hws10 - ÀÏ ½¼ËÇ ÄÍÌ ÁÇÆ Ë ÖÓb ÐeÑ FC haÔ...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ÀÏ ½¼ËÇ ÄÍÌ ÁÇÆ Ë ÖÓb ÐeÑ FC haÔ ØeÖ7Ô ÖÓb ÐeÑ Ó ×eeØha Ø ~! ØÖaÒ × fÓ ÖÑ ×a ×aÔ ×eÙdÓÚ eØÓ Ö iedÓe×Ò ØhaÒg e× igÒÙÒd eÖ iÒÚ eÖ× iÓÒ Öea ÐÐØha Ø ~! = ! Ü ;! Ý ;! Þ Öea ÐÐÝÓÑ e× fÖÓÑ Øh eaÒ Ø i×ÝÑÑ eØÖ i ØeÒ ×Ó Ö A = B ! Þ ! Ý ! Þ ! Ü ! Ý ! Ü C A ×Ó ØÓ iÒÚ e×Ø iga ØeØh eØÖaÒ × fÓ ÖÑ a Ø iÓÒÔ ÖÓÔ eÖØ ie×Ó f ~! Û eÑ Ù ×ØÖea ÐÐÝ iÒÚ e×Ø iga Øe Øh eØÖaÒ × fÓ ÖÑ a Ø iÓÒÔ ÖÓÔ eÖØ ie×Ó f A B Ù ØÛ ekÒÓÛ Øha ØÙÒd eÖa ØÖaÒ × fÓ ÖÑ a Ø iÓÒ ÖeÔ Öe×eÒ ØedbÝaÒÓ ÖØhÓgÓÒa ÐØÖaÒ × fÓ ÖÑ a Ø iÓÒÛ ehaÚ e A ¼ = A ~ iÒ ØeÖÑ ×Ó fÑ a ØÖ iÜÑ Ù ÐØ iÔ Ðia Ø iÓÒF Ó Ö iÒÚ eÖ× iÓÒ= ×Ó A ¼ = A = A ×Ó A aÒdh eÒe ~! a Öe iÒÚa Ö iaÒ ØÙÒd eÖ iÒÚ eÖ× iÓÒ A ÐØeÖÒa Ø iÚ e ÐÝÓÒ eÓÙ ÐdÒÓ ØeØha ØfÓ Ö Ú ;Ú ;Ú = ! ;! ;! ¢ Ö ;Ö ;Ö 4 ØÓhÓ Ðd iÒ Øh e iÒÚ eÖØed fÖaÑ eØh e Û i Ñ Ù ×ØÒÓ ØhaÒg e× igÒ × iÒeØh e Ú i aÒd Ö i Û iÐÐ ÖÓb ÐeÑ FC haÔ ØeÖ8ÖÓb ÐeÑ 4 ea ÖeØÓÓÑ ÔÙ ØeØh eÔ Ö iÒ iÔa ÐÑ ÓÑ eÒ Ø×Ó fiÒ eÖØ iaÓ fa iÖ ÐeÓ fÑ a ×× A ××ÙÑ eØh e iÖ Ðe Ðie× iÒ Øh eÜÝÔ ÐaÒ eh eÒ Ðea Ö ÐÝ ÞÞ = 5 ea Ð×ÓhaÚ...
View Full Document

This note was uploaded on 01/28/2011 for the course PHYS 105 taught by Professor Edgarknobloch during the Fall '10 term at Berkeley.

Page1 / 6

hws10 - ÀÏ ½¼ËÇ ÄÍÌ ÁÇÆ Ë ÖÓb ÐeÑ FC haÔ...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online