@Ano ang bumubuo sa teretoryo ng pilipinas

@Ano ang bumubuo sa teretoryo ng pilipinas - Ano ang...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
http://tl.answers.com/Q/Ano_ang_bumubuo_sa_teretoryo_ng_pilipinas Ito ay binubuo ng 7,100 na pulo o isla, mga kabundukan, kagubatan, mga bulkan, ilog, sapa, karagatan at iba pang bahagi ng tubig. Ang pinakamalawak na kapatagan sa bansa ay ang Central Plain of Luzon na binubuo ng mga lalawigan ng Bulakan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, at Pangasinan. http://tl.answers.com/Q/Anu-ano_ang_mga_kapatagan_sa_Pilipinas Anu-ano ang mga kapatagan sa Pilipinas? ideyal na estado   http://mahalshalalhashbash.multiply.com/journal/item/9 Apr 3, '08 11:00 AM for everyone Isang kapuluan sa Timog Silangang Asya ang Pilipinas na hinahangganan ng Dagat Pasipiko  sa silangan, Dagat Tsina sa kanluran at hilaga, at Dagat Celebes sa Timog. Karatig-bayan nito  ang Borneo, Indonesia, at Malaysia sa timog; Vietnam, Laos, Kampuchea at Thailand sa  kanluran; Hapon sa hilaga; at Tsina sa hilagang-kanluran. Tinatawag din itong “Tarangkahan sa  Silangan” mula sa Dagat Pasipiko. Madaraanan ito ng sinumang nais tumungo sa Asya mula sa  Dagat Pasipiko.   Binubuo ng mahigit pitong libo’t isang daang isla ang Pilipinas. aabot ng tatlumpung milyong  ektarya ang kabuuang lawak ng Pilipinas. bulubundukin at tinatawid ng mga ilog ang kalupaan  ng Pilipinas . Ang Luzon, Mindanao, Samar, Negros, Panay, Palawan, Leyte, Cebu, Bohol at  Masbate ang pinakamalalaki sa mga isla.   Pinalilibutan ng bulubunduking Caraballo at Sierra Madre ang kapatagan sa gitnang bahagi ng  Luzon. Nasa baybayin naman ng Dagat Pasipiko sa Luzon at umaabot mula Cagayan sa hilaga  hanggang   Sorsogon   sa   Timog   Ang   Sierra   Madre.   Ang   buubundukin   ng   Zambales   ay  bumabaybay sa Dagat Tsina at abot hanggang Bataan Peninsula. Tumatagos sa mga probinsya  ng Cavite, Batangas, at Laguna. Ang bulubundukin sa Mindoro ay nagsisimula sa Bundok  Halcon at umaabot sa Calavite Point sa hilagang-kanluran, sa Look ng Naujan sa silangan at sa  kipot ng Mindoro sa kanluran ang bulubundukin ng Tagaytay sa Timog Katagalugan.  
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 01/08/2011 for the course ACC. C-090786 taught by Professor Prof.bantua during the Spring '10 term at Xavier - Ateneo de Cagayan.

Page1 / 5

@Ano ang bumubuo sa teretoryo ng pilipinas - Ano ang...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online