wyk�ad 3 Pot_wez�owe

wyk�ad 3 Pot_wez�owe - Metoda potencjaw wzowych W...

Info iconThis preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Metoda potencjałów węzłowych
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 j 7 j 6 i 1 i 2 i 4 i 3 i 5 1 3 2 W obwodzie są 4 węzły i 7 gałęzi. Jeśli prądy źródeł są znane – mamy 5 niewiadomych prądów. Ile można napisać równań liniowo niezależnych? Z PPK 3 równania Z NPK potrzebne są 2 równania Mamy do rozwiązania układ 5 równań
Background image of page 2
R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 j 7 j 6 i 1 i 2 i 4 i 3 i 5 1 3 2 v 1 v 3 v 2 1 2 1 1 R V V i - = 2 3 2 2 R V V i - = 3 2 3 R V i = 4 1 4 R V i = 5 3 5 R V i - = 0 . 1 6 4 1 = + + j i i dla 0 . 2 2 3 1 = + + - i i i dla 0 . 3 7 6 5 2 = - - - - j j i i dla Pokażemy, że wystarczy znajomość trzech potencjałów węzłowych tzn. układ trzech równań
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
0 6 4 1 1 2 1 = + + - j R V R V V 0 2 3 2 3 2 1 2 1 = - + + - - R V V R V R V V 0 7 6 5 3 2 3 2 = - - - - - - j j R V R V V Po uporządkowaniu otrzymamy: 6 1 2 4 1 1 1 1 1 j R V R R V - = - + 0 1 1 1 1 1 2 3 3 2 1 2 1 1 = - + + + -
Background image of page 4
Image of page 5
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 01/12/2011 for the course INFORMATYK 2 taught by Professor 2 during the Spring '10 term at Politechnika Łódzka.

Page1 / 16

wyk�ad 3 Pot_wez�owe - Metoda potencjaw wzowych W...

This preview shows document pages 1 - 5. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online