not - Sheet1 Page 1 Chapter 7: Circulation of the solid...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Sheet1 Page 1 Chapter 7: Circulation of the solid Earth: Plate techtonic theorem.. 1960 larn ortas gibi kabul edilen bir teori. Bu teorinin gelimesiyle so Dnyann yzeyi legid plateler haline ayrlmtr. Continental ve oceanic plate olmak zere 2 eit plate var. Suyun altnda Theory of continental drift (continental drift theory) : Pangea halindeki btn dnya yava yava krlmaya balad. Mezazoic Anatomy of Earth: Earthquake is the release of sudden energy as a result of sudden movements between two rocks. Bu ortay Sysmic dalgalar ikiye ayrlyor: body waves (dnyann iinde interior olarak dolaan) surface waves (dnyann stnde dola Earth& s interior structure: Crust dnyann dndaki tabakadr. Bu tabakann kalnl vs. Yer yer deiebilir. 2 eidi var Continental crust is ticker than oceanic crust.. Oceanic olan continentala kyasla daha youn ve daha gentir. Yani continenta Yani 3 eidi var.. Crust(continental ve oceanic), Mantle, Core (inner-outer core) Oceanic ve continental crustlar incelemek iin kaya eitlerini bilmemiz gerekiyor. Ignious rock : Magmann katlamas ve sertlemesi ile oluan kaya eidi. Intrufice ignious rock: Magma solidifies under the earthX s surface intrufice ignious rock olur. (dnyann alt katmannda katla Extrusive: Yzeyi stnde kaya oluturursa (basalt) Sedimentery rocks: Eer kaya dnyann yzeyinde paralanp (ierisinde de mineraller olduu iin) daha kk paralara ay Metamorphic rock: Eer bir kaya yksek scaklk, yksek basn veya kimyasal bir etkiye maruz kalrsa ve erimezse, onun Continental ve oceanic rocklarn hepsi sonu olarak tatan oluurlar. Bu talar da silicon ve oxygen ieriyorlar. Mantle: Crust en dtaki yzeydir. Onun altndaki ksm ise mantledr. Silicade minerallerinden oluuyor. Yine pressure ve te Core tek zellii ok ierde bulunuyor olmas. nemi: core is the source of Earth s magnetic field. Plate tectonic theory: Mid ocean ridge: denizin altndaki volkanik sra dalar. Dalarn arasndan geen vadiler denizin altnda olduu iin rift valle Sea floor spreading var (okyanusun yzeyindeki yanarda sralar arasndaki oynarma.) daha dorusu o oynama sayesin Mid ocean ridge ierisinde tectonic hareketler vastasyla rift valleyler oluuyor. Bu esnada da o blgedeki seafloor yenisiyle Litosfer tabakas 20 tane kat plate& e ayrlmtr. Tectonic hareketler platelerin stnde olmaz platelerin snrlarnda ger Regeneration of rocks is called rock cycle Igneous rock weathering and erosion ile sedimentX e dnyor. Sedimentler birleip sediment rocka dnyor. Sediment roc Igneous da metamorfoz ile(yksek scaklk, basn veya kimyasal etkenler ile metamorphic rock& a dnr.) Ayrca metamorphicler de meltingle igneousa dnyor. Ya da metamorphicler uplift weathering ya da erosion ile sediment...
View Full Document

This note was uploaded on 01/16/2011 for the course BUS 460 taught by Professor Dr.hiner during the Fall '10 term at Allen SC.

Page1 / 69

not - Sheet1 Page 1 Chapter 7: Circulation of the solid...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online