{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

رسانه های &Osla

رسانه های &Osla

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: لصف 1 هچابید ¡نغ ¡ی¢ ه£اسر ¤ا¥ ¦§ننک §¨©وت ر¢زª¢ هبعج هª ¡ب©اج «¬ط هª ­ا¨س ¤ا¥ ه£اسر ه£اسر ®¢ون¯ هª ¢ر امن¨س° وید¢ر ¤اج هک ®ویزیو±ت §ن£ا² ا³نت .´س¢ ¦§ش هفاض¢ ) ¬µ¶گ ®ا³ج ·° ®د¬ک ®وگ¬گد ¤¢¬ª ز¨£ ­ا¨س ه£اسر ´ف¬گ ،ه¨©°¢ ¦وب£¢ ¸ابتر¢ WWW ) ¹µ² ºاس¢ ¬ª هک ·° ¡±»¢ ¤ا¥ر¢§£اµس¢ .§ید¬گ ¡ح¢¬ط ( text ،§£دوª ( ¬ی°اصت ®د¬ک هµخ¨²آ روظن² هª ¤زک¬² ¤ا¥ ل¼ت°¬پ ¡±»¢ د¬¼±م¯ «¢ ¬ت¢¬ف را¨¶ª هª ½و» ° وئ§ی° ¡µح هک ´¶¨©اح رد ¹ی¢ §نµفای ¾¬µ¶گ ،¬¿ی§¼ی هª ا¥ ¹À¨م¨£¢ ° .´س¢ ¦§ش Áق¢° ­وبق درو² ،®د¬ک ر¢¬ق¬ª ¸ابتر¢ ¤¢¬ª ¦¢ر ¹ی¬ت ­ومع² ®¢ون¯ وئ§ی° «¢ ¬ضاح ­اح رد Â،Ãی¢ ¦در°آ ´س§ª ®ویزیو±ت «¢ هک ¡ی¢ هª¬Äت ÂÅی¬ط «¢ ¹ی¢ .§شاª Æی¬Çت ° È£¢د ه¯اش¢ ° راÀµ£¢ ¤¢¬ª ¡ی¢ ه¨©°¢ ه±¨س° هک Ãیر¢د راظµ£¢ ¡² رداق ¢ر وئ§ی° هک ´س¢ ¦§ش ¡©¢وµ² هعسوت ¹ی¢ ®§£¢ر Ȩپ هª Éجو² ¬²¢ ° ¦§£« ½رو» هª ´£¬µنی¢ رد ات د«اس streaming ®¢¬ªراک «¢ ¤را¨¶ª .دوش لʵن²Â هک §£¢ ¦د¬ک Ë̯¢ streaming وئ§ی°_®ویزیو±ت ° وید¢ر ¤¢¬ª ¡نیز¿یاج ¡©اʵ£¢ ­ا£اک ¬ª IP :در¢د دوج° ز¨£ ه£¢¬ظ£ Íنت ¡¥ا¿£ ا²¢ .´س¢ streaming رد §£¢وت ¡² ¡£ا²« ل²اک روط هª Èتر§ق ° ا¥ ¡یا£¢وت ¡²امت «¢ هک §شاª دوÎ ´¨ª¢ذج ®¢ز¨² ¹ی¬µÀ¨ª ،Èنک Âå ¬ªÂ ¡نغ ¤ا¥Â Âه£اسر ÂÈیام£Â Âر¢Â ¡ÀخªÂ ®¢ون¯Â ÂهªÂ Â.دوش ¤ر¢د¬ªÂ ¦¬³ª streaming ه£اسر اª §£¢وت ¡² دوÎ هªو£ هª هک دوش ¡² ¤§ی§ج ̲اک ¡طابتر¢ ­ا£اک .§نک ´ªاقر ،§نµ¶¥ ¹µ² ºاس¢ ¬ª ا³نت هک ·° ½اÏÇ» ° ®ویزیو±ت ،وید¢ر ،¡پاچ پاچ هعسوت لاس دصنا¡ ¡¼¨£°¬µ¼©¢ ¤ا¥ ·اµک هª ° د¬ک ¡ف¬ع² ا¨£د هª ¢ر ¡پاچ ه£اسر Ьبنتوگ هک ¡£ا²« «¢ ،§ش õΠ¦«°¬²¢ 500 «¢ ،هµشذگ ­اس ¦د ¦اتوک ¡£ا²« ¦ر°د رد .§¨Àک ­وط ­اس ´ک¬ح (...° ¢§» ،¬ی°اصت ،¹µ² ¤°اح) ¡نغ ¤ا¥ ه£اسر هª ¹µ² ¤°اح ·° ½اÏÇ» «ون¥ Í£ر اª ¦§ش ¹¨¨ئزت ¤ا¥ هخ¶£ ¡±»¢ ¦§ن¥د ل¨¼Àت ¤¢زج¢ «¢ ¡Î¬ª .Ãی¢ ¦د¬ک ) روص² ½اÏÇ» .در¢د دوج° ·° هÏÇ» رد Ã¥ historiated initial هک ¡یا¥ ه¨شاح ° ( اª ¤¬ی°اصت هª ¢ر دوÎ ¤اج ا¥ ¡¶یو£ Ȳاح ز¨£ ° ¦§ش ¦§¨Àک را¿£ ° ÈÊ£ ا³£آ ¬ª...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 9

رسانه های &Osla

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online