x0010 - Jo luelJgJaos pautuualspaq louueJ U aqt tutmoul...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Jo luelJgJaos pautuualspaq louueJ U aqt tutmoul lnoqll^\ 's3Prls)lrolq aql a3uBlslp aq louueJ U eqt tutmoul !noqlt^\ Pluluuallp ot4 'uollf,uJ G) (a) I 00- (s) I 00 (v) o) i--p = rwrg (3) iut _e = trz-p (O) ( tug = irza (3) a-g = trra (q) iur = lrl (V) acuelslPeulgs iaullf,ut aql dn {ttnul3 '(q auop {Jo't\ eql eql saPllsltolq stql;r aql 'eullJut st tet{/tyf 00 s! {lt'tert '{q auop llo^1 '82 B uaqll u" u^op ,tu"lsrP ulEu?f,8 Sapllsllolq fos (g) ul aq ol ruals'(seln roJ ;unuqrlrnba f,llsls aqr;o aql sxsardra tut'rro;1o; pltnber uolllPuoJ '0 'f^oqe u^\oqstuals'(sslxs-pus-laeq^\?ql ioC rlJrq.r ffi8l f 8z (s) f9l ( v ) slt tuo{ $aletu z paqJlars luortrsod unrrqtlrnba ur a8ueqraql st sr iur:ds aql uatl/${8raua lertualod Suol^\euul sl J alaq/Y\ lEqi!\'sielau ut sl r PUE e 'zr9 - xot = jr' '(q uanr8 J aJJoJ sarlnbar r 'L7' reaulluou uteue3e qslalls oL lunous ue ,(q Euuds 'n" ) ffor s/utg (a) . ,p* or spr gt (S) 'au$ tvt o'9 esfltr (s) s't ((]) zsAu zsftro' o) gI (8) zslu otsz (v) Luotl'J'lat3e 'puof,as s.e1c1ued aq1;o apnrru8su aqt sr leqlv\ reo suElPer - y aJaqrtt 0Z = O pug sJelagrS.I lou1s y = ( pue ,oso3 y = r '(q uanf saleufproof, rpln auuld-(r eql ur salotu .62 alcrued V ' [Wau lsoru aql a^?allsnu lFq sr latrel aqr aluls ol s! u J! Joor e"Li'?iq!a!lneusl "qr q",q^ qtr,trpaxis lalioziioq uotlrarlpaql ul Sutpltnq aql Jo "; .t;; r,y:tri*, E sllol luePnrs'v aql Jo Joor Ftuozuoq aql JJollEg tutpltnq:l:.ee!s .a^oqeu,r\oqs sB'ltsl tu 0t st teqt laBjsl V aql uro{ tu g punor8 eql uo leu sell J '92 i I i I I ftr' ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online