Randolph1 - Å Ø ¾¾ ÐÐ ¾¼¼¼ ¾ ÔØ ½º Ä Ø ´ ´ ´ ´ ÔØ ¾º ½¾½ Ò ÜÑ ½ ¼ ÆÑ ÒÓØ × ÑÔÐ Ý ÝÓÙÖ Ò×Û Öµº

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Å Ø ¾¾ ÐÐ ¾¼¼¼ ¾ ÔØ ½º Ä Ø ´ ´ ´ ´ ÔØ ¾º ½¾½ Ò ÜÑ ½ ¼ ÆÑ ÒÓØ × ÑÔÐ Ý ÝÓÙÖ Ò×Û Öµº º º Ò× Ò º ½ µ ÒØ ÒÐ ØÛ Ò Ò ´ÝÓÙ Ò µÒ Ú ØÓÖ ÓÖØ Ó ÓÒ Ð ØÓ ÓØ Ò µ Ð ÙÐ Ø Ø Ú ØÓÖ ÔÖÓ Ø ÓÒ Ó ÓÒØÓ µ ÏÖ Ø Ò ÕÙ Ø ÓÒ Ó Ø ÔÐ Ò Ø Ø ÓÒØ Ö Ø × ÔÙÐÐ ÖÓ×× ÓÖ ÞÓÒØ Ð ×ÙÖ Ø Ò Ò Ð Ó ¿¼Æ ÓÚ Ø ÓÖ ÞÓÒØ Ðº Ó ÑÓØ ÓÒº ÓÒ Ó Ø ÓÐÐÓÛ Ò ¼ ¼ ¼ ½ ÕÙ Ø ÓÒ× ØÓ Ø ´µ ´µ Ý ÒØ ×ÙÖ ÓÒ×Ø ÒØ ÓÖ Ó ¾ Ð ÓÖ ÔÔÐ ØÓ ÒÐ Ú ØÓÖ ÓÑÔÓÒ ÒØ Ó Ø ÓÖ Ò Ø Ö Ø ÓÒ × ÓÛÒº ÔØ ¿º Å Ø Ü¾ · ݾ · Þ ¾ ܾ · ݾ Þ ´ µ ܾ · Ý ¾ · Þ ´µ ÔØ ½ ÔØ 8 4 0 –4 –8 –12 –4 –2 y0 2 4 4 2 0x –4 –2 ܾ · ݾ · Þ¾ º ÊÓÙ ÐÝ × Ø ÓÖ Ò × Ø ÓÖ × Ö º ËÙÔÔÓ× Ø Ú ØÓÖ × ´¼µ ×Ö Ø Ð ×Ø ØÛÓ ¾¹ Ñ Ò× ÓÒ Ð ØÖ Ø ×ÙÖ º ÒÓ Ø× × ÓÖ Ø ×ÙÖ Ü¾ · ݾ Þ ¾ ¸ Ú Ð Ö Ø ÓÒ Ú ØÓÖ Ó ·º ÓÒ×Ø ÒØ ´Øµ ½¼ ¸ÒØ Ò Ø Ð Ú ÐÓ ØÝ ´µ Ò ÓÖÑÙÐ ÓÖ Ø Ú ÐÓ ØÝ Ó Ø Ó Ø Ø ÒÝ Ø Ñ Øº ´ µ Ï Ø × Ø ×Ô ÓØ Ó Ø ØØ ½ ´ µ Á× Ø Ó Ø ×Ô Ò ÙÔ ÓÖ ×ÐÓÛ Ò ÓÛÒ Ø Ø ½ ÜÔÐ Ò ÝÓÙÖ Ò×Û Öº ½¼ÔØ º Ò ´ ½ Ô ¿ ¾µ ÖÓÑ Ö Ø Ò ÙÐ Ö ÓÓÖ Ò Ø × ´ µ ØÓ ÝÐ Ò Ö Ð ÓÓÖ Ò Ø × ´ µ ØÓ ×Ô Ö Ð ÓÓÖ Ò Ø ×º ¾¼ÔØ º ÓÖ Ø ÙÖÚ ¬Ò ÝØ ´ µ Ò Ø ÙÒ Ø Ø Ò Òظ ´Øµ¸ Ò ÙÒ Ø ÒÓÖÑ Ð¸ ´Øµº ´µ Ð ÙÐ Ø Ø ÙÖÚ ØÙÖ Ó ØØ ¾º ´ µ Ê Ô Ö Ñ ØÖ Þ Ø ÙÖÚ Û Ø Ö ×Ô Ø ØÓ Ö Ð Ò Ø × Ñ ×ÙÖ Ø Ö Ø ÓÒ Ó Ò Ö × Ò Ø Ì Ú ØÓÖ ÙÒ Ø ÓÒ ´Øµ Ö Ö Æ ¿ Ó״ص · Ø · ¿ × Ò´Øµ ÖÓÑ Ø ÔÓ ÒØ Û Ö Ø ¼Ò ÔØ ½¼ÔØ º ÀÓÛ × Ø Ö Ð Ò Ø Ô Ö Ñ Ø Ö×Ö Ð Ø ØÓ Ø ÙÖÚ ØÙÖ º ´ µ Ò Ø Ô Ö Ñ ØÖ ÕÙ Ø ÓÒ× ÓÖ Ø Ð Ò Ó ÒØ Ö× Ø ÓÒ Ó Ø ÔÐ Ò × ¾Ü · Ý ¿Þ ¿¸ Ü Ý · Þ ¼º ´ µ Ò Ø ÔÓ ÒØ Û Ö Ø × Ð Ò ÒØ Ö× Ø× Ø ÔÐ Ò ¾Ü Ý · Þ ½ ...
View Full Document

This note was uploaded on 01/24/2011 for the course MATH 22 taught by Professor Brigham during the Winter '08 term at Missouri S&T.

Ask a homework question - tutors are online