نقش فناوری

نقش فناوری

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ی¡اذغ ع¡¢نص رد و£¢£ ¤ر¥¢نف شق£ نیمار ¡عیبط ¢£¤¥م و ¦زرو¤شک ه¤گش§اد ¡¨اذغ ¢¨¤¥ص و ¡ماد ©ªل« ه¬­ش§اد ر¤¥ی®س ¡س¤¥¯ر¤ک : °اª¥« ¤£ ی¡اذغ ع¡¢نص رد و£¢£ ¤ر¥¢نف شق£ : ¡±¤¯²یم ²حس ه¬§روآد²³ 834316 : ²³ز²£ ´¬¥µم ¤®¥±ار د¤تسا ر¤µ£ 1385 ن¨و¤¥« ¶س²µف نيª§ ·رو¤¥ف ،·ژª¸ª¥ك¹ ª§¤§ 2 ·ژª¸ª¥ك¹ ª§¤§ ºي²ع¹ 2 °¤µج رد ª§¤§ »چخير¤¹ 3 1 ی¡اذغ ع¡¢نص رد و£¢£ ¤ر¥¢نف شق£ يژولونكت و¡ا¡ ه¢اپ £وص¤ 4 ¤ذغ يژولونكت ¥ م¦ع ¥ يژولونكت و¡ا¡ طابتر¤ سا§¤ 5 يا¨ م©ª«§ ¥ يزر¥اش¬ ­§دن®¯ ا° يژولونكت و¡ا¡ طابتر¤ ­¢¤ذغ 6 و¡ا¡ یر¥انف ر± ه²اپ ³صانع 9 ا®¡آ یا¨±³°راک ¥ ±¤و¯ و¡ا¡ ،±¤و¯ و´° و¡ا¡ 9 ا¨ هلولو¡ا¡ 11 ا¨ µ²زو¶¯اک و¡ا¡ 11 £وª¶ک و¡ا¡ 12 ·لوª¶ک م©ª´§ ¥ £³©نک µحت ¸¢زوت ی¤³° یژولون¹ت و¡ا¡ 12 ·لوª¶ک م©ª´§ ±دº©¯ یا²¤»¯ 13 ا¨روªن§و¡ا¡ 14 £اك«©«لا¡آ و«° يا¨روªن§ و¡ا¡ يا¨±³°را¬ ز¤ ­خ³° 15 ¥ یزر¥اشک µºنص ر± ¼اق´قحت ¥ ا¨روªن§ و¡ا¡ ½´ª¡ا©پ ¤ذغ 16 یژولون¹تو´° ر± ا®¡آ ±³°راک ¥ ا¨³©¦«فو¡ا¡ 18 یژولون¹ت و¡ا¡ یا¨ ¾´¿ا¯ 19 £ا´§ ¥³¹´¯ 19 À§¥³پ و´° و¡ا¡ 20 ی»´لا¡آ و´° یا¨ روªن§ و¡ا¡ 20 و´©¹¦§ و´° Áو§ 20 و¡ا¡ یدن° ه©ª° Nano packaging 20 یدن° ه©ª° µºنص ر± و¡ا¡ یا¨ ±³°راک 21 و¡ا¡ يا¨¤ذغ Nano Food 22 ي³«گ هج«©¡ 23 ه¯ا¡ Ãژ¤¥ 24 ¸°ان¯ 26 مئاÄض 27 ¾¢و¡ ير¥انف ،يژولونكت و¡ا¡ 2 ی¡اذغ ع¡¢نص رد و£¢£ ¤ر¥¢نف شق£ ار ¡يند م¡¢ت هك £سا ¤¥¦¥ج ¤رو¡§ف ¤ژ¨ل¨§©ت ¨ن¡ن " ªشخب ¤ژ¨ل¨§©ت ¨ن¡ن «¬قي­د «ي®عت هب و £سا ه¬ف«گا«ف ." زا ¥عب هل¡ق¯ °¦ا رد £سا ±¥§¦آ ه¢² ه©³ب £´ين ±¥§¦آ زا هب هج¨ت ¤¡µترو«ض و ¡² د«بر¡ك ¶¦·د ¸¡يب هب ¨ن¡ن ¹¦«عت . £سا ±¥º ±ر¡ºا ¤رو¡§ف °¦ا ¤ژ¨ل¨§©ت ¨ن¡ن ¹¦«عت و »¡² »را¼با،دا¨¯ »»¥يل¨ت »»¤¥§¢نا¨ت،¤ژ¨ل¨§©ت »»¨ن¡ن حطس »رد »½«¬§ك »°¬ف«گ »£سد »رد »¡ب »¥¦¥ج »¤¡µ¢¬´يس ¨ن¡ن ¾¡یق¯رد ¡µنآ صا¨¿ زا ±د¡À¬سا و ª¢تا و ªل¨©ل¨¯ . ¥º¡ب Á¯ و ¶¦¡سو ²وÃپ و هعل¡ط¯ زا £سا Äر¡®Å ،¨ن¡ن ƳŠ) ¸¨ي´ن¡¢¦د ¥Çاو °¦«¬©چ¨ك رد هك ª¦¡² ر¡¬¿¡س 200 ( . ¥¦آ ª¯ «ب Ȩف ¹¦ر¡عت زا ¥نراد د¨جو «¬©چ¨ك ¡¦ «¬¯¨ن¡ن...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 31

نقش فناوری

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online