@KONSEPTONG PAPEL-MYKEECHRISTA

@KONSEPTONG PAPEL-MYKEECHRISTA - magandang epekto ng buwis...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Orosco, Mykee Anne L. Enero 21, 2009 Laynesa, Christa France L. Alabat, Piny Ang magandang epekto ng buwis sa pagtayo ng infrastructure tulad ng daan Ang pagtayo ng infrastructure ang isa sa mga pinaglalaanan ng alokasyon ng pambansang badjet. May magandang epekto ito sa pag-unlad ng kabuhayan at ekonomiya ng bansa. Dahil sa maraming kinabibilangan ang mga infrastructure tulad ng tulay, railroads, kalye, daan/roads at gusali, isa lamang sa mga ito ang bibigyang pansin at pag-aaralan, ang daan/roads. Ang epekto ng buwis sa pagtatayo ng daan/roads ay mahalaga. Kaya’t dapat malaman ng mga mamamayan na ang daan ay may malaking papel sa lipunan. Pangkalahatang layunin ng pananaliksik na ito na talakayin at suriin ang mga
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: magandang epekto ng buwis sa pagtayo ng infrastructure tulad ng daan. May mga tiyak na layunin ang pananaliksik. Itoy ang mga sumusunod: 1) Alamin ang pangunahing problema ng transportasyon kaugnay sa pagtayo ng daan. 2) Alamin ang gamit ng mga daang pinapatayo sa pagpapaunlad ng ekonomiya ng bansa. 3) Suriin ang kasalukuyang kalagayan ng mga daan sa Pilipinas at ang buwis na nilalaan para rito. 4) Magbigay ng konklusyon o rekomendasyon. Maaaring pagkunan ng datos sa pananaliksik ang mga sumusunod: mga aklat, pahayagan, magasin at internet sa wikang Filipino o Ingles. Isang 40-60 pahinang papel ang inaasahang mabubuo sa pananaliksik. Bahagi ng papel ang talasanggunian at talaan ng nilalaman....
View Full Document

This note was uploaded on 01/08/2011 for the course ACC. C-090786 taught by Professor Prof.bantua during the Spring '10 term at Xavier - Ateneo de Cagayan.

Ask a homework question - tutors are online