Global typin

Global typin - Chapter 7: Circulation of the solid Earth:...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Chapter 7: Circulation of the solid Earth: Plate techtonic theorem. . 1960 lar n ortas gibi kabul ı ı edilen bir teori. Bu teorinin geli mesiyle solid Earth hakk nda daha derinlemesine ş ı incelemeler yap labilme olana do du. ı ğı ğ Dünyan n yüzeyi legid plateler haline ayr lm t r. Continental ve oceanic plate olmak ı ı ış ı üzere 2 çe it plate var. Suyun alt nda da plateler var yani. Bunlar n birbirlerine kar ş ı ı şı olan hareketi plate techtonic teorisi olarak adland r l r. ı ı ı Theory of continental drift (continental drift theory) : Pangea halindeki bütün dünya yava yava k r lmaya ba lad . Mezazoic era (200 milyon y l önce)’da tek bir parça ş ş ı ı ş ı ı halinde olan dünya karalar ayr lmaya ba lad . Ayr a ayr a dünyan n u anki haline ı ı ş ı ış ış ı ş kadar gelindi. Anatomy of Earth: Earthquake is the release of sudden energy as a result of sudden movements between two rocks. Bu ortaya ç kan energy vibration olarak ortaya ç kar. ı ı Sysmic dalgalar ikiye ayr l yor: body waves (dünyan n içinde interior olarak dola an) ı ı ı ş surface waves (dünyan n üstünde dola an) ikiye ayr l yor surfacelar P wave ve S wave. P ı ş ı ı dik, S dalgal wavelerdir. . ı Earth’s interior structure: Crust dünyan n d ndaki tabakad r. Bu tabakan n kal nl ı ışı ı ı ı ığı vs. Yer yer de i ebilir. 2 çe idi var continental ve oceanic. .. Continental crust ğ ş ş continentlerin alt nda oceanic da okyanuslar nalt nda. ı ı ı Continental crust is ticker than oceanic crust. . Oceanic olan continentala k yasla daha ı yo un ve daha gençtir. Yani continental olan daha ya l d r. ğ ş ı ı Yani 3 çe idi var. . Crust(continental ve oceanic), Mantle, Core (inner-outer core) ş Oceanic ve continental crustlar incelemek için kaya çe itlerini bilmemiz gerekiyor. ı ş Ignious rock : Magman n kat la mas ve sertle mesi ile olu an kaya çe idi. ı ı ş ı ş ş ş Intrufice ignious rock: Magma solidifies under the earth’s surface intrufice ignious rock olur. (dünyan n alt katman nda kat la rsa yani. .) örne in “granite”. . ı ı ı şı ğ
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Extrusive: Yüzeyi üstünde kaya olu turursa (basalt) ş Sedimentery rocks : E er kaya dünyan n yüzeyinde parçalan p (içerisinde de ğ ı ı mineraller oldu u için) daha küçük parçalara ayr rsa (bunlar n ismi sediment oluyor) ğ ışı ı içersindeki mineraller de yüzeyde (finer material) birle irlerse sedimentery rock ş olu turur. ş Metamorphic rock: E er bir kaya yüksek s cakl k, yüksek bas nç veya kimyasal bir ğ ı ı ı etkiye ma ruz kal rsa ve erimezse, onun yerine daha farkl bir compositiona transfer ğ ı ı olursa o metamorphoric rock olur. Continental ve oceanic rocklar n hepsi sonuç olarak ta tan olu urlar. Bu ta lar da silicon
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 01/16/2011 for the course BUS 460 taught by Professor Dr.hiner during the Fall '10 term at Allen SC.

Page1 / 9

Global typin - Chapter 7: Circulation of the solid Earth:...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online