BAI_TAP_1 - Khoa Kinh t HQG Kinh t lng PS 1 HK4/2008 BI TP...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Khoa Kinh t ế Đ HQG Kinh t ế l ượ ng HK4/2008 PS 1 BÀI T P 1 (Problem Set 1) Ôn t p Xác su t Th ng kê Khuy ế n khích sinh viên t thành l p các nhóm h c t p để th o lu n v bài t p. Tuy nhiên, m i sinh viên ph i t tay mình hoàn thành các bài t p m t cách tuy t đố i. Yêu c u : Vi ế t tay toàn b bài làm, tr câu 6b là có th s d ng Excel ho c Eview để v hình. H n n p : L p tr ưở ng t p trung bài các b n n p m t l n cho cô Ph ượ ng t i phòng B môn Kinh t ế Đố i ngo i không tr h ơ n 15:00 ngày 12/3/2008 . L ư u ý: Tr h n n p không nh n bài. Bài 1 Hãy ch ng minh các tính ch t sau đ ây c a k v ng và ph ươ ng sai, trong đ ó X là m t bi ế n ng u nhiên và a, b là nh ng h ng s . a. E[a] = a b. E[bX] = bE[X] c. E[a + bX] = a + bE[X] d. Var[a] = 0 e. Var[bX] = b 2 Var[X] f. Var[a+bX] = b 2 Var[X] g. Var[X] = E[X 2 ] – (E[X]) 2 Bài 2 Hãy m r ng các tính ch t c a k v ng và ph ươ ng sai cho tr ườ ng h p 2 bi ế n b ng cách ch ng minh nh ng tính ch t sau: a. Hãy ch ng minh r ng E[X + Y] = E[X] + E[Y] b. Đặ t Z = aX + bY, tìm E[Z] và Var[Z]
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 4

BAI_TAP_1 - Khoa Kinh t HQG Kinh t lng PS 1 HK4/2008 BI TP...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online