{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

BAI_GIANG_3 - Khoa Kinh t HQG TP.HCM Kinh t lng 2007 CHNG 3...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Khoa Kinh t ế Kinh t ế l ượ ng ©2007 Đ HQG TP.HCM Lê H ng Nh t 1 CH ƯƠ NG 3: H I QUI ĐƠ N BI N 3.1 B n ch t th ng kê c a mô hình h i quy đơ n bi ế n Ph ươ ng pháp ướ c l ượ ng LS , v th c ch t, ch là v m t đườ ng h i quy đ i xuyên qua “ đ ám b i” d li u, sao cho t ng bình ph ươ ng các ph n d ư [hay sai s ] ESS là nh nh t. Nh ư ng vi c đ o l ườ ng mang tính thu n túy đạ i s đ ó ch ư a có gì b o đả m ch c ch n r ng nó s cho ra nh ng ướ c l ượ ng t t nh t c a các tham s t ng th ^ ^ , β α β α , theo nh ng tiêu chu n xác đị nh v m t th ng kê. Để có th nh ng đ ánh giá c th h ơ n v độ t t c a ướ c l ượ ng, chúng ta c n xem xét sâu h ơ n b n ch t th ng kê c a mô hình h i quy. Để d hình dung, chúng ta b t đầ u b ng s gi đị nh phi th c r ng, quan h gi a bi ế n X [ch ng h n nh ư gi a thu nh p và tiêu dùng] ch tuân theo quy lu t xác đị nh, và hoàn toàn không b chi ph i b i các y ế u t ng u nhiên. Khi đ ó, các quan sát s n m g n trên m t đườ ng th ng mô t xu th ế th c c a t ng th : Y N n n n y x 1 } , { = X Y + = β α Không có y ế u t ng u nhiên tác độ ng 1 2 = R x x x x x x x x 0 β β ˆ n x n y Đồ th 3.1a: quy lu t xác đị nh gi a X Y . Khi đ ó, vi c ướ c l ượ ng tr nên t m th ườ ng, vì ta luôn có , và β β α α = = ^ ^ , 1 2 = R . Tr n Thi n Trúc Ph ượ ng
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Khoa Kinh t ế Kinh t ế l ượ ng ©2007 Đ HQG TP.HCM Lê H ng Nh t 2 Bây gi , chúng ta cho phép các y ế u t ng u nhiên tác độ ng lên quan h gi a . Nh ư đ ã nêu, các nhân t này khi ế n cho các quan sát b l ch m t cách ng u nhiên kh i đườ ng xu th ế t ng th . Vì v y, thay vì nhìn th y m t đườ ng xu th ng tuy ế n tính nh ư trên hình 3.1a, ta ch nhìn th y m t đ ám b i d li u bám xung quanh m t xu th ế nào đ ó mà ta mu n ướ c l ượ ng. Y X , N n n n y x 1 } , { = x x x x x x x x 0 Đồ th 3.1b: Quan h gi a X Y b nhi u b i các y ế u t ng u nhiên Trên Đồ th 3.1b, ta th y các đ i m quan sát , tr ướ c đ ây n m trên cùng m t đườ ng th ng trên hình 3.1a, nay b “th i bay” lên thành m t “ đ ám b i” d li u, mà vi c “ch p nh” chúng [t c là đ i thu th p d li u], r i v m t đườ ng h i quy ch y xuyên qua chúng s không nh t thi ế t là trùng v i quy lu t t ng th ( mô t b
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}