boyish 2019 and past midterm - na aralin B Paano ba makatulong ang pagsuri ng mga konsepto ng catastrophe management para sa isang magazine-aaral

boyish 2019 and past midterm - na aralin B Paano ba...

This preview shows page 1 - 2 out of 2 pages.

na aralin? B. Paano ba makatulong ang pagsuri ng mga konsepto ng catastrophe management para sa isang magazine-aaral? B. Paghahabi sa layunin ng aralin: Gawain : CONCEPT MAP Susuriin ng mga mag-aaral ang mga konsepto tungkol sa catastrophe management mula sa isang web map at bigyan ng kahulugan ang nabuo nila na konsepto. Disaster Management Pamprosesong Tanong: . Ano baa ng nabuo na konsepto mula sa iyong binigay na sagot? . May mahalagang epekto ba ito sa pagbuo ng isang epektibong disaster management? Bakit? C. Pag- uugnay ng mga halimbawa sa bagong aralin Gawain : SHORT DRAMA (Pangkatang Gawain) Magsasadula ng isang kalamidad na nangyayari sa kanilang komunidad at mula sa kanilang nabuo na sagot sa konsept map, magkaroon sila ng solusyon na makatulong sa kanilang komunidad. Bigyan ng limang minuto para magawa ng quick drama na ilahad lang ng tatlong minuto. D. Pagtatalakay ng bagong konsepto at paglalahad ng kasanayan # Tatalakayin ng guro ang mga sumusunod na aralin:  Ang kahulugan ng PDRRMF  Ang dalawang layunin sa PDRRMF

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture