BAI_GIANG_5

BAI_GIANG_5 - Khoa Kinh t HQG TP.HCM Kinh t lng 2007 CHNG 5...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Khoa Kinh t ế Kinh t ế l ượ ng ©2007 Đ HQG TP.HCM Lê H ng Nh t 5-1 CH ƯƠ NG 5: L A CH N MÔ HÌNH VÀ V N ĐỀ KI M ĐỊ NH Trên th c t ế , vi c l p mô hình và ướ c l ượ ng không ph i là m t v n đề đơ n gi n. Ch ng h n nh ư trong ví d 4.2 v nhu c u đầ u t ư M (1968 – 82). Cho dù lý thuy ế t kinh t ế v ĩ đ ã g i ý r ng, c u v đầ u t ư ch u nh h ưở ng b i hai y ế u t chính là GNP và lãi su t. Tuy nhiên, vi c Ngân hàng trung ươ ng M s d ng chính sách ti n t ch t trong th i k đ ó đ ã đ òi h i ta ph i đư a thêm bi ế n xu th ế vào mô hình để gi i thích cho c u v đầ u t ư . Vi c thêm ho c b t bi ế n gi i thích nh ư v y làm n y sinh m t lo t các câu h i: Li u ta nên thêm ho c b t nh ng bi ế n nào trong ph ươ ng trình h i quy? Ch ng h n, li u vi c ch đư a thêm bi ế n xu th ế vào mô hình nh ư v y là đ ã đủ ch ư a? Hay c n ph i đư a thêm nhi u bi ế n gi i thích khác n a, nh ư t l l m phát, s l ượ ng quân nhân gi i ng ũ , vân vân? Trong r t nhi u s l a ch n nh ư v y, mô hình nào là t t nh t? Và d a trên tiêu chu n đ ánh giá nào? Ng ượ c l i, n ế u gi s ta áp d ng m t cách máy móc lý thuy ế t ghi trong sách giáo khoa, và b quên, không đư a bi ế n xu th ế vào mô hình, thì h u qu gì s x y ra cho ướ c l ượ ng và d báo? Đ ó là nh ng câu h i chúng ta mu n tr l i trong ch ươ ng này. 5.1 Phân tích k ế t qu h i quy Chúng ta hãy b t đầ u b ng ví d phân tích m t k ế t qu h i quy đư a ra trong Ramanathan (1989): Ví d 5.1 : M t công ty b t độ ng s n nghiên c u giá các c ă n h cho nh ng gia đ ình tr . H l p mô hình h i quy nh ư sau: ε β + + + + = BATHS BEDRMS SQFT PRICE 4 3 2 1 (5.1) đ ó, PRICE là giá c ă n h tính theo nghìn dollars; bên c nh di n tích s d ng SQFT , (tính theo đơ n v t ươ ng t nh ư mét vuông), giá c ă n h còn ch u nh h ưở ng b i s l ượ ng phòng ng BEDRMS , và s nhà t m BATHS . Vì đ ây đề u là các đặ c tr ư ng v tính t t c a c ă n h , ta k v ng r ng các h s 4 3 2 , , đề u d ươ ng. M t trong ích l i c ơ b n c a ph ươ ng pháp h i quy đ a bi ế n là nó cho phép đ ánh giá tác độ ng riêng ph n c a t ng y ế u t gi i thích lên bi ế n đượ c gi i thích. Ch ng h n, n ế u ta có hai c ă n h gi ng h t nhau v di
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 01/10/2011 for the course FSD 201 taught by Professor Huong during the Spring '10 term at Beacon FL.

Page1 / 11

BAI_GIANG_5 - Khoa Kinh t HQG TP.HCM Kinh t lng 2007 CHNG 5...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online