BAI_GIANG_4

BAI_GIANG_4 - Khoa Kinh t HQG TP.HCM Kinh t lng 2007 CHNG...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Khoa Kinh t ế Kinh t ế l ượ ng ©2007 Đ HQG TP.HCM Lê H ng Nh t 4-1 CH ƯƠ NG 4: H I QUI Đ A BI N Mô hình h i quy đơ n đ ã trình bày các ch ươ ng 2 và 3 là khá h u d ng cho r t nhi u tr ườ ng h p khác nhau. M c dù v y, nó tr nên không còn phù h p n a khi có nhi u h ơ n m t y ế u t tác độ ng đế n bi ế n c n đượ c gi i thích. H i quy đ a bi ế n cho phép chúng ta nghiên c u nh ng tr ườ ng h p nh ư v y. Hãy xét các ví d sau: 4.1 Gi i thi u v h i quy đ a bi ế n Ví d 4.1 : R t nhi u các nghiên c u trên th ế gi i quan tâm t i m i quan h gi a thu nh p và trình độ h c v n. Chúng ta k v ng r ng, ít ra v trung bình mà nói, h c v n càng cao, thì thu nh p càng cao. Vì v y, chúng ta có th l p ph ươ ng trình h i quy sau: Thu nh p = 2 1 β + H c v n ε + Tuy nhiên, mô hình này đ ã b qua m t y ế u t khá quan tr ng là m i ng ườ i th ườ ng có m c thu nh p cao h ơ n khi h làm vi c lâu n ă m h ơ n, b t k trình độ h c v n c a h th ế nào. V y nên, mô hình t t h ơ n cho m c đ ích nghiên c u c a chúng ta s là: Thu nh p = 2 1 + H c v n 3 + Tu i + Nh ư ng ng ườ i ta c ũ ng th ườ ng quan sát th y, thu nh p có xu h ướ ng t ă ng ch m d n khi ng ườ i ta càng nhi u tu i h ơ n so v i th i tr . Để th hi n đ i u đ ó, chúng ta m r ng mô hình nh ư sau: Thu nh p = 2 1 + H c v n 3 + Tu i 4 + Tu 2 i + Và chúng ta s k v ng r ng, 3 mang d u d ươ ng, và 4 mang d u âm. Nh ư v y, chúng ta đ ã r i b th ế gi i c a h i quy đơ n và b ướ c sang h i quy đ a bi ế n. Ví d 4.2: Nghiên c u v nhu c u đầ u t ư M trong kho ng th i gian t n ă m 1968 – 1982. M , th i k này mang d u n l ch s là cu c chi ế n tranh Vi t Nam kéo dài, d n đế n b i chi ngân sách và l m phát. M t n ă m sau khi chi ế n tranh k ế t thúc, l m phát M đ ã đạ t t i m c k l c là 9.31% vào n ă m1976. Đ i u đ ó d n đế n vi c ngân hàng trung ươ ng ph i áp d ng m nh m chính sách ti n t ch t, v n đ ã đượ c áp d ng trong vài n ă m tr ướ c, và đư a Tr n Thi n Trúc Ph ượ ng
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Khoa Kinh t ế Kinh t ế l ượ ng ©2007 Đ HQG TP.HCM Lê H ng Nh t 4-2 m c lãi su t lên t i m c cao k l c là 7.83%. Khi s dính líu c a M v quân s t i Vi t Nam đ ã hoàn toàn ch m d t, ngu n nhân l c tr ướ
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 01/10/2011 for the course FSD 201 taught by Professor Huong during the Spring '10 term at Beacon FL.

Page1 / 12

BAI_GIANG_4 - Khoa Kinh t HQG TP.HCM Kinh t lng 2007 CHNG...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online