Wyk�ad 2 OE1 - Poczenia opornikw a Poczenie szeregowe i...

Info iconThis preview shows pages 1–10. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Połączenia oporników a. Połączenie szeregowe: R R R U U U U i n U U U U + + + = 2 1 = + + + = n R i R i R i 2 1 ( 29 n R R R i + + + = 2 1 = = = n k k z R i U R 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
= = = n k k z R i U R 1 W połączeniu szeregowym rezystancje oporników dodają się
Background image of page 2
Dzielnik napięcia U R R U 1 U 2 i 2 1 R R U i + = 2 1 1 1 1 R R R U R i U + = = 2 1 2 2 2 R R R U R i U + = =
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
R R i U U 1 U 2 Jaka cześć napięcia u odłoży się na R 1 , a jaka na R 2 ? V U R R 12 30 10 2 1 = = = = + = 2 1 R R U i A 3 , 0 40 12 30 10 12 = = + = V R i U 3 10 3 , 0 1 1 = = = V R i U 9 30 3 , 0 2 2 = = =
Background image of page 4
b. Połączenie równoległe: i R 1 R 2 u 1 1 R i u = 2 2 R i u = 2 1 i i i + = 1 1 R u i = 2 2 R u i = + = 2 1 1 1 R R u i 2 1 1 1 1 R R u i R z + = =
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
W połączeniu równoległym odwrotności rezystancji oporników dodają się = = n k k z R R 1 1 1 Dla dwóch oporników otrzymamy: 2 1 2 1 R R R R R z + = R R R R R gdy z 2 1 2 1 = = =
Background image of page 6
Dzielnik prądu i u R 1 R 2 Jaka część prądu i popłynie przez R 1 , a jaka przez R 2 ? 2 2 1 1 R i R i = 2 1 i i i + = 2 1 2 1 R R R i i + = 2 1 1 2 R R R i i + =
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Przykład: i R 1 R 2 A i R R 9 6 12 2 1 = = = A R R R i i 3 3 1 9 6 12 6 9 2 1 2 1 = = + = + = A R R R i i 6 3 2 9 6 12 12 9 2 1 1 2 = = + = + = V R i u 36 12 3 1 1 = = = V R i u 36 6 6 2 2 = = = V R i u z 36 4 9 = = = = + = 4 12 6 12 6 z R
Background image of page 8
Zasada superpozycji x y x 1 x 2 x 1 +x 2 y 1 +y 2 y 2 y 1 y=Ax Odpowiedź układu liniowego na sumę wymuszeń równa się sumie odpowiedzi na poszczególne wymuszenia działające z osobna.
Background image of page 9

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 10
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 32

Wyk�ad 2 OE1 - Poczenia opornikw a Poczenie szeregowe i...

This preview shows document pages 1 - 10. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online