{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Zamiana gwiazda-trojkat - Zamiana GWIAZDA-TRJKT 1 i1 R1 R2...

Info iconThis preview shows pages 1–8. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Zamiana GWIAZDA-TRÓJKĄT R 1 R 2 R 3 1 2 3 2 1 3 R 12 R 31 R 23 u 1 V 1 u 2 V 2 i 1 j 1 i 2 j 2
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
R 1 R 2 R 3 1 2 3 u 1 u 2 i 1 i 2 ( 29 ( 29 ( 29 ( 29 2 3 2 1 3 2 1 3 2 2 2 2 3 1 3 1 2 1 3 1 1 1 i R R i R i i R i R u i R i R R i i R i R u + + = + + = + + = + + = i 1 +i 2 Są to równania (*)
Background image of page 2
2 1 3 R 12 R 31 R 23 V 1 V 2 j 1 j 2 ( 29 ( 29 2 31 23 12 31 12 23 1 31 23 12 23 31 1 2 31 23 12 31 23 1 31 23 12 23 12 31 1 j R R R R R R j R R R R R v j R R R R R j R R R R R R v + + + + + + = + + + + + + = Są to równania (**)
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Z definicji równoważności układów wynika równość odpowiednich współczynników w równaniach (*) i (**). Wynikają stąd wzory: 2 1 3 1 3 31 1 3 2 3 2 23 3 2 1 2 1 12 R R R R R R R R R R R R R R R R R R + + = + + = + + = Gdy R 1 =R 2 =R 3 =R Y R Δ =3R Y
Background image of page 4
31 23 12 31 23 3 31 23 12 23 12 2 31 23 12 31 12 1 R R R R R R R R R R R R R R R R R R + + = + + = + + = Gdy R 12 =R 23 =R 34 =R Δ R Y =1/3R Δ
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Przykład: R 1 R 2 R 3 A B C R 4 R 5 R 6 u Dane: V u R R R R R R 6 2 3 5 4 , 1 5 , 0 1 6 5 4 3 2 1 = = = = = = = Celem jest obliczenie prądu w jednej z gałęzi trójkąta, np. prądu i 4 Aby obliczyć ten prąd musimy znaleźć u AC u AC Po zamianie Δ Y nie możemy zgubić punktów AC
Background image of page 6
R 1 R 2 R 3 A B C R 4 R 5 R 6 u R 46 R 65 R 54 = + + = = + + = = +
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 8
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 8

Zamiana gwiazda-trojkat - Zamiana GWIAZDA-TRJKT 1 i1 R1 R2...

This preview shows document pages 1 - 8. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online