BAI_GIANG_2

BAI_GIANG_2 - Kinh t lng 2007 CHNG 2: HI QUI N BIN bi trc,...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Kinh t ế l ượ ng ©2007 CH ƯƠ NG 2: H I QUI ĐƠ N BI N bài tr ướ c, ta nêu lên ví d v m i quan h gi a kh i l ượ ng và tr ng l ượ ng c a các m u n ướ c. D a trên vi c l y các m u th , chúng ta có th ướ c l ượ ng , hay tìm l i m i quan h tuy ế n tính N n n n y x 1 } , { = X Y β α + = , mà nó th hi n quy lu t v t lý, hay tính xu th ế , n đị nh gi a hai đạ i l ượ ng ng u nhiên là tr ng l ượ ng và kh i l ượ ng n ướ c. Trong ch ươ ng này, chúng ta s gi i thi u vi c ướ c l ượ ng các quy lu t t nhiên, kinh t ế , hay xã h i ki u nh ư v y thông qua ph ươ ng pháp h i quy đơ n ( simple regression ). Chúng ta s s d ng h c thuy ế t Keynes v tiêu dùng nh ư là ví d đ i n hình cho vi c gi i thi u ph ươ ng pháp xây d ng và ướ c l ượ ng mô hình h i qui đơ n bi ế n. 2.1 H c thuy ế t Keynes v tiêu dùng Chúng ta hãy trích đị nh lu t sau, nêu ra b i Keynes (1936) trong Lý thuy ế t t ng quát ( general Theory ) c a ông: Chúng ta s xác đị nh quy lu t mà ta g i là khuynh h ướ ng tiêu dùng theo thu nh p nh ư m t m i quan h ph thu c gi a X, đượ c g i là m c thu nh p kh d ng, và Y là chi tiêu f cho tiêu dùng t thu nh p đ ó, và vì v y: ) ( X f Y = . - S ti n mà t ng h gia đ ình chi tiêu cho tiêu dùng ph thu c (i) m t ph n vào thu nh p c a h đ ó, (ii) vào nh ng y ế u t khách quan khác c a hoàn c nh s ng, và (iii) m t ph n vào đ òi h i có tính thi ế t y ế u, thói quen và nh ng y ế u t tâm lý c a các cá nhân trong h gia đ ình đ ó…. - Lu t tâm sinh lý c ơ b n mà chúng ta d a vào m t cách r t tin c y, đượ c ki m ch ng b i tri th c c a chúng ta v loài ng ườ i, và b i kinh nghi m, r ng con ng ườ i có xu h ướ ng t ă ng tiêu dùng khi thu nh p c a h t ă ng, nh ư ng t ă ng không nhanh b ng thu nh p. T c là dX dY là d ươ ng và nh h ơ n 1. - V trung bình, n ế u thu nh p t ă ng lên thì kho ng cách gi a tiêu dùng và thu nh p ngày càng m r ng, ngh ĩ a là có m t t l l n h ơ n trong thu nh p đượ c đư a vào ti ế t ki m khi thu nh p t ă ng lên. Lý thuy ế t c a Keynes đ ã đặ t m t m i quan h n đị nh gi a tiêu dùng và thu nh p . Chúng ta mu n xác đị nh c th m i quan h này là nh ư th ế nào, tìm cách đ o l ườ ng quan h đ ó, và ki m đị nh l i tính đ ích th c c a h c thuy ế t Keynes.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 01/10/2011 for the course FSD 201 taught by Professor Huong during the Spring '10 term at Beacon FL.

Page1 / 14

BAI_GIANG_2 - Kinh t lng 2007 CHNG 2: HI QUI N BIN bi trc,...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online