{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

notes chapter 3 - :Ché‘f “"5 3 5...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: :Ché‘f} “"5? 3 5 Kfiifiu’fi'fi Dassfi‘w flmflum-y” 12“”) arm“; {rflrs («Hy-xhwm {‘12: géWt-i‘s fi'i'fmr "r‘z "(5 5!? affllfl 6.43 ‘7)” "“ \Ok £15730 ”1V1 2‘" PW" (Rafi Laggim‘ma} W Inna/la (Anna) (‘1: S-C «Jr-1h é-‘e ~. 3 PYOE"?§"S" ”by h) 5373mm ¥‘r\fi my» , f’x max {‘5 Jug arch p {I730 Lima g Z/KL mg arm; Hm g\ a)??? ”A”: ‘4‘?“ P 413$ 6-!th- { [/23 “’30-“ 31%" WEE-“riff“ CH“?‘-£}""“ “A“ (”"1 “my?” WL-oiuama‘»: 3’Mgaffi.fifm m, MWM-M W1“; ‘ . . I 3 fl":- sfiffl?“ CW C?” fiCW'fifih QMMLL/Wr-mp) j and» mica:- .4 (9L) MSfl'fl‘i‘D “4', ("35¢ “ff/L“. " mqfiy" 010?: (Java \ )3 'lLe (543.3: a}; hifl'x IQ“: Eid'i‘sz-Efl‘xfip ‘1 :3” w Va“)? VA é'v A15 ‘5'“ {/ f/‘xfiVVfi bio/”1’3"“ £21 3 CT' guy‘krfin‘iflf‘. j .- 5/55“} " 313-5 6‘ MEX} w --* m {Wm/.5 (,alrigbhéfim (19 imfir'mcvhazm fi‘ézrm WAY {1) {V’s-"x f‘UMYJ 13., J” (731%? {,1 3,332?» 9! gli‘ir‘_§;’,vflsfkf , “ [Ofloyw-‘udmmi (ii-Szzijn w" R CULWm-rs ifs/“um: \.< Magwcoi r‘fig-ar-z’éaiicfiiw Mr +1 «a (£7) {ti/3 {Li {153551.1’L-fim .—. 0%}T/L‘r‘f’k {,m"?/L“Q’ri 5,5, 1F L5 iflfir"2§>ay‘s}} L firm-K3 K“ fingm-‘Tflh ‘flmdw: Shmfimfl‘“ “om/Or ’H ’IV’L‘L VME‘LVLQR" S’ i-‘JW-gxa'krz; {diam-:55? LS an 1W1 Pia/{1; L/é' fi FDWflgéw’rflfaiy" ‘4‘ ”FLfi' prpwili fir’hfi’fi”? ogfiwmrc 53)"! .‘f MNMhzj (Egg-M1437“ 531-113“; M; 31,1.“ Cofwmng hut cégngflncg AL- ~l»L-.5_ fvgfgpb 4nd: $—€w,z:_s; PU” £"_‘/_§fl3“{31_t"f_""_ ban/Wan, Mfr: Trc'gC-f‘fwo’T/‘lrfit-r' £1.er gm, ar‘l-firgfivwr-‘CNH572“ é' CW“? Wk HVE r’ifEfiLlWCf/ifl .4 Cm, {4m 3"“ ‘ a l 2 3 flfiédflh (,1 {A 9‘3 554:; 5" {7‘ and mflfib t; Muff» 44%, \ n43 P i 301* iitrt’vflgf ' '5'; 4 2 4 j: ‘13 a i w? 2 g g; if?“ i/{Jh 3: fix-fi-‘g: a {—4 E fl ‘ I w r . 4, 4 n (46495 5 M; g J 4 .foopi SW'E 121.43%?“ $4.1“th f,“ ‘4 5: t” ’7 3' ‘7 -"“ -~‘"-5’€*" . 1*“; 4,9; 4. o :42? (4 E . “u, 4342” .41 ‘. ;. . .m If, ., __ 4 ,4 M 4. 4 ~ 2. f5 \ é ‘6 9“. ““1” h 73“ {ma-é ‘7 ‘1’”? 5’33 4,"; :3» “was 4’ 455.1457 <— Ira-a4. ‘\.f 454.4413 514-444 4 r3 , [WW/145k 0“ W ”Ewifivwfiw‘ CSLWVC r‘é’fiiwfim 50%me er‘tch-étifvl Paw-J,— ‘ b 1W‘h6w‘n3/‘H £1"ng 3341-415 4:" {{4} %""<.‘ K}? {fin/ff; 5 fi-Y1d («CIA-4f +14?“ V; Ar“? 6%" "1""5‘1‘,‘ :1; r”: g x. j i i Obit 57:“?qu dfl HT ' {fiffl’fiwgzfl @- 41421434443: if; LIA/11F 1061’“ (ax/4dr; {(3131 Afléi €(9’1mzni ehflrm 4-43.41, " 3'. it"‘éL mam-xxx: MP6 and ~3—«fdw'1arififiei’. 4% Sim 11c fi‘f‘rfl QY¢w¢4 i 9 math Ct.jw'\€fir’3 -}’ ~4 wca {E 61”": pwlo‘igm—«J .4 "Tr-VT... P’Z’Eft C-in’"\_ C§*"\{:{‘«"§"\, 13-3"? 1443" %Vfi d€.Cl§&F\ 4 n”) OLLLflf” a A S L445. (rt/I’M. +47 ‘+’M€ 51E Una/N 4. b,‘.1FL£~g:,. V7C€51:3_T”Q _ d‘kC; - itma'a’hhfi ”55'6”???" - {”me " ”WI/LS Obi/141%”: Pwnamafl ..1_$..r>ee%f€§5 474-44 Eda/u w cm 571:4 be .abm-xvflgcé ‘ 5m 5 (#3 But; (/3- [ 5'13} it if; .— £ 1h L13 +17: £231? 615’]: '4: 7‘34 2'1: 3"?"{79’3 im- 1‘?" if??? (“X‘YEJ ii. vg. é"; Vii} : YZCCQKZM {rd/19R: “A “”1 *4“an $57752 . . V 4:143:43 E‘--4):'§-*' “535"": 9‘" 01a4c£mn4 Far/210 348.3%»; . lb““fi""‘z’f“‘“m~* uflfifl +24- (+w>a=::_: 44:3 fiafiénfisi .. ”(i/54¢ 95(5- ) W‘C- flan/3. 5i 3?in 53,7? . Clé-"L-iugfgj . a f 4 2‘ Si} 441x51” ”E" V‘Vfi (63%. 15°14,” L a: 44-5 fr—u‘fl} ’4 1 i4 2 "‘44 4 :4 ,_ - 4. ’ I % 7. S 5‘45}? 594942.54“ f> 54.44 V‘W‘j We. wait?! . ’ 1], U) [WMWL- 53““??ka (414,4? Fag/9L6”: 4.. ymmz; §'1~24+¢mgmf~ +444“ 40‘12’4”?#’5*3c a "‘ L4'53'"‘3']1'3“‘"*" £4 :gé-z-fug' $41315? 41-h ms: H <: #:4510113?“ (““23 $1135.41qu ; 54443144444444 3 . 09' W {Ow/ob Lam ’ 935495. 6h 6467 11!; {MC/’53 . é: *15’..;94/3-§;214424;m4 7 Cm’ A“ lam‘vfi (“LL ééfifir fiyz-fzkéiinm‘ffi 01"“) h;m,: "RD 4?!” QCE (.101. 3725:6443,“ 4”“ 315“" F‘Efiwfii é’ ‘ifl-‘iffi'rv'w‘i 5-3 $4“; £1945: £9334 {Tar-x449 arm/445' (SD _ “FR {403013va ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}