{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

note-ch2.3 - «LP/t 5 ozuvoia Mm wit/Mi“ cf:‘Mgfiw...

Info iconThis preview shows pages 1–11. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 2
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 4
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 6
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 8
Background image of page 9

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 10
Background image of page 11
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: «LP/t 5%) ozuvoia Mm wit/Mi“ cf; :‘Mgfiw aft {429422, 1% mmf éyzf /” £9. m2 fimwi _ rflwfifi‘é f‘ 121/72 m I m n y [IR—3.“: + 475 ) _ 5625) 7L 1W 4'5 57f.) ‘ ftwfiégL_ ' W fiféfiuggfimfifimfli Mam? ,Wmmfli S{a)“& - ' r . Sufi) : Sun 7" 1‘sz «Sm; ~ 5; f H— met) m WWWWWMS (2475) ~— 5mm) + Pdtfidt) «~— 59 ( /+ [‘2'wa - > S; ( /+.2f‘At) wt” 5(1))— . wij/‘flgviiy V/sz/ZE fifikfwmi 41% —,>- 0 9? M £3lesz 02%;; (2&1 51; <3 _ r; m 0% CS: fi Exfonel‘ima wg Jfioww/ if i‘kw&<fim‘fi 'MQL/j/ézg £942 fig ($747120ng mfi/Ms‘fi (fir/WWW, W W =90 @er-w-w—j, 6%? fiWWR‘S’l; ‘ fafi. qf f‘nwcmuse( W m ............................... FRQM ...... . ....... _ 1' . > _ 2, 3' 2, Wag/M Fé/{Eem‘fiflj’fl (y 5214/ f 24 P ‘f’ j A? Z/ {:5 “VAL fizmmwg 1"“ £112...“ (2‘ f Win Wst \é/ Tia/fivj mic acacia/r1719 1A2. #27573 {if (‘44:: ownfigég .C '12-, ‘ WWWWWj/hé i‘r} Magi r35 (229%:me ) . WW .. fél' 3577‘ (one. gym/r“ {5505 (Shard EWLEMHRJ __ ““““ i3 Tim If ~/ .> V“ WW” ,— CO/m/éompééfj m m I‘flWeflé rig MW ”fa 27' frag; WWI/W50 j/ém’; 75mm Mi Wammté m ) 74L- mféwagt .WfiAa/f - 45W 2254844 WM M513 M (£51? (i (as, was fan West , W , WW W2,” 5» 3 7/”: m5; if z; ' I W W H Maw - QSfimmia 0 I am z‘rM/esfirm is $9425 é/ wézw‘fi fiPYré/‘Z ) 7244 rizvyeam 6:, mmmmmm /*£ fay/£25 /2 JM ’50 figawéé’. 1/411. lWéSZfW% VR/M Mf . 24 PV : 5/ . 5P5 ) E‘imm 0 affi I 5:3 ( /’/‘ fig?” 2 “2/2 mewswefig "’7 J] P5 . DQWiJZ/z}??? m ‘2'” (/TJQ) L324 2? ___ k 56'»: Lfll ",2 Z”); Vigwg—{gfl2){/J7L ”3") 1mm?) . R - :— 82 W R WWW—WWW 1490 x 3Q / wax R 657:2); x ( Hé—J <2: 72 / a, amt/emr 72' .Wmée f“ / M172: £3 WmfiiW «m ’2’)4_2»—é} X) 4&1 {IE/‘56 I T8 ............................... FEGEVE-....--......--....; ........... DA’T‘E ............................... [email protected][email protected] ' i ‘ 3. ................... _.WWZg 3n 4' ”Cs :2 m pi uuuu 9 9’9 7534”an Wm 91:54, AAAAA asaiis a?“ W . m5 ”fiwwWMs _ e5? ‘ LEVE- K W 176; 17/612,. @2970;:9% ad: ass ...... wag [De/z awn/‘23 film W 9’5 41% LL 9019:: M t 9151? ”MW 95 mm— W Wis} ffiE/m Mia/WM ATE . w W a . . saw) 1: Saw + r49: 5m +ka—éw Q9” Ski-Ms) #535759 ___ [35%) «9%: W 4‘75 WWWMW ______ é—VW 915 75/11, (“m/252» 49f 094% f 14a 9 Wm _ml/W ODE, (Miss/J m WW W WAZE-so ”5 r: mmmmm 63 + k, m 99% W _ a [f 995 x “'5 9&5 W 5; {15% k: a WWWWWW _L M / ram /: 7: mmmmmmmmmm 9" 915; + k: m:- __ W r5946 3 (Q5° +13) £2 L§ZMW:/<e :96 :jgw+(:{€ffi_/) WWWWWW .. (:9 .. a”WWWWWWWWWWW. 69 ‘ am &, .................. W Jab-sass? Ewe. Jmfi WWW C29 W am _.__WW *WILL M [w 995? 93:22:: >5 ) W WW Egg/wk W W r? 14/ 9?:ng @Waffiik:ii W 9< ms ‘ “Na 0.06 x 2x99 s: —( ~9 = « :———"—““""“H WM '5 ”N a ) '“ “““““ 62%;} eiMUq W M WWWWW mists-n 23? QafiW —k=—--£§——*—W< fig : é; ksé-wafi‘éréwéél— kg; < a: 7 I W “ Let M C Qéfla'ta W cméflma *— 0f W CQQLCPJL , B J. C ) reg/7%— __-_ :5 w RABW ) gm :5 :11 W cmmflgmfww w. N uuuuuu F :2: 151711., 75% feacfimis f M 5 , Ma Ma. ::W __1__ __ “45.55. ,1 125 :: M5 ? 9%,“ m if? B chBL-WE, _;‘mj;z, g feaofi; w w m C : 1Q ,« 1/3 E 3 5"f3 W 56- ‘ fW meflme 5% xi 3< 5.1 0(0) : 0 ’ ”aim/E mgéufiam/ f‘fi‘ 0573). m Far“ Injir‘aufm iLPFose We, wrfifie m c) (8 ~03 24x6; Baa—c ‘‘‘‘‘‘ ______ E393” w A704, we, Ma, , E__. = @(ch)=—~é(,flo~c) z: a, 59 _ Z: f) - 6%» Qmmbmc ,L Peg,“ @Ba*£/€);0_/ [W Mi _ 9U—.!2=c:, ' /~£ fofiM/s 01/“ KNEW 2 mi E ______ _ ——f.___+__L—7LEEEE_/_Wfi___ E.£/qa“-C)C5;¢WC1) B~fl flamic 3—6:. EEELLEE’E .% C M, __ 0‘ (A¢*C)( 89 "0) flaw—Ac o AOMEQW V 0 89““C 5 E 6/ - C. J3EE 051524.27 M W was W i. 867.2): 05:£MTW—:— w- “.74 59W. WW2? .. I} :bc/e} ~c;_cgg—c) as m m- C Wawécfié fie, “mmmflagj, , WNW/£25; (f, it WNWMQKHWMSW 675 7n ; n ”szflgvmgwgaflj ) WMQ nnnnn 4, may M % .méummmg‘fQ/bs T/ixa JEJMLQ Cm WWW cf % fitagzaaf Wm f; %fi,fl/€ “é? WM JMW CW cant/Wu 0 I “37%, I re maria/72225 W (is eZe/f) (fie/QM ( mseag 1472ij ‘ m w; ( fig) 89 } :i'l X3 {A -_l {:0 g, kg il% ( 1x] {Ail iii”) 7‘ Maw—fem. 25% [@Mf F Z: ”1.90. ‘ W_WW_;W__W V (755/ __ it»; ——————————— m 0 @‘f’kv’ _ 0 M ”W (/> Vfitfi'g A; m5+kM>o :1“ WWW Wfi-f-Zév WWWWWW a. "E in .. i - t W _____ mmmmmmmm ffiv‘: w 23% v k; _ “W ___y;_ “W /_I’- j V '— am in; hey I {’12 m a mm k/g b4:- ( /~we 7” ,3 mm M.“ T e, we , Lam VHE) 3 Vi— m _____ w 75:90:? W , M. 2?? WOMmLz‘ama a. “flow “5.943452 "E = "7;; m mi; 1/ :- w ( %- a “ 2 m. ma» 79521:” ,, war-g: v.13 , - ~ , “‘ 1' 7W- Oéfizfiafiflfisfilfi, W we; [05% Seals; {/m:tM:T_K/—” 4 ~—-— :: ".1 _ _—... .3: MW_M% v ) . 7: TM . Lav/é . _ n 2: Mai We: do 06:57 . m 4?: 7777777777777777777777777777777777777777777777777777777 £me ”2;; ' 1f iMwm£3 6.;ng ' £59410 W ‘ ' ' ‘ ' __ ; “fund... Tit/At" Smwiéfi mud Vdfl-‘g- VLF ........ Mags 0 n ‘ (3 ES C011 from 1443 kj mgm fad f F mmfif ": l; we“ is ............................... FFQM ........... BATE ............................... N8 ....... ..... W .= w; W [0% we “ ;; n wwwwwwwwwwwwww _ if V f 09.) a? 0 . W WW W W ............ W mmmmmmmmmmmm W 2 "”11 '76 «2 w 0 3 Va -- {78 km W 7-” L/e ~2jR 7 gnaw W Va = J27? "T W W ; w W i" /\/mé) _/Do/z>mlaim>b 7M $1;ij .- Méu [$34,915 {@423 J row-Mg: maflél W WW DE A/ _ 9% /\/ ) . fir m __C_Q_I:Z:e_ém (\Zy éumfiag f‘esOMI ca; @ mm ............................... 3W: . ............................... # [fax ”it flit f-gim %(V): 6 ....... x- ( i; d x.) 9 W‘ngcc < I W_W_.-_W__W.—W_ 2’? W W W MMMMM WW WW (7in :- 7: “'2’ m 7:; H»— 2;) 0 “““““ W W m WWW. WWW?! ..- #L ”ff-T... 7 W W N021 AWN—95) " 2: Wu- 2:) W WWWW 2: “WWW 7:22: W M Z?) x0 _ é}? /_ 239 W, E w w m aim-4c» “:6? .710 ( I» 76) ~ m __ . 769 W W MMMMMMMM W x =-' W? ______ £597 + ( iF X13) €— ” ”" “ "vi/La ' 55-?96 ) 9C"? i he.) NfikuflflCfift‘fi fat, “:2: ”457%? CS 26 E 76:70? 2, “$590+ *6) "W ” ?(aeTT—?—n 7m xg(/+2~)+/—7c; 765 (7+?) 5-.- ~—%o(/+Z“)(/ 2502) My? WM wwwwwwwwwwwwwwww :3 X0 (/tm;(/'%o)?2 WWWWW "'— _____ 25; 225/ 26m “(/3 ch 5%- 76 2 2606““? W 2 QCQWinn-zL ('2'— 7422.5? J W W _ W W Q9315“ ESMWQ W ”Z,” -;> w _ 26—9» i W _ ? ”:W J a f” m- /+ W 76: e a W W W M 0 m, a r: W Mfg. w, [a {2:7 WW E r) 6.3% Q? 235$!” Vwfiafim ' ........ 79+2: f F“: mmfib ) (91/:iifV A/ng/fflfl)3 4am)“ Z: ”in: £2 U695) 64%; Vifw fwm "We? :2“ 2— z W W :2; 77} Vici— d ”:75; My (:5??er ___/_ w 2 + .. , __. f 2‘, ; W?V; 9g32w~339Wl/ *"Lf ..... EM 455 fizz“ C70 ”sffingtwm MILE?! “Egan Camrse; Q m 0 £99574; Mme? WZMj “ “M“ I _ "W" ”21”". . ”‘2“??? Va ~¢- Ugo) r: UM) mfié Wail-:0 - "WWW; “ 2' ' Mm gbzfibé ::C%,%Q :: W ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}