Telefon Defteri Teknik �artname

Telefon Defteri Teknik �artname - Kurumsal Telefon...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Kurumsal Telefon Defteri Mobil ve Web Uyumlu Basit Müşteri İlişkileri Yönetim Sistemi - bCRM Teknik Şartname 22.11.2010 Erdinç Aydoğan eaydogan@gmail.com İstanbul Aydın Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programı Onay Bilgileri Prof. Dr. Servet Bayram Dr. Ahmet BilalYaprakdal Öğretim Üyesi Asistan 16.10.2010 16.10.2010 İmza İmza
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
1 İçindekiler 1. Giriş 1 1.1 İşin Konusu 1 1.2 Amacı 2 1.3 Kısaltmalar 3 1.4 İşin Süresi 3 2. Yazılım Bölümleri ve İlgili Başlıklar 4 3. Kullanılacak Dil 4 4. Yayın Adresi 5 5. Yazılımın Geliştirilmesi ve Entegrasyon 5 5.1 TD-bCRM Yazılımının Geliştirilmesi 5 5.2 Muhasebe Yazılımı İle Entegrasyon 5 6. Kullanıcı Ara yüzü 5 7. Altyapı 6 7.1 Yazılım Geliştirme Altyapısı 6 7.2 Web Sunucu 6 7.3 Veri Tabanı 6 7.4 Sunucu Teknik Altyapısı 6 8. Verilerin Güvenliği ve Yedekleme İşlemi 7 9. Yazılımın Telif Hakkı ve Lisanslar 7 10. Yazılımın Eğitimi ve Bilgilendirme 8 11. Teslim 8 12. Diğer Hususlar 8 1. Giriş Bu belge, sahada çalışan kullanıcılar için Mobil cihazlarda ve ofiste çalışan kullanıcılar için ise Web ortamında çalışan Kurumsal Telefon Defteri - Basit Müşteri İlişkileri Yönetim Sistemi – bCRM projesinin teknik şartnamesini içermektedir. 1.1 İşin Konusu ABC firmasının çalışanları için geliştirilecek bu yazılım ile kurum içi ve müşterilerle iletişimin sağlıklı ve hızlı yapılması hedeflenmektedir. Bu yazılım, telefon defteri özelliğine ek olarak, kullanıcılara ileri tarihli müşteri arama kaydı atayabilme, kullanıcıların müşterileri ile yaptıkları görüşmenin detaylarını girebilme gibi özellikleri de barındıracaktır. Bu yazılım;
Background image of page 2
2 a. Kullanıcıların, interneti olan bilgisayarlardan veya internete girebilen tarayıcı destekli mobil cihazlardan, kullanıcı adı ve şifre bilgilerini girerek yazılıma erişebilmesi, b. Kullanıcılar, tanımlanan haklarına göre belli kategorilerdeki kişilerin iletişim ve diğer bilgilerini görebilmesi, c. Kullanıcılar kendilerine atanmış yetkilerine göre ilgili kategorilere yeni kişi kaydı ekleyebilmesi, var olan kayıtları düzenleyebilmesi, silebilmesi, gruplayabilmesi, d. Yeni eklenen müşterinin öncelikli olarak muhasebe yazılımdan kontrol edilmesi, varsa bilgilerinin sisteme aktarılması yoksa yeni kayıt olarak eklenmesi. Yeni eklenen müşterinin ekleme esnasında istenirse muhasebe sistemine aktarılması, e. Yöneticilerin kullanıcılara ileri tarihli arama kaydı ekleyebilmesi, kullanıcıların yaptıkları arama kayıtlarını inceleyebilmesi, f. Kişilerin kendilerine ileri tarihli arama kaydı ekleyebilmesi, g. Kayıtlar üzerinde arama, listeleme ve serbest raporlama işleminin yapılabilmesi, h. Her bir çalışanın, diğer kullanıcıları göremeyeceği biçimde, grup yapısı ile özel telefon defterlerini oluşturması, i. Veri tabanının PostgreSQL ilişkisel veri tabanı yönetim sistemi ile oluşturması,
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 01/16/2011 for the course CS 236 taught by Professor Anne during the Spring '10 term at Amirkabir University of Technology.

Page1 / 9

Telefon Defteri Teknik �artname - Kurumsal Telefon...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online