wyklad 5 prady zmienne - Prdy i napicia sinusoidalnie...

Info iconThis preview shows pages 1–10. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Prdy i napicia sinusoidalnie zmienne Wielkoci charakteryzujce przebiegi sinusoidalne ) sin( ) ( x m t X t x + = ) ( t x m X x -0,005 0,000 0,005 0,010 0,015 0,020-1,5-1,0-0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 Przebiegi przesunite o kt: ( 29 1 1 1 sin ) ( + = t X t x m ( 29 2 2 2 sin ) ( + = t X t x m x 1 (t),x 2 (t) t 2 1 - = 2 1 2 1- = 1 2 < -0,005 0,000 0,005 0,010 0,015 0,020-1,5-1,0-0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 W przeciwfazie ( 29 1 1 1 sin ) ( + = t X t x m ( 29 2 2 2 sin ) ( + = t X t x m x 1 (t),x 2 (t) t 180 10 2 2 02 . 2 1 2 =- = = = = = s rd T f s T Wektory a sinusoida u u ) sin( ) ( u m t U t u + = o o u t u = ) ( Zwizek midzy wykresem wektorowym a czasowym 1 i 2 i 1 i 2 i A B ) sin( ) ( 1 1 1 i m t I t i + = ) sin( ) ( 2 2 2 i m t I t i + = A wykres wektorowy B wykres czasowy-0,005 0,000 0,005 0,010 0,015 0,020-1,5-1,0-0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 1 2 x(t),x 1 (t),x 2 (t) t z y ( 29 1 1 1 sin ) ( + = t X t x m X m X m2 ( 29 + = t X t x m sin ) ( ( 29 2 2 2 sin ) ( + = t X t x m x(t=0) x 2 (t=0) Dodawanie sinusoid-0,005 0,000 0,005 0,010 0,015 0,020-1,5-1,0-0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 Przebiegi przesunite o kt: ( 29 1 1 1 sin ) ( + = t X t x m ( 29 2 2 2 sin ) ( + = t X t x m x 1 (t),x 2 (t) t 2 1 - = 2 1 2 1- = 1 2 < Zwizek midzy wykresem wektorowym a czasowym 1 i 2 i 1 i 2 i A B ) sin( ) ( 1 1 1 i m t I t i + = ) sin( ) ( 2 2 2 i m t I t i + = A wykres wektorowy B wykres czasowy Warto skuteczna...
View Full Document

Page1 / 41

wyklad 5 prady zmienne - Prdy i napicia sinusoidalnie...

This preview shows document pages 1 - 10. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online