{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

wyklad 5 prady zmienne - Prdy i napicia sinusoidalnie...

Info icon This preview shows pages 1–13. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Prądy i napięcia sinusoidalnie zmienne
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Wielkości charakteryzujące przebiegi sinusoidalne ) sin( ) ( x m t X t x ϕ ϖ + = ) ( t x m X x ϕ
Image of page 2
-0,005 0,000 0,005 0,010 0,015 0,020 -1,5 -1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 Przebiegi przesunięte o kąt: ( 29 1 1 1 sin ) ( ϕ ϖ + = t X t x m ( 29 2 2 2 sin ) ( ϕ ϖ + = t X t x m x 1 (t),x 2 (t) t 2 1 ϕ ϕ ϕ - = 2 ϕ 1 ϕ 0 2 1 - = ϕ ϕ ϕ 0 1 ϕ 0 2 < ϕ
Image of page 3

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
-0,005 0,000 0,005 0,010 0,015 0,020 -1,5 -1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 W przeciwfazie ( 29 1 1 1 sin ) ( ϕ ϖ + = t X t x m ( 29 2 2 2 sin ) ( ϕ ϖ + = t X t x m x 1 (t),x 2 (t) t 180 10 2 2 02 . 0 2 1 2 = - = = = = = ϕ ϕ ϕ π π π ϖ s rd T f s T
Image of page 4
Wektory a sinusoida u ϕ u ϕ ) sin( ) ( u m t U t u ϕ ϖ + = o o u t u = ) (
Image of page 5

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Związek między wykresem wektorowym a czasowym 1 i ϕ 2 i ϕ 1 i ϕ 2 i ϕ A B ) sin( ) ( 1 1 1 i m t I t i ϕ ϖ + = ) sin( ) ( 2 2 2 i m t I t i ϕ ϖ + = A – wykres wektorowy B – wykres czasowy
Image of page 6
-0,005 0,000 0,005 0,010 0,015 0,020 -1,5 -1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 1 ϕ 2 ϕ ϕ x(t),x 1 (t),x 2 (t) t z y ( 29 1 1 1 sin ) ( ϕ ϖ + = t X t x m X m X m2 ( 29 ϕ ϖ + = t X t x m sin ) ( ( 29 2 2 2 sin ) ( ϕ ϖ + = t X t x m x(t=0) x 2 (t=0) Dodawanie sinusoid
Image of page 7

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
-0,005 0,000 0,005 0,010 0,015 0,020 -1,5 -1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 Przebiegi przesunięte o kąt: ( 29 1 1 1 sin ) ( ϕ ϖ + = t X t x m ( 29 2 2 2 sin ) ( ϕ ϖ + = t X t x m x 1 (t),x 2 (t) t 2 1 ϕ ϕ ϕ - = 2 ϕ 1 ϕ 0 2 1 - = ϕ ϕ ϕ 0 1 ϕ 0 2 < ϕ
Image of page 8
Związek między wykresem wektorowym a czasowym 1 i ϕ 2 i ϕ 1 i ϕ 2 i ϕ A B ) sin( ) ( 1 1 1 i m t I t i ϕ ϖ + = ) sin( ) ( 2 2 2 i m t I t i ϕ ϖ + = A – wykres wektorowy B – wykres czasowy
Image of page 9

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Wartość skuteczna 2 max X X sk = ( 29 dt t x T X T t t sk + = 0 0 2 1 Dla funkcji sinus zachodzi: ( 29 ( 29 x t X t x ϕ ϖ + = sin max
Image of page 10
REZYSTOR idealny(liniowy) Zależności podstawowe: stąd: ) sin( ) sin( ) ( i m u m t RI t U t u ϕ ϖ ϕ ϖ + = = + = ) sin( ) ( i m t I t i ϕ ϖ + = R ) t ( i ) t ( u = i u m m RI U ϕ ϕ = =
Image of page 11

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
U I i u ϕ ϕ = I U R
Image of page 12
Image of page 13
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}