WykÅ�ad 1 OE1 - Obwody elektryczne I Dr inż. Hanna...

Info iconThis preview shows pages 1–13. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Obwody elektryczne I Dr inż. Hanna Morawska Zakład Elektrotechniki Teoretycznej Instytut Elektrotechniki Teoretycznej, Metrologii i Materiałoznawstwa Tel.0 42 631 25 15 mail: [email protected] Konsultacje: czwartek, godz. 13:15 - 14:30 Literatura: 1. Michał Tadeusiewicz - Teoria Obwodów część I wyd. PŁ 2. Jerzy Osiowski, Jerzy Szabatin - Podstawy Teorii Obwodów tom I wyd. WNT 3. Teoria Obwodów - zadania pod redakcją M. Tadeusiewicza wyd. PŁ Podstawowe wiadomości o obwodach elektrycznych Elementy obwodów – strzałkowanie prądów i napięć i u Element dwukońcówkowy - dwójnik Układ n - zaciskowy 1 2 3 n-1 n i 1 i n Przykład układu n - zaciskowego to czwórnik 1 1’ 2 2’ Czwórnik u 1 u 2 u 3 u 4 u 5 u 6 i i i i i i Przykład obwodu A B C D 1 2 3 4 5 6 Przykłady pętli I II III 1 2 3 4 5 6 V IV 1 2 3 4 5 6 Przykłady pętli Pętle I, II, III nazywamy „oczkami” obwodu. I II III Wewnątrz oczek nie ma innych gałęzi. Prawa Kirchhoffa PPK Dla każdego obwodu, dla każdego jego węzła w każdej chwili t suma algebraiczna wszystkich prądów w gałęziach zbiegających się w węźle jest równa zero. W sumie tej znak + przypisujemy prądowi „od węzła”. ∑ = = n k k i 1 PPK Sumowanie odbywa się po wszystkich gałęziach w węźle. Jest ich n. Można napisać tyle równań ile jest węzłów i 1 i 2 i 3 i 6 i 4 i 5 A B C D A: i 1 + i 2 + i 3 = 0 B:-i 1 + i 4 + i 6 = 0 C:- i 2- i 4 + i 5 = 0 D:- i 3 - i 5- i 6 = 0 Napisaliśmy 4 równania, tzn. tyle, ile jest węzłów. Tworzą one układ równań zależnych, gdy dodamy je stronami otrzymamy 0=0 gdyż każdy prąd wypływa z jednego węzła („+”) i wpływa do innego („-”)....
View Full Document

This note was uploaded on 01/12/2011 for the course INFORMATYK 2 taught by Professor 2 during the Spring '10 term at Politechnika Łódzka.

Page1 / 47

WykÅ�ad 1 OE1 - Obwody elektryczne I Dr inż. Hanna...

This preview shows document pages 1 - 13. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online