@KALBOndukan PAPER - KALBOndukan May pag-asa pa ba INIHARAP...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: KALBOndukan: May pag-asa pa ba? INIHARAP NINA ANG, ARVIN S. CABELIZA, TESSALONICA V. VISTA, ERICA MAE C. FILIPINO 2 -1AAC KAY Bb. ARACELLI T. FERNANDO MARSO 15, 2010 SAN BEDA COLLEGE MENDIOLA, MANILA Pansamantlang Balangkas Paksa: Ang mga pangunahing bansa na dahilan ng illegal logging sa Pilipinas Tesis: Ang mga bansang Hapon, Estados Unidos at Korea ang mga pangunahing bansa na dahilan ng illegal logging sa Pilipinas I. Ganito nagsimula ang illegal logging na nangyayari sa Pilipinas. a. Mayaman ang Pilipinas sa iba’t ibang likas na yaman. b. Nais pagkakitaan ng ilan ang yamang likas ng bansa lalo na ang mga puno. c. Nagiging mas mababa ang presyo ng troso kaysa sa mga pinutol na punong may permiso mula gobyerno. d. Habang tumatagal, unti-unti nang nawawala ang mga kagubatan. e. Marami ang naghahangad na magkaroon ng mamahaling gamit na gawa sa kahoy. f. Ginagawa itong trabaho ng mga taong walang hanapbuhay. g. Pagtatayuan ng mga gusali ang lupang kinatataniman ng mga puno. h. Iluluwas ang mga pinutol na puno palabas ng ibang bansa upang mas kumita nang malaki. i. Sinisira ng kaingin ang mga watersheds at ginagawa din ito ng mga magsasaka sa “slash and burn agriculture” kung saan gingamit ang mga abo na pampapataba ng lupa gagamitin sa pagtatanim. II. Nangunguna ang Pilipinas sa mga bansang talamak ang illegal logging. a. Pumapangatlo ang Pilipinas sa mga pangunahing bansa kung saan talamak ang illegal logging. b. Isa ang Pilipinas sa mga nangungunang nag-eexport ng mga troso. c. Ilan sa mga mauunlad na bansa naman ang nangunguna sa pag-aangkat ng troso. d. Biglang lumaki ang bilang ng mga kompanyang nabigyan ng lisensyang pumutol ng kahoy sa Pilipinas simula sa remiheng Marcos. 2 e. Inaangkat ng ilang bansa ang mga punong pinutol sa Pilipinas upang doon mapagkakitaan at magamit. f. Nangunguna ang mga bansang Amerika, Hapon at Korea sa pag-import ng mga torso sa kanilang bansa mula sa Pilipinas. g. Maraming malalaking tao na mula sa iba’t ibang lahi ang nakulong dahil sa illegal logging. h. Isa ang Ormoc flashflood sa mga malalagim na trahedya na sanhi ng illegal logging kung saan marami ang mga bansang nagbigay ng tulong sa Pilipinas i. Galing din sa lahing ito ang mga may-ari ng mga kompanya na gumagamit ng pinakamaraming kahoy sa buong mundo. j. Mga dayuhan ang unang itinuturo ng mga katutubo at ilang mga taong nakatira malapit sa kagubatan, na namumuno sa illegal logging. k. Sinasamantala ng ibang bansa ang kahirapan sa Pilipinas para makapagangkat at makaputol ng puno sa bansa. III. May kinalaman ang gobyerno sa nagaganap na illegal logging sa bansa. a. May ilang pulitiko ang pinaniniwalaang sangkot sa illegal logging na nagyayari sa loob ng bansa....
View Full Document

This note was uploaded on 01/24/2011 for the course CAS 90589 taught by Professor Prof.deleon during the Winter '10 term at University of the East, Manila.

Page1 / 56

@KALBOndukan PAPER - KALBOndukan May pag-asa pa ba INIHARAP...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online