hws4 - 4 ÖÓb ÐeÑ a h eÔÓ × iØ iÓÒÚ eØÓ ÖÓ...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 4 ÖÓb ÐeÑ a h eÔÓ × iØ iÓÒÚ eØÓ ÖÓ fÓÙ ÖÔa ÖØ iÐe iÒ ØeÖÑ ×Ó f Ø aÒdÓÙ Ög eÒ eÖa ÐiÞedÓÓ Ö d iÒa Øei×Øak iÒg Øh eeÒ ØeÖÓ fØh eÖ iÒg ØÓb eØh eÓ Ö ig iÒaÒd id eÒ Ø ifÝ iÒgª Ø a ×ÓÙ Öa Þ iÑ Ù Øha ÐaÒg ÐeaÒda ×aÓÙ × iÒÓ fØh eÙ ×Ùa ÐÔÓ Ða ÖaÒg Ðe iÒ ×Ôh eÖ ia Ð ÓÓ Öd iÒa Øe× Ö ;Ø = Ó× ª Ø × iÒ ;× iÒ ª Ø × iÒ ; Ó× ×Ó Øak iÒga Ø iÑ ed eÖ iÚa Ø iÚ eaÒdadÓ ØÔ ÖÓdÙ ØÝ ie Ðd × = Ñ ¾ _ ¾ ª ¾ × iÒ ¾ C ÓÑ b iÒ iÒg Øh i×Û iØh Øh eÙ ×Ùa Ð= Ñ g Ó× Ý ie Ðd × = Ñ ¾ _ ¾ ª ¾ × iÒ ¾ Ñ g Ó× b ehaÚ e = Ñ g× iÒÑ ¾ ª ¾ × iÒÓ× 4 d d Ø _ = Ñ ¾ 5 ×ÓbÝ Øh eEeÕÙa Ø iÓÒ ×Øh eeÕÙ iÐb Ö iÙÑ ÓÒd iØ iÓÒ = i×eÕÙ iÚa ÐeÒ ØØÓ ª ¾ Ó×× iÒ = g× iÒ 6 Ó ØeØha ØÛ edÓÒÓ Ød iÚ id ebÓ Øh × id e×bÝ × iÒ × iÒe × iÒ Ñ igh Øb eÒ faØ = ; ×a Ø i× fÝ 6 aÒdh eÒeg iÚ eÙ ×ØÛ ÓeÕÙ iÐib Ö iÙÑ ÔÓ iÒ Ø×f 6 = ; Øh eÒ Û eÑ aÝd iÚ id e 6 bÝ × iÒ ØÓg eØØh e fÓ ÐÐÓÛ iÒgeÕÙa Ø iÓÒ fÓ ÖaÒadd iØ iÓÒa Ð eÕÙ iÐib Ö iÙÑ ÔÓ iÒ Ø ¼ : Ó× ¼ = g ª ¾ 7 Û h ihha ×a ×Ó ÐÙ Ø iÓÒ Ó Øh eÖØhaÒÓ Ö ifaÒdÓÒ ÐÝ if g ª ¾ < ª > Õ g= ª Ö iØ 8 eÓÒ × id eÖÓÙ ÖeÕÙ iÐib iÖÙÑ ÔÓ iÒ Ø×ÓÒ ea Øa Ø iÑ e i = F Ó Ö = << Û ehaÚ eÙÔ ØÓÓ Öd eÖ ¾ × iÒ 9 Ó× ¾ = ×ÓÔ ÐÙgg iÒg Øh e×e iÒ ØÓg iÚ e× = Ñ ¾ _ ¾¾ ª ¾¾ Ñ g ¾ = = Ñ = [ _ ¾ ª ¾ g ¾ ℄ ×Ó Øh i×eÕÙ iÐib Ö iÙÑ ÔÓ iÒ Ø i×ÙÒ ×Øab Ðe ifª ¾ > g hÝ × ia ÐÐÝØh i×jÙ ×ØÑ eaÒ × Øha Ø ifØh ehÓÓÔ i××Ô iÒÒ iÒg fa ×ØeÒÓÙghaÒdÓÒ e× Ðigh Ø ÐÝd i×Ô Ðae×Øh eb ead fÖÓÑ Øh ebÓ ØØÓÑ eÒ ØÖ ifÙga ÐfÓ Öe×Û iÐÐÓÚ eÖÓÑ eg ÖaÚ iØÝaÒdÔÙ ÐÐØh eb ead ÓÙ ØÛ a ÖdaÒdh eÒeÙÔÛ...
View Full Document

This note was uploaded on 01/28/2011 for the course PHYS 105 taught by Professor Edgarknobloch during the Fall '10 term at Berkeley.

Page1 / 6

hws4 - 4 ÖÓb ÐeÑ a h eÔÓ × iØ iÓÒÚ eØÓ ÖÓ...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online