BAI_GIANG_1

BAI_GIANG_1 - CHNG 1 N TP 1.1 Trung bnh mu Phng sai mu...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
CH ƯƠ NG 1: ÔN T P 1.1. Trung bình m u – Ph ươ ng sai m u 1.1.1. Trung bình m u Trong phân tích d li u, c ũ ng nh ư trong cu c s ng hàng ngày, chúng ta th ườ ng nói đế n chi u cao trung bình, thu nh p trung bình, vân vân. Đ ó chính là trung bình m u. Hãy xét ví d sau: Ví d 1.1 : B ng quan sát nhi t độ Đ à L t Th 2 Th 3 Th 4 Th 5 (x ( ) o x 5 . 19 18 20 21 19 4 1 = + + + = M t cách khái quát, trung bình m u đượ c tính b ng công th c sau: () N x x x x N x + + + + = ...... 1 3 2 1 Hay: = = N n n x N x 1 1 1.1.2. Ph ươ ng sai m u Ph ươ ng sai m u [ ký hi u ] b ng trung bình c a t ng bình ph ươ ng độ l ch gi a giá tr quan sát so v i giá tr trung bình: 2 X s ( ) ( ) + + = x x x x x x N s N X 2 2 2 1 2 2 ...... 1 Hay: ( ) = = N n n X x x N s 1 2 2 1 Ch ng h n, v trung bình mà nói thì khí h u sa m c r t nóng. H ơ n n a nhi t độ giao độ ng r t l n gi a ngày và đ êm. Để th hi n đượ c s kh c nghi t c a khí h u sa m c, chúng ta không nh ng ch s d ng trung bình (m u) v nhi t độ , mà c s giao 1 ) (x 2 ) (x 3 ) (x 4 ) 19 o 21 o 20 o 18 o 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
độ ng c a nhi t độ theo t ng th i đ i m so v i trung bình. Đ ó chính là khái ni m v ph ươ ng sai m u nói trên. 1.2. Hàm m t độ xác su t, hàm phân b xác su t 1.2.1. T n su t và xác su t Để có s hình dung v t n su t, hãy xét ví d sau: Ví d 1.2 : X ế p h ng t c độ gia t ă ng giá c phi ế u trên th tr ườ ng ch ng khoán Vi t Nam. G i X là t l ph n tr ă m m c t ă ng giá c phi ế u trung bình trong 3 tháng đầ u tiên sau khi “lên sàn”; g i P là ph n tr ă m các công ty có m c t ă ng giá c phi ế u t ươ ng ng v i giá tr c a X X Y (x 1 ) 50% 10% (x 2 ) 40% 20% (x 3 ) 30% 35% (x 4 ) 20% 25% Con s P= 10%, X= 50% có ngh ĩ a là có 10% trong t ng s các công ty có m c t ă ng giá trong 3 tháng đầ u sau khi phát hành c phi ế u ra công chúng là 50%. Đ ó chính là ví d v t n su t Ví d 1.3 : Trò ch ơ i tung đồ ng xu. Gi s b n tham gia cu c ch ơ i tung đồ ng xu t i h i ch . N ế u là m t s p, b n s đượ c $100. Ng ượ c l i, n ế u là m t ng a, b n đượ c $0. V i th l đ ó, b n s n sàng tr bao nhiêu đ ôla để tham gia trò ch ơ i? Để cho ti n, hãy kí hi u m t s p là 1, m t ng a là 0. Gi s k ế t qu tung xu sau 10 l n là nh ư sau: X P 1 3/10 0 7/10 Con s 3/10 chính là t n su t xu t hi n m t s p (X = 1). Ngh ĩ a là, trong 10 l n tung xu, có 3 l n xu
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 13

BAI_GIANG_1 - CHNG 1 N TP 1.1 Trung bnh mu Phng sai mu...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online