huong during the Spring '10 term at Beacon FL.

Page1 / 6

De thi lan 2_ de 3 - H v tn MSSV Lp I HC DN LP HNG VNG KHOA...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online