نگاهی به Ø®Ø&

نگاهی به Ø®Ø&

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: نامتخاس د¡مشوه ¢یرید£ ¤ت¥¦س § ¨د¡یآ ©اه ª«اخ ªب ¬هاگ« نامــتخاس د¡مشوـــه ¢یرـــید£ ¤ــت¥ـــ¦س ) Building Management System (BMS §ر¨ © اهª«زف« ¢¬س ­عومج£ ­ب، د¨وش ®£ ¯ص¨ نامتخاس ª° ®±ا¦ح © ¤²£ ³اه ¢م¥ق ­چªاپکی لرت¡´ © گ¡یªوت¦¨ا£ ªوظ¡£ ­ب ­´ °وش ®£ µ¶ط« ®یاهª«زف« . ·¸ت¬£ ³«ز¹« °رک¸مع ­´ ¢س« ³وº¨ ­ب ا²¨آ ­ب نا£رف لامع« © نامتخاس ·¸ت¬£ ³اه »¬ب §©«د£ »یا¼ ،­عومج£ ½ی« ­¾¦¿© ½¦ح ª° ³اهاضف ­ب ÀÁف ³ژر¨« Âبا¡£ æص¬± © ­تس«وخا¨ Īاص£ »ها´ Äده اب © ­¡¦²ب Àی«رش ª° © رÅیدکی اب ل°اÆت£ نامتخاس دشاب ³ª«°رب Çر²ب . ¤ت¥¦س ،اهªو¥¨اسآ ،®ت¿ا¾ح ¤ت¥¦س ،Èیرح ³ا¾ط« © §¶ع« ¤ت¥¦س ،ªو±«ر¨ژ لزی° ،®£ومع ®یا¡ش©ª µرب ³اهو¸با± É©ª ½ی« ª° © اهÊاس«وه ،½´ Ë¡خ ³اه Ìرب ،نو¦سÍو´ر¦س ³اه Îم¼ ،اهر¸یوب ،اهر¸¦چ Ï£اش ³ز´ر£ ­¨اخªو±و£ ³«ز¹« ز¦¨ © °°ر± لرت¡´ د¨وش ®£ لرت¡´ © گ¡هامه ­¨ای«ª د¡چ ای Ëی Àسو± ¤ج¥¡£ ªوط ­ب © ­چªاپکی ªوط ­ب ®عو¨ ­ب اه ½فÊ©زЫ . نامتخاس د¡مشوه ¢یرید£ ¤ت¥¦س ©­زج­ ،®Ñرت¡´ ³اه ¤ت¥¦س رÅی° د¡¨امه ®¸´ ªوط ­ب BMS °وش ®£ ϦکÒ± »¬ب ­س Ê« ز¦¨ :- 1 اهرگ¥ح ) sensors :( . ½ی« د¡ت¥ه ª«° Çد²ع «ª ¤ت¥¦س ­ب Óاع¶ط« ½ی« لاسª« © ®Ô¦º£ ³اهرت£«ªا¼ »ج¡س اهرÅ¥ح ª«دÁ£ ،¢بوطª ن«ز¦£ ،À¦º£ ®یا¡ش©ª ن«ز¦£ ،Çد¡¡´ Ë¡خ ای Çد¡¡´ §رÐ لا¦س ³ا£° ،ن©ª° © ن©ر¦ب À¦º£ ³ا£° د¨«و± ®£ Óاع¶ط« دشاب ،¢س« ®±ا¦ح ¤ت¥¦س ­¡¦²ب ³رÕه«ª ³«رب ­´ ®±اع¶ط« رÅی° © Ϻ£ ª° °«رف« ªوضح §دع ای ªوضح ،«وه ª° اهÊاÐ ....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 4

نگاهی به Ø®Ø&

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online