{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

not - Sheet1 Page 1 Chapter 7 Circulation of the solid...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Sheet1 Page 1 Chapter 7: Circulation of the solid Earth: Plate techtonic theorem.. 1960 larýn ortasý gibi kabul edilen bir teori. Bu teorinin geliþmesiyle so Dünyanýn yüzeyi legid plateler haline ayrýlmýþtýr. Continental ve oceanic plate olmak üzere 2 çeþit plate var. Suyun altýnda Theory of continental drift (continental drift theory) : Pangea halindeki bütün dünya yavaþ yavaþ kýrýlmaya baþladý. Mezazoic Anatomy of Earth: Earthquake is the release of sudden energy as a result of sudden movements between two rocks. Bu ortay Sysmic dalgalar ikiye ayrýlýyor: body waves (dünyanýn içinde interior olarak dolaþan) surface waves (dünyanýn üstünde dola Earth& s interior structure: Crust dünyanýn dýþýndaki tabakadýr. Bu tabakanýn kalýnlýðý vs. Yer yer deðiþebilir. 2 çeþidi var Continental crust is ticker than oceanic crust.. Oceanic olan continentala kýyasla daha yoðun ve daha gençtir. Yani continenta Yani 3 çeþidi var.. Crust(continental ve oceanic), Mantle, Core (inner-outer core) Oceanic ve continental crustlarý incelemek için kaya çeþitlerini bilmemiz gerekiyor. Ignious rock : Magmanýn katýlaþmasý ve sertleþmesi ile oluþan kaya çeþidi. Intrufice ignious rock: Magma solidifies under the earthX s surface intrufice ignious rock olur. (dünyanýn alt katmanýnda katýla Extrusive: Yüzeyi üstünde kaya oluþturursa (basalt) Sedimentery rocks: Eðer kaya dünyanýn yüzeyinde parçalanýp (içerisinde de mineraller olduðu için) daha küçük parçalara ay Metamorphic rock: Eðer bir kaya yüksek sýcaklýk, yüksek basýnç veya kimyasal bir etkiye maðruz kalýrsa ve erimezse, onun Continental ve oceanic rocklarýn hepsi sonuç olarak taþtan oluþurlar. Bu taþlar da silicon ve oxygen içeriyorlar. Mantle: Crust en dýþtaki yüzeydir. Onun altýndaki kýsým ise mantledýr. Silicade minerallerinden oluþuyor. Yine pressure ve te Core tek özelliði çok içerde bulunuyor olmasý. Önemi: core is the source of Earth¡ s magnetic field. Plate tectonic theory: Mid ocean ridge: denizin altýndaki volkanik sýra daðlar. Daðlarýn arasýndan geçen vadiler denizin altýnda olduðu için rift valle Sea floor spreading var (okyanusun yüzeyindeki yanardað sýralarý arasýndaki oynarþma.) daha doðrusu o oynaþma sayesin Mid ocean ridge içerisinde tectonic hareketler vasýtasýyla rift valleyler oluþuyor. Bu esnada da o bölgedeki seafloor yenisiyle Litosfer tabakasý 20 tane katý plate& e ayrýlmýþtýr. Tectonic hareketler platelerin üstünde olmaz platelerin sýnýrlarýnda gerç Regeneration of rocks is called rock cycle Igneous rock weathering and erosion ile sedimentX e dönüþüyor. Sedimentler birleþip sediment rocka dönüþüyor. Sediment roc Igneous da metamorfoz ile(yüksek sýcaklýk, basýnç veya kimyasal etkenler ile metamorphic rock& a dönüþür.) Ayrýca metamorphicler de meltingle igneousa dönüþüyor. Ya da metamorphicler uplift weathering ya da erosion ile sediment...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 69

not - Sheet1 Page 1 Chapter 7 Circulation of the solid...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online