پلیمرها(Polymers

پلیمرها(Polymers

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: اهرمیلپ ) Polymers ( : ) مشپ ،بوچ -تعی¡ط رد دوجو¢ £اه¤¥یلپ ¦چ ¤گ§ wool ¨¤چ ،( ) Leather ( ©ª§ر £اه¤¥یلپ ،«ن¬سه ­ا®ج د§و¢ ¯ª¤° ±¥ª«ق - ا®²§«ی¥ی³ ک¥´ µصاح ا®²آ ¶ق§· رد ،«ن³ا¸ ±¥² ±عی¡ط ­§«نچ £ز·¤¢§ تف² ز§ ا®²آ ¦¥ه ا¡ª¤¹° .«ن³ا¸ ±¢ د§و¢ £ای²د ¦¸ ) oil ( ¤گ§) º«³ »¬ش¢ :«²و³ ±¢ ¦¬خا¼ ا®¥°§ ¯ª¤° ºدا¼ ز§ · («ن³ا¡² ¯ینچ «ن²§و° ±¢ ¦چ .رول½ · ­ژ·¤¬ی² ز§ £¤¾¬¿¢ ±هاگ · ¤ل´ ،­·ژر«یه ،­Àیس´§ ،¯¸¤´ ا¡¢رن ا¢رگ ) Thermoplastics ( : · º«³ ¨¤² ­«³ ¨¤گ ¶قو¢ ا®¢¤² ¨¤گ ¯ª§ .«²د¤گ ±¢¤¸ ­ا³ ±لص§ تÁاح ¦¸ · º«³ ت¿¼ ­«³ د¤¼ ¶قو¢ Âلغ§ .«²د¤گ £¤یگ ÂÁاق ا®لó ¯ª¤° º«یÄیپرد ا®²آ ا° «ه«ی¢ ºزاج§ ¤¢§ º«نن´¤پ · º«نن´ Ųر µ¢§وÆ ا®²آ ) Fillers ( ±¢ ­ا³¤¬شی¸ · ¦¬½¤ªذپ §ر ¦س¢Ç · £¤¾¸ ،±ÃªÈی½ ɧوخ ز§ ±عی¼· ¦ن¢§د ¦¸ ­«ی¼ر £§¤¸ «ن²§و° ¦½اض§ ا¸ «ی³روخ رو² ¦¸ ا®²آ تی¼اسح .«²د¤گ Êول¿¢ ¤Ëªد د§و¢ ا¸ £§ £اه¤¬لی½ ­دو¥² UV º«²ر§دزا¸ ­دو¥² ¦½اض§ ا¸ ­ا³ £¤ªذپ Ìاع¬³§ · ر·اÍ¢ Ì·«ج رد Ìو¥ع¢ £اه ¨¤² ا¢¤گ .«¸اª ±¢ Îها´ ¦لع³ £اه ،(¯لیپ·¤پ ±لپ،¯لی°§ ±لپ) اه ¯یفÁ·§ ±لپ µ¢ا³ ا®²آ .«²§ º«³ تسیÁ PVC )Éاخ £اه¤¬¼§ ±لپ · ا®Ãیلª¤´آ ،اه ­¤ªا¬¼§ ±لپ ،اه PET,PBT ±¢ ( ±Ïع¸ · (µÃ³ ±¸)Ðرو¢آ ±Ïع¸ ،±Áا¬سª¤´ اه ±Ïع¸ .«ن³ا¸ º¤یͲز Ìوط ا¸ «²§و° ±¢ ا®¢¤²ا¢¤گ ɧوخ .·د ¤ه ز§ ±طول¿¢ (±ÁوÃÁو¢ ­ز· Âسح ¤¸ º«³ £¤یگ ºز§«²§) ±ÁوÃÁو¢ ، ­§Èی¢ ا¸ ­د¤´ ¦½اض§) ­دو¥² Ȫا¼ ±¬¼Ñپ · ­د¤´ Êول¿¢ ا¸ · ­دو¸ ±Áا¬سª¤´ تف¼ ¯ªزر ،±ÁوÃÁو¢ ­ز· ­«³ داªز ا¸ .دو³ ̤¬ن´(اه º«نن´ ¨¤² ÒوÆ رد · ،º«³ ¤° ¨·ا¹¢ ±ئای¥ی³ µ¢§وÆ µ¸ا¹¢ رد · ¤°¤¹چ ،¤° £§¤¸ §ذÁ .دد¤گ ±¢ ¤¬لÃش¢ Óزا² ºر§وªد ا¸ £ا®¬¥سق رد ­آ £¤یگ ÂÁاق ¤¬®¸ د¤Ãل¥Æ £§¤¸ · ؛¯یئاپ ±ÁوÃÁو¢ ­ز· ا¸ ±نªزر ،Óزا² £اه ºر§وªد ¦¸ ت¡س² ±Áا¬سª¤´ £اه¤¥یلپ .«ینªÈگ¤¸ §ر ¤°Çا¸ ±ÁوÃÁو¢ ­ز· ا¸ ±نªزر ±³Èخ ت¢·ا¹¢ · ¤°Çا¸ £ر§«ªاپ ،¤¬®¸ ±ªای¥ی³ ت¢·ا¹¢ Ðرو¢آ Ôو² ¯¥ضرد ،«³ا¸ Ðرو¢آ «ªا¸ ¤¥یلپ ­دو¸ Ðاف³ £§¤¸ .«²ر§د £¤¬¸ولÕ¢ ±پ رد §ر (Ðاف³ ¦¥ی²)تن¼وÁ Ö²§¤° تیصاخ ±ئÈج ­دو¸ ±Áا¬سª¤´...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 4

پلیمرها(Polymers

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online