plugin-e2_cover_S2010.pdf4

plugin-e2_cover_S2010.pdf4 - 0 or 2 θ= π(x,y =(1,0 π-1,0...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 0 or 2 θ= π (x,y) = (1,0) π (-1,0) 7π/6 5π/4 (0,1) π/2 ( 1 / 2, 3 / 2) π/3 π/4 ( 2 / 2, 2 / 2) π/6 ( 3 / 2, 1 / 2) 2π/3 ( -1 / 2, 3 / 2) 3π/4 5π/6 4π/3 3π/2 (0,-1) x = cos θ y = sin θ 5π/3 7π/4 11π/6 ( 1 / 2, - 3 / 2) ( 3 / 2, - 1 / 2) (- 2 / 2, 2 / 2) (- 3 / 2, 1 / 2) (- 3 / 2, - 1 / 2) (- 2 / 2 , - 2 / 2) ( -1 / 2, - 3 / 2) ( 2 / 2 , - 2 / 2) tan θ = sin θ/ cos θ, cot θ = cos θ/ sin θ, sec θ = 1 / cos θ, csc θ = 1 / sin θ, cot θ = 1 / tan θ, sin 2 θ + cos 2 θ = 1 , 1 + tan 2 θ = sec 2 θ, 1 + cot 2 θ = csc 2 θ, sin( A ± B ) = sin A cos B ± cos A sin B, cos( A ± B ) = cos A cos B ∓ sin A sin B. lim[ f + g ] = lim f + lim g. lim[ fg ] = lim f lim g. lim bracketleftbigg f g bracketrightbigg = lim f lim g . ln( ab ) = ln( a ) + ln( b ) ln( a/b ) = ln( a ) − ln( b ) ln( c p ) = p ln( c ) ln( e ) = 1 ln(1) = 0 e a + b = e a e b e a − b = e a /e b ( e c ) p = e pc e 1 = e e = 1 ln( e x ) = x e ln y = y log β x = ln x ln β β x = e x ln β n ! = 1 · 2 · ···· n [sin x ] ′ = cos x [cos x ] ′ = − sin x [tan x ] ′ = sec 2 x [sec x ] ′ = sec x tan x [csc x ] ′ = − csc x cot x [cot x ] ′ =...
View Full Document

This note was uploaded on 01/27/2011 for the course M 408d taught by Professor Sadler during the Spring '07 term at University of Texas.

Page1 / 2

plugin-e2_cover_S2010.pdf4 - 0 or 2 θ= π(x,y =(1,0 π-1,0...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online