wyk�ad 4 Thevenin-tellegen

wyk�ad 4 Thevenin-tellegen - Twierdzenie Nortona A...

Info iconThis preview shows pages 1–13. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Twierdzenie Thevenina- Twierdzenie Thevenina- Nortona Nortona
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
u i A B G z i z A. Twierdzenie Nortona Każdy liniowy dwójnik aktywny można zastąpić z wybranej pary zacisków AB rzeczywistym źródłem prądu o parametrach i z i G z. Prąd i z jest prądem zwarciowym, a konduktancję liczymy z zacisków AB po usunięciu wszystkich źródeł niezależnych.
Background image of page 2
u i A B u z R z A. Twierdzenie Thevenina Każdy liniowy dwójnik aktywny można zastąpić z wybranej pary zacisków AB rzeczywistym źródłem napięcia o parametrach u z i R z . Napięcie u z występuje na rozwartych zaciskach AB, a rezystancję liczymy z zacisków AB po usunięciu wszystkich źródeł niezależnych.
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Przykład: E 1 J R 1 R 2 R 3 Wyznaczymy parametry dwójnika Thevenina (E z i R z ) widzianego z zacisków AB. Dane: A J V E R R R 2 4 3 6 2 1 3 2 1 = = = = = A B U AB V R R R J R E V u A AB 4 1 1 1 3 2 1 1 1 = + + + = = = + + = 1 1 1 1 1 3 2 1 R R R R z
Background image of page 4
A B E z R z V E Z 4 = = 1 Z R Dwójnik Thevenina: u AB
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
R 0 A B E z R z Jak zmieni się napięcie u AB, gdy do dwójnika dołączymy rezystor R 0 =3Ω? V iR u A R R E i AB z z 3 3 1 1 3 1 4 0 0 = = = = + = + = i
Background image of page 6
E 1 J R 1 R 2 R 3 Wyznaczymy parametry dwójnika Nortona (J z i G z ) widzianego z zacisków AB. Przykład: A J V E R R R 2 4 3 6 2 1 3 2 1 = = = = = Dane: A B J Z A J R E J Z 4 2 2 4 1 1 = + = + = S G G G G Z 1 3 1 6 1 2 1 3 2 1 = + + = + + =
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
J G Z A B Dwójnik Nortona: A J Z 4 = S G Z 1 =
Background image of page 8
Podstawy topologii obwodów
Background image of page 9

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
OBWÓD - GRAF - GRAF ZORIENTOWANY e 1 j 2 u 2 L 4 i 4 u 4 C 3 i 3 u 3 u 6 i 6 R 5 i 5 u 5 i 1
Background image of page 10
OBWÓD - GRAF - GRAF NIEZORIENTOWANY OBWÓD - GRAF - GRAF ZORIENTOWANY 2 4 3 6 5 1
Background image of page 11

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Drogą między węzłami
Background image of page 12
Image of page 13
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 37

wyk�ad 4 Thevenin-tellegen - Twierdzenie Nortona A...

This preview shows document pages 1 - 13. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online