@KONSETONG PAPEL - KONSEPTONG PAPEL Illegal Logging sa Pilipinas Nasa yugto ng pagpapaunlad ang mga bansa sa Asya upang mas mapalago ang kanilang

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
KONSEPTONG PAPEL Illegal Logging sa Pilipinas Nasa yugto ng pagpapaunlad ang mga bansa sa Asya upang mas mapalago ang kanilang ekonomiya. Kabilang sa mga bansang ito ang Pilipinas. Kasabay ng mga pag-unlad na nararanasan ng bansa ang pagbabalewala sa kalikasan. Isa na rito ang illegal logging. Kilala ang Pilipinas bilang isa sa mga bansang mayaman sa mga punongkahoy, kaya naman marami rin ang nagkainteres na pagkakitaan ito, ngunit hindi nila alintana ang mga posibleng ibunga nito. Sa patuloy na pamumutol ng punongkahoy, hindi lang ang mga hayop sa gubat ang naapektuhan kundi pati na rin ang buhay ng mga tao. Kamakailan lamang, nakaranas ng malakas na pag-ulan ang ilang bahagi ng bansa partikular na ang buong Kamaynilaan. Nagdulot ang ulan ng malaking pagbaha na kumitil sa napakaraming buhay at ang pagkaubos ng mga puno ang isa sa mga tinuturong naging dahilan. Sa pangyayaring ito, marami ang namulat sa iba’t ibang pinsalang maidudulot ng kawalan ng puno sa mga komunidad. Sa kabilang dako, isang responsibilad ng tao
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 01/08/2011 for the course ACC. C-090786 taught by Professor Prof.bantua during the Spring '10 term at Xavier - Ateneo de Cagayan.

Ask a homework question - tutors are online