{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

LICENSE_sv - Sun Microsystems Inc Licensavtal betrffande...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Sun Microsystems, Inc. Licensavtal beträffande binärkod för JAVA SE RUNTIME ENVIRONMENT (JRE) VERSION 6 SAMT JAVAFIX RUNTIME VERSION 1 SUN MICROSYSTEMS, INC. (”SUN”) ÄR VILLIGT ATT LICENSIERA NEDANSTÅENDE PROGRAMVARA TILL ER ENDAST UNDER FÖRUTSÄTTNING ATT NI ACCEPTERAR ALLA VILLKOR I DETTA LICENSAVTAL BETRÄFFANDE BINÄRKOD OCH TILLÄGGSVILLKOREN FÖR LICENSAVTAL (TILLSAMMANS KALLADE ”AVTALET”). GENOM ATT ANVÄNDA PROGRAMVARAN BEKRÄFTAR DU ATT DU HAR LÄST IGENOM ANVÄNDARVILLKOREN OCH ATT DU GODTAR DEM. OM DU GODTAR VILLKOREN Å ETT FÖRETAGS ELLER EN ANNAN JURIDISK PERSONS VÄGNAR MÅSTE DU HA EN FULLMAKT SOM GER DIG RÄTT ATT SLUTA AVTAL FÖR DEN JURIDISKA PERSONENS RÄKNING. OM DU SAKNAR EN SÅDAN FULLMAKT (ELLER OM DU INTE VILL INGÅ AVTALET) MÅSTE DU UPPHÖRA ATT ANVÄNDA PROGRAMVARAN PÅ DEN HÄR WEBBPLATSEN OCH PÅ ANDRA MEDIER DÄR DEN FINNS LAGRAD. 1. DEFINITIONER. ”Programvara” avser den produkt som anges ovan i binär form, allt annat maskinläsbart material (inklusive, men inte begränsat till, bibliotek, källfiler, rubrikfiler och datafiler), alla uppdateringar eller felkorrigeringar som tillhandahållits av Sun och alla användarhandböcker, programmeringshandböcker och annan dokumentation som tillhandahållits av Sun till Er enligt detta Avtal. Med ”Skrivbordsdatorer och servrar för allmänt bruk” avses datorer, inklusive skrivbordsdatorer och bärbara datorer, eller servrar, avsedda för allmän databehandling under slutanvändarens kontroll (funktioner som inte särskilt begränsas till e-post, allmän webbläsning och Officesvit-produktivitetsverktyg). Användning av Programvara i system och lösningar som erbjuder avsedd funktionalitet (annat än vad som nämns ovan) eller som utformats för bruk i inbäddade eller funktionsspecifika programvarutillämpningar, till exempel: Programvara som inbäddas i eller packas med industriella styrsystem, trådlös mobiltelefoni, trådlösa handenheter, nätböcker, kiosker, TV/STB, Blu-ray- skivenheter, telematik och nätverkskontrollomkopplare, skrivare och lagringsadministreringssystem och andra relaterade system exkluderas från denna definition och licensieras inte under detta Avtal. ”Program” avser (a) Java-applets och applikationer som är avsedda att köras på plattformen Java Platform, Standard Edition (Java SE) på Java-förberedda skrivbordsdatorer och servrar för allmänt bruk, samt (b) JavaFX-applikationer som är avsedda att köras med JavaFX Runtime på Java FX-förberedda skrivbordsdatorer och servrar för allmänt bruk. 2. LICENS FÖR ANVÄNDNING. I enlighet med villkoren och bestämmelserna i detta Avtal inklusive, men inte begränsat till, Java-teknikrestriktionerna i Tilläggsvillkoren för licensavtal, beviljar Sun Er en icke-exklusiv, icke- överlåtbar, begränsad licens utan licensavgifter för att i fullständigt och oförändrat skick internt reproducera och använda Programvaran, endast i syfte att köra Program. Ytterligare licenser för utvecklare och/eller utgivare beviljas i Tilläggsvillkoren för licensavtal.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 3

LICENSE_sv - Sun Microsystems Inc Licensavtal betrffande...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online