{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

10 Ù�کتÙ� Ø´Ú¯Ù�Ø&ord -...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
10 تفن صوصخ رد زیگناتفگش هتکن زملوه کنارف :هدنسیون رد هک تفن .ددرگیم زاب لبق اهنرق هب تفن اب ناسنا هطبار ،لط دننام تسرد یتعنص للم یتایح نوخ هب هزورما دشیم هدافتسا نآ زا رون و امرگ یارب ادتبا ییجرنراکی یمانی یهبی ییدئوسی یکنابی یکیی ی.تسای یهدشی یلیدبت ) Carnergie ( تاکن یً اریخا اهنآ زا زین امش تسین دب هک تسا هدومن رشتنم تفن صوصخ رد ار یبلاج .دیوش علطم ::ناهج رد تفن دیلوت نیلوا یلاس هب ناهج رد تفن دیلوت نیلوا 327 زابی یرد یرافح یارب وبماب یةلول طوطخ زا ینیچ نیسدنهم هکینامز ،ددرگیم 240   .دندرکیم هدافتسا تفن یاههرطق جارختسا روظنم هب نیمز حطس ریز یرتم بآ»ی یناونعی یتحتی یتفن یی ی،نامزی ینآی یردی ی یهکی یدنکیمی یهراشای ینینچمهی ییجرنراک هدافتسا یکمن دیلوت یو ایرد بآ ریخبت یاربی نآی زا و دشیم یقلطای «ینتخوس .دشیم :ناهج رد ییایرد دیلوت نیلوا طاقن رد مه یلیخ ایرد رد تفن دیلوت نیلوا لاس رد .دوبن ایرد رود 1891
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 3

10 Ù�کتÙ� Ø´Ú¯Ù�Ø&ord -...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online