{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

M118 Sample Final Exam 1

M118 Sample Final Exam 1 - ÐdD ÓÒa Ðdha ×ÓÛ ×aÒdh...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ÐdD ÓÒa Ðdha ×ÓÛ ×aÒdh ik eÒ ×ÓÒh i× fa ÖÑ a ØÓ Øa ÐÓ faÒ iÑ a Ð×A ÕÙ ikÓÙÒ ØÖeÚ ea Ð×Øha Ø Øh e×eaÒ iÑ a Ð×haÚ ea ØÓ Øa ÐÓ f7 Ðeg ×ÓÛÑ aÒÝ h ik eÒ ×dÓe×D ÓÒa ÐdhaÚ e? E ahÓÛ ha ×eÜ aØ ÐÝ fÓÙ Ö Ðeg ×aÒd eahh ik eÒha ×ØÛ Ó a b 9 d 65 e 5 f ÓÒ eÓ fØh eabÓÚ e F iÒd Øh e eÒ ØÖÝÓ f A − 1 Û h eÖe A = bracketleftbigg 3 3 3 bracketrightbigg a b d e- 1 / 3 f ÓÒ eÓ fØh eabÓÚ e akaÒd iÐÐÛ eÒ ØÙÔ Øh eh iÐÐ8Ø iÑ e×ak fe ÐÐ dÓÛ ÒÓÒ6Ó fØh e×e ÐiÑ b ×iÐÐfe ÐÐdÓÛ Ò5Ø iÑ e× aÒd Øh eÝbÓ Øh fe ÐÐdÓÛ ÒÓÒ47Óa × iÓÒ ×ÒhÓÛ Ñ aÒÝ ÐiÑ b ×d idÒ e iØh eÖakÒÓ ÖiÐÐfa ÐÐdÓÛ Ò a 67 b 7 d 6 e Ó ØeÒÓÙgh iÒ fÓ ÖÑ a Ø iÓÒ i×g iÚ eÒ f ÓÒ eÓ fØh eÓ Øh eÖ× 4 Ó Ø iÒ ÐÙd iÒg Øh eeÑ Ô ØÝ ×e ØhÓÛÑ aÒÝ ×Ùb ×e Ø× dÓe×Øh e×e Ø { 3 , 4 , 5 } haÚ e? a 2 5- 1 b 5 6 d 7 e 8 f ÓÒ eÓ fØh eabÓÚ e 5 A ÖegÙ Ða Öa ÖkÓÚha iÒha ×ØÖaÒ × iØ iÓÒÑ a ØÖ iÜ P = bracketleftbigg 1 1 / 6 5 / 6 bracketrightbigg . F iÒd Øh e ÐÓÒgÖÙÒÔ ÖÓbab iÐiØÝ Øha ØØh eha iÒ i× iÒ ×Øa Øe a h eha iÒ i×ÒÓ ØÖegÙ Ða Ö×Ó Øh eÖe i×ÒÓ ×Ùh Øh iÒg b 67 5 d 7 e 45 f ÓÒ eÓ fØh eabÓÚ e 6 ÐeaÒaha ×Öed ×Ók ×aÒd4Û h iØe×Ók × iÒa d ÖaÛ eÖh e×e ÐeØ×ØÛ Ó ×Ók ×a ØÖaÒdÓÑG iÚ eÒ Øha ØØh eØÛ Ó ×Ók ×haÚ eØh e×aÑ eÓ ÐÓ ÖÛ ha Ø i×Øh e Ô ÖÓbab iÐiØÝ Øha ØØh eÝa ÖebÓ ØhÛ h iØe? a 47 b d e 4 f ÓÒ eÓ fØh eÓ Øh eÖ× 7 Ó ÐÐØÛ Ó fa iÖ× iÜ × id edd ieaÒdd eÒÓ ØebÝ X Øh e ×ÙÑ Ó fØh eØÛ ÓÒÙÑ b eÖ×Û h ihÓÑ eÙÔha Øi× Ö [ X = 5] ? a b d 9 e 56 f ÓÒ eÓ fØh eabÓÚ e 8 A a ÖkÓÚha iÒ ×Øa ÖØ× iÒ ×Øa ØeaÒdha ×ØÖaÒ × i Ø iÓÒÑ a ØÖ iÜ P = bracketleftbigg . 6 . 4 . 3 . 7 bracketrightbigg . ha Øi×Øh eÔ ÖÓbab iÐiØÝ Øha ØØh eha iÒÛ iÐÐb e iÒ ×Øa Øea fØeÖØÛ Ó ØÖaÒ × iØ iÓÒ ×? a 9 b 48 5 d 6 e 4 f ÓÒ eÓ fØh eabÓÚ e 9 h eeÚ eÒDÛ a ÖÚ e× ÓÒ eÓ fÛ hÓÑ i×ÐeeÔÝ Ô ÐaÝ a Öd ×ÓÒ eeÚ eÒ iÒgE ahÓ fØh eÑ d ea Ð×7Ó fØh e haÒd ×h eÒ ÐeeÔÝd ea Ð×h eÛ iÒ ×Û iØhÔ ÖÓba b iÐiØÝ5 ;if×ÓÑ eÓÒ ee Ð×ed ea Ð×ÐeeÔÝÛ iÒ ×Û iØh Ô ÖÓbab iÐiØÝ5 fÐeeÔÝÛ iÒ ×ahaÒdÛ ha Ø i×Øh e Ô ÖÓbab iÐiØÝh ed ea ÐØØha ØhaÒd ??...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}