lec1_myers - ³ ×ÝÒ ÖÓÒÓÙ× Ö Ù Ø ×Ò Ö ×...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ³ ×ÝÒ ÖÓÒÓÙ× Ö Ù Ø ×Ò Ö × Âº ÅÝ Ö× Ä ØÙÖ ½ ÁÒØÖÓ Ù Ø ÓÒ ÈÖ Ò ÔØ Ö ½ ° ² ½ ± ³ ¯ ° ËÝÒ ÖÓÒÓÙ× ËÝ×Ø Ñ× INPUTS OUTPUTS ÐÐ Ú ÒØ× Ö ×ÝÒ ÖÓÒ Þ ØÓ × Ò Ð ÐÓ Ð ÐÓ º Comb. Logic ² Register STATE CLOCK ¾ ± ³ ¯ ¯ ¯ ¯ ° ËÝÒ ÖÓÒÓÙ× Ú ÒØ × Ö ×º ² Ë ÑÔÐ Û Ý ØÓ ÑÔÐ Ñ ÒØ × ÕÙ Ò Ò º Ï ÐÝ Ø Ù Ø Ò ÙÒ Ö×ØÓÓ º Ú Ð Ð ÓÑÔÓÒ ÒØ׺ Ë ÑÔÐ Û Ý ØÓ Ð Û Ø ÒÓ × Ò Þ ¿ ± ³ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ° ËÝÒ ÖÓÒÓÙ× × Ú ÒØ × ² ÐÓ ×ØÖ ÙØ ÓÒ × Æ ÙÐØ Ù ØÓ ÐÓ × Ûº ÏÓÖ×ع × × Òº Ë Ò× Ø Ú ØÓ Ú Ö Ø ÓÒ× Ò Ô Ý× Ð Ô Ö Ñ Ø Ö׺ ÆÓØ ÑÓ ÙÐ Öº ÈÓÛ Ö ÓÒ×ÙÑÔØ ÓÒº ± ³ ¯ ° ×ÝÒ ÖÓÒÓÙ× ËÝ×Ø Ñ× Ú Û Ø ÓÙØ ÐÓ Ð ÐÓ º INPUTS OUTPUTS ËÝÒ ÖÓÒ Þ Ø ÓÒ × ² Delay Comb. Logic STATE ± ³ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ° ×ÝÒ ÖÓÒÓÙ× Ú ÒØ × ² Ð Ñ Ò Ø ÓÒ Ó ÐÓ ×ØÖ ÙØ ÓÒ ÔÖÓ Ð Ñ׺ Ú Ö ¹ × Ô Ö ÓÖÑ Ò º ÔØ Ú ØÝ ØÓ ÔÖÓ ×× Ò Ò ÒÚ ÖÓÒÑ ÒØ Ð Ú Ö Ø ÓÒ׺ ÓÑÔÓÒ ÒØ ÑÓ ÙÐ Ö Øݺ ÄÓÛ Ö ×Ý×Ø Ñ ÔÓÛ Ö Ö ÕÙ Ö Ñ ÒØ׺ ± ³ ¯ ¯ ¯ ¯ ° ×ÝÒ ÖÓÒÓÙ× ÐÐ Ò × ² Ä Ó Ñ ØÙÖ ÓÑÔÙØ Ö¹ × Ò ØÓÓÐ׺ Ä Ö Ö ÓÚ Ö ÓÖ Ø Ö ÑÓÚ Ð Ó Þ Ö ×º ÚÖ ¹ × ÐÝ Ò ÐÖ º Ä Ó × Ò Ö ÜÔ Ö Ò º ± ³ ¯ ° ×ÝÒ ÖÓÒÓÙ× Ö Ù Ø À ×ØÓÖÝ ² Ú ÖÝ ×ÝÒ ÖÓÒÓÙ× × Ò Ñ Ø Ó ØÖ × Ø× ÖÓÓØ× ØÓ ÓÒ Ó ØÛÓ Ý Ò Ú Ù Ð× ß ÀÙ«Ñ Ò ¹ ÙÒ Ñ ÒØ Ð¹ÑÓ Ö Ù Ø׺ ß ÅÙÐÐ Ö ¹ ×Ô ¹ Ò Ô Ò ÒØ Ö Ù Ø׺ ± ³ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ² ¯ ¯ ÁÄÄÁ ´½ ¾µ Ò ÁÄÄ ¾ ´½ ¾µ ¹ ͺ Ó ÁÐÐ ÒÓ × ØÐ × ´½ ¾µ Ò Å͹ ´½ µ ¹ ͺ Ó Å Ò ×Ø Ö Å ÖÓÑÓ ÙÐ × ´ ¼×¹ ¼×µ ¹ Ï × Ò ØÓÒ Íº¸ Ëغ ÄÓÙ × Ö×Ø ÓÑÑ Ö Ð Ö Ô × ×Ý×Ø Ñ ´ ¼×µ ¹ Ú Ò× ² ËÙØ ÖÐ Ò Å Ø ­ÓÛ ÓÑÔÙØ Ö ´½ µ ¹ ͺ Ó ÍØ Ö×Ø ×ÝÒ ÖÓÒÓÙ× Ñ ÖÓÔÖÓ ××ÓÖ ´½ µ ¹ ÐØ Ö×Ø Ó ¹ ÓÑÔ Ø Ð ÔÖÓ ××ÓÖ ´½ µ ¹ ͺ Ó Å Ò ×Ø Ö ÓÑÑ Ö Ð Ô Ö ´ ¼×µ ¹ È ÐÐ Ô× Ê ÈÈÁ ´½ ¹ µ ¹ ÁÒØ Ð Ã Ý ×ÝÒ ÖÓÒÓÙ× Ö Ù Ø × Ò× ° ± ³ ¯ ¯ ¯ ¯ ° Ï Ò Ë ÓÔ ÈÖÓ Ð Ñ ËÔ ¬ Ø ÓÒ ² ËÑ ÐÐ Û Ò ÖÝ Ò Û Ò × ÓÔ Ò ËÓÙØ ÖÒ ÍØ º ÇÒÐÝ × Ò Ð Û Ò Ô ØÖÓÒº Ï Ò × ÓÔ ÓÒÐÝ × × Ò Ð ×Ñ ÐÐ × Ð º ËÝÒ ÖÓÒÓÙ× Ú Ö×Ù× ×ÝÒ ÖÓÒÓÙ× Û Ò × ÓÔÔ Ò º ½¼ ± ³ ÒÒ Ð× Ó ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ Winery WineryShop Shop ShopPatron Patron ° ² ½½ ± ³ Ï Ò ÖÝ Ò ÔÖÓ ×× ÒÒ Ð× Ó ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ Ò ÎÀ Ä ° Ò ÔÖÓ ×× Ë ÓÔ ÔÖÓ ×× Ò Ö × Ò ´Ï Ò ÖÝË ÓÔ¸ ÓØØÐ µ Ú ´Ï Ò ÖÝË ÓÔ¸× Ðµ е ² Ò ÔÖÓ ×× È ØÖÓÒ ÔÖÓ ×× Ò Ò ÔÖÓ ×× Ö × Ò ´Ë ÓÔÈ ØÖÓÒ¸× Ú ´Ë ÓÔÈ ØÖÓÒ¸ µ ½¾ ± ³ Ë ÓÔ ° ÔÖÓ ×× Ò Ò Ò ØÖÓÒ ØÖÓÒ Ú ÒØ ÈÖÓØÓ ÓÐ ¹¹ ÐÐ Û Ò ÖÝ ¹¹ Û Ò ÖÖ Ú × ¹¹ ÐÐ Ô ØÖÓÒ ¹¹ Ô ØÖÓÒ ÙÝ× Û Ò ² Ò ÔÖÓ ×× Ö ÕÛ Û Ö ÕÔ Ô ½¿ ± ³ Ë Ò Ð ÈÖÓØÓ ÓÐ Ë ÓÔ ° ÔÖÓ ×× Ò ¹¹ ¹¹ ÐÐ Û Ò ÖÝ ÖÖ Ú × ÙÝ× Û Ò ÐÐ Ô ØÖÓÒ Û Ò ¸³½³µ Ô ØÖÓÒ¸³½³µ ¹¹ Û Ò ¹¹ Ô ØÖÓÒ ×× Ò´Ö Õ Û Ò ¸³½³µ ÙÖ´ ÙÖ´ ×× Ò´Ö Õ Ô ØÖÓÒ¸³½³µ ² Ò ÔÖÓ ×× ½ ± ³ Ë ÓÔ ¾È Ò × ÔÖÓ ×× ¾¹È × ÈÖÓØÓ ÓÐ ¹¹ ¹¹ ¹¹ ¹¹ ÐÐ Û Ò ÖÝ ÖÖ Ú × ÙÝ× Û Ò ÖÖ Ú × ÙÝ× Û Ò ÐÐ Ô ØÖÓÒ ÐÐ Û Ò ÖÝ ÐÐ Ô ØÖÓÒ ¹¹ Û Ò ¹¹ Ô ØÖÓÒ ¹¹ Û Ò ¹¹ Ô ØÖÓÒ ° ×× Ò´Ö Õ Û Ò ¸³½³µ ÙÖ´ ÙÖ´ ÙÖ´ ÙÖ´ Û Ò ¸³½³µ Ô ØÖÓÒ¸³½³µ Û Ò ¸³¼³µ Ô ØÖÓ¸³¼³µ ×× Ò´Ö Õ Ô ØÖÓÒ¸³½³µ ×× Ò´Ö Õ Û Ò ¸³¼³µ ² ×× Ò´Ö Õ Ô ØÖÓÒ¸³¼³µ Ò ÔÖÓ ×× ½ ± ³ Ï Ú ÓÖÑ ÓÖ ¾¹È × ÈÖÓØÓ ÓÐ req_wine ack_wine req_patron ° ² ack_patron ½ ± ³ Ë ÓÔ È ¹È × ÈÖÓØÓ ÓÐ Ò × ØÚ » ØÚ ÐÐ Û Ò ÖÝ ÖÖ Ú × ÛÒ Ö × Ø× ÙÝ× Û Ò ° ÔÖÓ ×× ¹¹ ×× Ò´Ö Õ Û Ò ¸³½³µ ÙÖ´ ÙÖ´ ÙÖ´ ÙÖ´ Û Ò ¸³½³µ Û Ò ¸³¼³µ Ô ØÖÓÒ¸³½³µ Ô ØÖÓÒ¸³¼³µ ×× Ò´Ö Õ Û Ò ¸³¼³µ ×× Ò´Ö Õ Ô ØÖÓÒ¸³½³µ ¹¹ Û Ò ¹¹ ¹¹ ¹¹ Ö × Ø Ö Õ Û Ò ÐÐ Ô ØÖÓÒ ² ¹¹ Ô ØÖÓÒ ¹¹ ×× Ò´Ö Õ Ô ØÖÓÒ¸³¼³µ ¹¹ Ö × Ø Ö Õ Ô ØÖÓÒ Ô ØÖÓÒ Ö × Ø× Ò ÔÖÓ ×× ½ ± ³ Ï Ú ÓÖÑ ÓÖ ¹È × ÈÖÓØÓ ÓÐ req_wine ack_wine req_patron ° ² ack_patron ½ ± ³ Ë ÓÔ È ¹È × ÈÖÓØÓ ÓÐ È ×× Ú » Ø Ú Ò ÔÖÓ ×× ¹¹ Û Ò ÖÝ ¹¹ Û Ò ¹¹ Ö × Ø ¹¹ ¹¹ Ô ØÖÓÒ ¹¹ ¹¹ Ö Õ Û Ò ÐÐ× ×Ö ÛÒ ÙÝ× Û Ò Ú Ö × Ø× Ù Ö ´Ö Õ Û Ò ¸³½³µ ×× Ò´ ×× Ò´ ÙÖ´ ÙÖ´ Û Ò ¸³½³µ Û Ò ¸³¼³µ Ô ØÖÓÒ¸³½³µ Ô ØÖÓÒ¸³¼³µ Ù Ö ´Ö Õ Û Ò ¸³¼³µ ×× Ò´Ö Õ Ô ØÖÓÒ¸³½³µ ° ÐÐ Ô ØÖÓÒ ² ×× Ò´Ö Õ Ô ØÖÓÒ¸³¼³µ ¹¹ Ö × Ø Ö Õ Ô ØÖÓÒ Ô ØÖÓÒ Ö × Ø× Ò ÔÖÓ ×× ½ ± ³ Ë ÓÔ ÈÈ ¹È × ÈÖÓØÓ ÓÐ È ×× Ú »È ×× Ú Ò ÔÖÓ ×× ¹¹ Û Ò ÖÝ ¹¹ Û Ò ¹¹ Ö × Ø ¹¹ Ô ØÖÓÒ ¹¹ × ÐÐ× Û Ò ¹¹ Ö Õ Ô ØÖÓÒ Ö × Ø× ¹¹ Ö × Ø Ô ØÖÓÒ ¹¹ Ö Õ Û Ò ÐÐ× ×Ö ÛÒ ÐÐ× Ú Ö × Ø× Ù Ö ´Ö Õ Û Ò ¸³½³µ ×× Ò´ ×× Ò´ ×× Ò´ ×× Ò´ Û Ò ¸³½³µ Û Ò ¸³¼³µ Ô ØÖÓÒ¸³½³µ Ô ØÖÓÒ¸³¼³µ Ù Ö ´Ö Õ Û Ò ¸³¼³µ Ù Ö ´Ö Õ Ô ØÖÓÒ¸³½³µ ° ² Ù Ö ´Ö Õ Ô ØÖÓÒ¸³¼³µ Ò ÔÖÓ ×× ¾¼ ± ³ ² ¹È × ÈÖÓØÓ ÓÐ Ø Ú »È ×× Ú ° ¾½ ± ³ Ë ÓÔ Ø Ú » Ø Ú Ê × Ù¯ Ò Ö×Ù Ð ° ÔÖÓ ×× ¹¹ ¹¹ ÐÐ Û Ò ÖÝ ÖÖ Ú × ÙÝ× Û Ò Ö × Ø× ÐÐ Ô ØÖÓÒ ×× Ò´Ö Õ Û Ò ¸³½³µ ÙÖ´ ÙÖ´ ÙÖ´ ÙÖ´ Û Ò ¸³½³µ Ô ØÖÓÒ¸³½³µ Û Ò ¸³¼³µ Ô ØÖÓÒ¸³¼³µ ×× Ò´Ö Õ Ô ØÖÓÒ¸³½³µ ×× Ò´Ö Õ Û Ò ¸³¼³µ ¹¹ Û Ò ¹¹ Ô ØÖÓÒ ¹¹ ¹¹ ¹¹ Ö × Ø Ö Õ Û Ò ÛÒ ¹¹ Ö × Ø Ö Õ Ô ØÖÓÒ Ô ØÖÓÒ Ö × Ø× ² ×× Ò´Ö Õ Ô ØÖÓÒ¸³¼³µ Ò ÔÖÓ ×× ¾¾ ± ³ ØÚ » ØÚ req_wine ack_wine ° Ö ÙØ ack_patron req_patron ² ¾¿ ± ³ Ò ×× Ò´ ÙÖ´ È ×× Ú » Ø Ú Ê × Ù¯ Ð ° Ë ÓÔ È Ö × Ù ÔÖÓ ×× ¹¹ Û Ò ÖÝ ¹¹ Ö ¹¹ ¹¹ ÐÐ× Ù Ö ´Ö Õ Û Ò ¸³½³µ Û Ò ¸³½³µ Ô ØÖÓÒ¸³¼³µ Ú×ÛÒ Ô ØÖÓÒ Ö × Ø× ÐÐ Ô ØÖÓÒ Ö × Ø× ÛÒ ÙÝ× Û Ò ×× Ò´Ö Õ Ô ØÖÓÒ¸³½³µ Ù Ö ´Ö Õ Û Ò ¸³¼³µ ×× Ò´ ÙÖ´ Û Ò ¸³¼³µ Ô ØÖÓÒ¸³½³µ ¹¹ Ö Õ Û Ò ¹¹ Ö × Ø ¹¹ Ô ØÖÓÒ ² Ò ÔÖÓ ×× ×× Ò´Ö Õ Ô ØÖÓÒ¸³¼³µ ¹¹ Ö × Ø Ö Õ Ô ØÖÓÒ ¾ ± ³ È ×× Ú » Ø Ú req-wine ack_wine C ° Ö ÙØ C req_patron ² ack_patron ¾ ± ³ ² ËÅ Ò ÀÙ«Ñ Ò ÐÓÛ Ì Ð ´ » Ö × Ù¯ µ 0 00/10 1 10/11 2 11/01 3 01/00 ° ÛÒ » ¼¼ ¼ ½ ¾ ¿ ½¸ ½¼ ½¸ ½¼ ¼½ ¼¸ ¼¼ Ô ØÖÓÒ ½½ ½¼ ¾¸ ½½ ¾¸ ½½ ¿¸ ¼½ ¿¸ ¼½ ¼¸ ¼¼ Ö Õ Û Ò » Ö Õ Ô ØÖÓÒ ¾ ± ³ ² È ØÖ ¹Ò Ø ´È» Ö × Ù¯ µ req_patron+ ° ack_wine- ack_patron+ ack_patron- req_wine+ req_wine- req_patron- ack_wine+ ¾ ± ³ req_wineack_patron+ Ì Ä ËØÖÙ ØÙÖ ´È» Ö × Ù¯ µ ack_wine+ [~ack_wine] [~ack_patron] req_patron+ [req_wine] req_patron- ° [ack_patron] req_wine+ [ack_wine] ² [~req_patron] ack_patron- [~req_wine] [req_patron] ack_wine- ¾ ± ³ » Ê × Ù¯ req_wine [0,inf] ° Ö ÙØ [0,inf] ack_patron [0,inf] ack_wine [0,inf] req_patron ² ¾ ± ³ È» Ê × Ù¯ [0,inf] req_wine ° Ö ÙØ [0,inf] C ack_wine [0,inf] [0,inf] [0,inf] C req_patron ² [0,inf] ack_patron [0,inf] ¿¼ ± ³ Ë ÓÔ Ø Ú » Ø Ú ËØ Ø Î Ö Ð Ò ×Ø Ø Ú Ö Ð ° Ð Ð ÔÖÓ ×× ¹¹ ÐÐ Û Ò ÖÝ ÖÖ Ú × ÚÖ Ö × Ø× ÙÝ× Û Ò ÚÖ ×× Ò´Ö Õ Û Ò ¸³½³µ ÙÖ´ ×× Û Ò ¸³½³µ Ҵܸ³½³µ Û Ò ¸³¼³µ Ô ØÖÓÒ¸³½³µ ¹¹ Û Ò ¹¹ × Ø ×Ø Ø ¹¹ ¹¹ ÛÒ ×× Ò´Ö Õ Û Ò ¸³¼³µ ÙÖ´ ÙÖ´ ×× ×× Ò´Ö Õ Ô ØÖÓÒ¸³½³µ ¹¹ Ö × Ø Ö Õ Û Ò ÐÐ Ô ØÖÓÒ ² ¹¹ Ô ØÖÓÒ Ò´Ü¸³¼³µ Ô ØÖÓÒ¸³¼³µ ¹¹ Ö × Ø ×Ø Ø ¹¹ ×× Ò´Ö Õ Ô ØÖÓÒ¸³¼³µ ¹¹ Ö × Ø Ö Õ Ô ØÖÓÒ Ô ØÖÓÒ Ö × Ø× Ò ÔÖÓ ×× ÙÖ´ ¿½ ± ³ » ËÎ Ö Ù Ø req_wine [0,inf] [0,inf] [0,inf] ack_wine [0,inf] [0,inf] C ° u6 [0,inf] u4 u1 x u2 u3 [0,inf] [0,inf] req_patron [0,inf] ack_patron [0,inf] u5 ² ¿¾ ± ³ 1 2 ËÅ Ò ÀÙ«Ñ Ò ÐÓÛ Ì Ð ´ » Ëε 0 00/10 ° ÛÒ » ¼¼ ¼ ½¸ Ô ØÖÓÒ ½½ 10/00 01/00 ½ ¾ ¿ ² 00/01 3 ½¸ ½¼ ¿¸ ¼ ¿¸ ¼½ ¼¸ ¼ ¼¸ ¼¼ ¼ ¼½ ¾¸ ¼ ¾¸ ¼¼ ½¼ Ö Õ Û Ò » Ö Õ Ô ØÖÓÒ ¿¿ ± ³ ÊÙ 0 10/-0 1 ° ËÅ Ò ÀÙ«Ñ Ò ÐÓÛ Ì Ð ´ » Ëε ÛÒ » 00/10 01/000/01 Ô ØÖÓÒ ½½ ½¼ ½¸ ¼¼ ¼ ½ ¼¸ ½¼ ½¸ ¼½ ² ¼¸ ¼ ¼¸ ¼¼ ¼½ ¼ ½¸ ¼¼ Ö Õ Û Ò » Ö Õ Ô ØÖÓÒ ¿ ± ³ à ÖÒ Ù Å Ô× ÓÖ ÀÙ«Ñ Ò³× » ËÎ Ö Ù Ø Ü ¼ ½ ÛÒ » Ô ØÖÓÒ ¼¼ ¼½ ½½ ½¼ ½ ¼ ¼ ¼ ¼ ÖÕÛÒ ° Ü ¼ ½ ÛÒ » Ô ØÖÓÒ ¼¼ ¼½ ½½ ½¼ ¼ ¼ ¼ ½ ¼ Ö Õ Ô ØÖÓÒ Ü ¼ ½ ÛÒ » ¼¼ ¼½ ¼ ¼ ½ ¼ ² Ü Ô ØÖÓÒ ½½ ½¼ ½ ½ ¿ ± ³ ÀÙ«Ñ Ò³× » ËÎ Ö Ù Ø u4 req_wine [0,U] u6 [0,U] u1 u7 X [0,U] u3 [0,U] req_patron [0,U] u2 [0,U] [0,U] [0,U] ack_patron x ack_wine [0,U] ° [0,U] [0,U] u5 ² ¿ ± ³ ÀÙ«Ñ Ò³× ××ÙÑÔØ ÓÒ× ¯ ¯ ° Ø Ò ÛÖ Ð Ý ÑÓ Ðº ÓÙÒ Ö Ù Ø Ó × ÒÓØ Ò Ò ØÓ ÙÒ ÐÓ× º Ñ ÒØ Ð ÑÓ ¯ Ë Ò Ð ¹ ÒÔÙØ ¯ ¯ º ² ÇÒ ÒÔÙØ Ò × ÓÙØÔÙØ Å Ý Ò ØÓ ÐÝÒ Ò × ×Ø Ø Ò ×º ×Ø Ø Ú Ö Ð ×º ¿ ± ³ ÅÙÐÐ Ö³× req_wine [0,inf] ° Ø Ú » Ø Ú ËÎ Ö Ù Ø x ack_patron [0,inf] [0,inf] req_patron ack_wine x ² ¿ ± ³ ÅÙÐÐ Ö³× ××ÙÑÔØ ÓÒ× ¯ ÍÒ ÓÙÒ ¯ ¯ ¯ ° Ø Ð Ý ÑÓ Ðº ² Ï Ö Ð Ý× Ö ××ÙÑ ØÓ Ò Ð ÓÖ × Ö ××ÙÑ ØÓ ×Ó ÖÓÒ º ÅÓ Ð ÐÐ ×Ô ¹ Ò Ô Ò Òغ к ¿ ± ³ Ë ÓÔ Ì Ñ Ï Ò Ë ÓÔ Ò ØÑ ° ÔÖÓ ×× ¹¹ ÐÐ Û Ò ÖÝ ×× Ò´Ö Õ Û Ò ¸³½³¸¼¸½µ ×× Ò´Ö Õ Ô ØÖÓÒ¸³½³¸¼¸½µ ¹¹ ÐÐ Ô ØÖÓÒ ¹¹ Û Ò ÖÖ Ú × Ò Ô ØÖÓÒ ÖÖ Ú × ÙÖ Ò´ Û Ò ¸³½³¸ Ô ØÖÓÒ¸³½³µ ×× Ò´Ö Õ Û Ò ¸³¼³¸¼¸½µ ² ×× Ò´Ö Õ Ô ØÖÓÒ¸³¼³¸¼¸½µ ÛÒ Ò ¹¹ Û Ø ÓÖ Ô ØÖÓÒ ØÓ Ö × Ø Ô ØÖÓÒ¸³¼³µ Ò ÔÖÓ ×× ÙÖ Ò´ Û Ò ¸³¼³¸ ¼ ± ³ ² Ì Ñ Ï Ò ÖÝ Ò È ØÖÓÒ Ò ÔÖÓ ×× ´Ö Õ Û Ò ¸³½³µ Ò´ Û Ò ¸³½³¸¾¸¿µ ´Ö Õ Û Ò ¸³¼³µ Û Ò ¸³¼³¸¾¸¿µ Ò´ ¹¹ Û Ò Ö ÕÙ ×Ø ¹¹ ÐÚÖÛÒ ÙÖ ×× ÙÖ ×× Û Ò ÖÝ ° Ò ÔÖÓ ×× Ô ØÖÓÒ ÔÖÓ ×× Ò ÙÖ ×× ÙÖ ×× Ò ÔÖÓ ×× ´Ö Õ Ô ØÖÓÒ¸³½³µ Ò´ Ô ØÖÓÒ¸³½³¸ ¸ Ò µ ´Ö Õ Ô ØÖÓÒ¸³¼³µ Ô ØÖÓÒ¸³¼³¸ ¸ µ Ò´ ¹¹ × ÓÔ ÐÐ ¹¹ ÙÝ Û Ò ½ ± ³ Ì Ä ËØÖÙ ØÙÖ ÓÖ Ì Ñ Ï Ò Ë ÓÔ Ü ÑÔÐ req_wine+ ack_wine+ [2,3] [~req_wine] ack_wineack_patron+ [2,3] [req_wine] [0,1] req_patron+ [0,1] [ack_wine & ack_patron] req_wine[5,inf] [req_patron] [0,1] req_patron[0,1] [~ack_wine & ~ack_patron] ° ² [5,7] [~req_patron] ack_patron- ¾ ± ³ ËØ Ø 00R0 ack_patron0F00 ° Ö Ô ÓÖ Ì Ñ Ï Ò Ë ÓÔ Ü ÑÔÐ req_wine + R01R req_patron+ RR11 ack_wine+ 1R11 ack_patron+ req_patronF10F req_wine11F1 ² ack_wineFF00 ¿ ± ³ à ÖÒ Ù Å Ô× ÓÖ Ì Ñ ÛÒ » ¼¼ ¼¼ ¼½ ½ ½ ½ ¼ ° Ö ÙØ ÛÒ » ¼¼ ¼¼ ¼½ ½½ ½¼ ¼½ ¼ ½ ½ ¼ Ô ØÖÓÒ ½½ ¼ ¼ ¼ ½¼ Ô ØÖÓÒ ½½ ¼ ¼ ½ ½¼ Ö Õ Û Ò »Ö Õ Ô ØÖÓÒ ¼½ ½½ ½¼ ² ÖÕÛÒ ½ ½ Ö Õ Ô ØÖÓÒ ± ³ ÌÑ req_wine [0,1] ° Ö ÙØ ack_patron [5,inf; 5,7] [0,1] req_patron [2,3] ack_wine ² ± ³ ¯ ¯ ° ×Ø ² Ð Ý ÖÓÑ Û Ò Ø Ô ØÖÓÒ Ø× ÓÒ ÓØØÐ Ó Û Ò ÙÒØ Ð Ò Ø ÒÓØ Öº ××ÙÑ Ò Ø Ø Ñ Ö Ù Ø Ð Ý× Ö ÙÒ ÓÖÑÐÝ ×ØÖ ÙØ Ü ÔØ Ø Ø Ø Ô ØÖÓÒ × ÜØÖ Ñ ÐÝ ÙÒÐ ÐÝ ØÓ Ø ÑÓÖ Ø Ò ½¼ Ñ ÒÙØ ×¸ Û Ó Ø Ò Ø ÓÐÐÓÛ Ò Ý Ð Ø Ñ × ß ÅÙÐÐ Ö Ò ÀÙ«Ñ Ò³× Ö Ù Ø× ´ » Ëε ¹ ¾½º Ñ ÒÙØ × ß ÇÖ Ò Ð ´ » Ö × Ù¯ µ ¹ ¾¼º Ñ ÒÙØ × ß ÌÑ Ö Ù Ø ¹ ½ º Ñ ÒÙØ × Ý Ð ØÑ È Ö ÓÖÑ Ò Ò ÐÝ× × ± ³ ¯ÎÐ ¯ ° Î Ð Ø ÓÒ Ú Ö×Ù× Î Ö ¬ Ø ÓÒ Ø ÓÒ Ð ² × × ÑÙÐ Ø ÓÒ Ó ÒØ Ö ×Ø Ò × ØÙ Ø ÓÒ׺ Î Ö ¬ Ø ÓÒ × Ü Ù×Ø Ú × Ó ÐÐ ÔÓ×× Ð × ØÙ Ø ÓÒ׺ ß Ò Ø Ø Ö Ù Ø ÓÒ ÓÖÑ× ØÓ Ø ×Ô ¬ Ø ÓÒº ß Ò Ø Ø ÔÖÓØÓ ÓÐ × ÖØ Ò ÔÖÓÔ ÖØ × ´ º º¸ ÑÓ Ò µº ± ³ ¯ ¯ ° Ë ÑÔÐ ÈÖÓÔ ÖØ × ² Ì Û Ò ÖÖ Ú × ÓÖ Ø Ô ØÖÓÒ ß ÐÛ Ý×´ Ô ØÖÓÒ µ ÛÒ µ Ï Ò Ø Û Ò × Ö ÕÙ ×Ø ¸ Ø Ú ÒØÙ ÐÐÝ ÖÖ Ú × ÛÒ µ ß Ö Õ Û Ò µ Ú ÒØÙ ÐÐÝ´ ± ³ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ² ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ ÒÒ Ð× ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ ÈÖÓØÓ ÓÐ× Ö Ô Ð Ê ÔÖ × ÒØ Ø ÓÒ× ÀÙ«Ñ Ò Ö Ù Ø× ÅÙÐÐ Ö Ö Ù Ø× Ì Ñ Ò Ö Ù Ø× Î Ö ¬ Ø ÓÒ ÔÔÐ Ø ÓÒ× ËÙÑÑ ÖÝ Ó ÓÙÖ× ÌÓÔ × ° ± ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online