wyklad 2 OE1wst�p - Rwnowano rde Ai E Rw B A E R u AB R...

Info iconThis preview shows pages 1–10. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Równoważność źródeł i R u R E w AB w + = i R E R u w w AB - = w AB iR E u - = i i J w + = AB E R w u A B i R R i R E A B AB w R w u
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Źródła sterowane Napięcie tych źródeł zależy od prądu lub napięcia sterującego A. źródła napięciowe Sterowane prądem: Sterowane napięciem: ( 29 x i f u = ( 29 x u f u = Źródło jest liniowe, jeśli zachodzi proporcjonalność: x i i h u = lub x u u h u =
Background image of page 2
B. źródła prądowe Sterowane prądem: Sterowane napięciem: Prąd tych źródeł zależy od prądu lub napięcia sterującego ( 29 x i g i = ( 29 x u g i = Źródło jest liniowe, jeśli zachodzi proporcjonalność: x i i k i = lub x u u k i =
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Przykład obwodu ze źródłami sterowanymi: Jest to stałoprądowy model tranzystora znany jako model Ebersa-Molla B E C i f f f i α r r i i r
Background image of page 4
Zasada superpozycji x y x 1 x 2 x 1 +x 2 y 1 +y 2 y 2 y 1 y=Ax Odpowiedź układu liniowego na sumę wymuszeń równa się sumie odpowiedzi na poszczególne wymuszenia działające z osobna. UL x 1 x 2 x 3 y 1 y 2 y 3
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
x y x 1 x 2 x 1 +x 2 y 2 y 1 y=f(x) y=y 1 +y 2 Dlaczego superpozycji nie można stosować
Background image of page 6
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 8
Background image of page 9

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 10
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 01/12/2011 for the course INFORMATYK 2 taught by Professor 2 during the Spring '10 term at Politechnika Łódzka.

Page1 / 10

wyklad 2 OE1wst�p - Rwnowano rde Ai E Rw B A E R u AB R...

This preview shows document pages 1 - 10. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online