De thi lan 2_ de 4

De thi lan 2_ de 4 - K ỳ thi ph ụ l ớ p 04QK 1/6 4 H...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: K ỳ thi ph ụ l ớ p 04QK 1/6 4 H ọ và tên: ............................................. .............................................................. MSSV:.................................................. L ớ p: ...................................................... ĐẠ I H Ọ C DÂN L Ậ P HÙNG V ƯƠ NG KHOA QU Ả N TR Ị KINH DOANH K Ỳ THI PH Ụ MÔN: NGUYÊN LÝ TH Ố NG KÊ L Ớ P 04QK Th ờ i gian làm bài: 90 phút (Sinh viên đượ c s ử d ụ ng tài li ệ u và làm bài trên đề thi) S ố câu đ úng: Đ i ể m: Ph ầ n 1 : TR Ắ C NGHI Ệ M (20 đ i ể m): H ướ ng d ẫ n ch ọ n câu tr ả l ờ i Ch ọ n câu a B ỏ câu a Ch ọ n l ạ i câu a Sinh viên ch ọ n câu tr ả l ờ i đ úng nh ấ t vào b ả ng sau: Câu 1 (a) (b) (c) (d) (e) Câu 6 (a) (b) (c) (d) (e) Câu 2 (a) (b) (c) (d) (e) Câu 7 (a) (b) (c) (d) (e) Câu 3 (a) (b) (c) (d) (e) Câu 8 (a) (b) (c) (d) (e) Câu 4 (a) (b) (c) (d) (e) Câu 9 (a) (b) (c) (d) (e) Câu 5 (a) (b) (c) (d) (e) Câu 10 (a) (b) (c) (d) (e) CH Ọ N CÂU TR Ả L Ờ I NÀO B Ạ N CHO LÀ PHÙ H Ợ P NH Ấ T: Câu 1. Để ướ c l ượ ng c ỡ m ẫ u chúng ta c ầ n các thông tin gì? (a) 1- α , ε , W (b) σ , S x , ε (c) 1- α , W, S x (d) 1- α , S x (e) T ấ t c ả các câu trên đề u sai Câu 2. Để xác đị nh ki ể m đị nh là m ộ t phía ho ặ c hai phía ng ườ i ta c ă n c ứ vào (a) Đặ c đ i ể m c ủ a gi ả thuy ế t ng ượ c l ạ i (b) Gi ả thuy ế t c ủ a H để xác đị nh (c) Tính ch ấ t c ủ a gi ả thuy ế t ng ượ c l ạ i (d) C ă n c ứ vào giá tr ị t ớ i h ạ n (e) T ấ t c ả các câu trên đề u sai Câu 3. Trong các tính ch ấ t c ủ a h ệ s ố t ươ ng quan đ a bi ế n sau tính ch ấ t nào sai? (a) R 2 = SSR/SST (b) R = SST SSE 1 − (c) |R| ≤ 1 (d) R 2 = ∑ ∑ − − 2 i 2 i ) y y ( ) y y ˆ ( (e) T ấ t c ả các câu trên đề u đ úng Câu 4. N ế u h ệ s ố A = 0.78 thì ta có k ế t lu ậ n gì? (a) X và Y t ươ ng quan v ớ i nhau m ứ c độ m ạ nh (b) Y và X t ươ ng quan tuy ế n tính thu ậ n, m ứ c độ trung bình (c) Y và X không t ươ ng quan nhau (d) N ế u X t ă ng lên 1 đơ n v ị thì Y s ẽ t ă ng lên 0.78 đơ n v ị (e) T ấ t c ả các câu trên đề u sai Câu 5. Trong vi ệ c ướ c l ượ ng m ộ t tham s ố th ố ng kê: (a) Kho ả ng tin c ậ y là α (b) Xác su ấ t sai l ầ m là 1 - α (c) Độ chính xác là 1 - α (d) Độ tin c ậ y là α (e) T ấ t c ả các câu trên đề u sai Câu 6. Ch ọ n câu đ úng: (a) H ồ i qui là m ộ t giá tr ị th ể hi ệ n m ứ c độ quan h ệ gi ữ a hai bi ế n ng ẫ u nhiên (b) H ồ i qui là m ộ t ph ươ ng trình th ể hi ệ n m ố i quan h ệ gi ữ a hai bi ế n ng ẫ u nhiên (a) (a) (a) K ỳ thi ph ụ l ớ p 04QK 2/6 4 (c) H ồ i qui là m ộ t giá tr...
View Full Document

This note was uploaded on 01/10/2011 for the course FSD 201 taught by Professor Huong during the Spring '10 term at Beacon FL.

Page1 / 6

De thi lan 2_ de 4 - K ỳ thi ph ụ l ớ p 04QK 1/6 4 H...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online