plugin-e4_cover_S2010.pdf8

plugin-e4_cover_S2010.pdf8 - 0 or 2 θ= π(x,y =(1,0 π-1,0...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 0 or 2 θ= π (x,y) = (1,0) π (-1,0) 7π/6 5π/4 (0,1) π/2 ( 1 / 2, 3 / 2) π/3 π/4 ( 2 / 2, 2 / 2) π/6 ( 3 / 2, 1 / 2) 2π/3 ( -1 / 2, 3 / 2) 3π/4 5π/6 4π/3 3π/2 (0,-1) x = cos θ y = sin θ 5π/3 7π/4 11π/6 ( 1 / 2, - 3 / 2) ( 3 / 2, - 1 / 2) (- 2 / 2, 2 / 2) (- 3 / 2, 1 / 2) (- 3 / 2, - 1 / 2) (- 2 / 2 , - 2 / 2) ( -1 / 2, - 3 / 2) ( 2 / 2 , - 2 / 2) tan θ = sin θ/ cos θ, cot θ = cos θ/ sin θ, sec θ = 1 / cos θ, csc θ = 1 / sin θ, cot θ = 1 / tan θ, sin 2 θ + cos 2 θ = 1 , 1 + tan 2 θ = sec 2 θ, 1 + cot 2 θ = csc 2 θ, sin 2 θ = 1 2 − 1 2 cos(2 θ ) , cos 2 θ = 1 2 + 1 2 cos(2 θ ) , sin(2 θ ) = 2 sin θ cos θ, cos(2 θ ) = cos 2 θ − sin 2 θ [sin x ] ′ = cos x [cos x ] ′ = − sin x [tan x ] ′ = sec 2 x [sec x ] ′ = sec x tan x [csc x ] ′ = − csc x cot x [cot x ] ′ = − csc 2 x [ln x ] ′ = 1 x [ln g ( x )] ′ = g ′ ( x ) g ( x ) [ e x ] ′ = e x [ e g ( x ) ] ′ = e g ( x ) g ′ ( x ) [ fg ] ′ = f ′ g + fg ′ bracketleftbigg...
View Full Document

This note was uploaded on 01/27/2011 for the course M 408d taught by Professor Sadler during the Spring '07 term at University of Texas.

Ask a homework question - tutors are online