Naturalization Test

Naturalization Test - Quick Civics Lessons for the...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Quick Civics Lessons for the Naturalization Test A. Principles of American Democracy 1. What is the supreme law of the land? - The Constitution 2. What does the Constitution do? - Sets up the government - Defines the government - Protects basic rights of 3. The idea of self-government is in the first three words of the Constitution. What are these words? - We the People 4. What is an amendment? - A change (to the Constitution) - An addition (to the Constitution) 5. What do we call the first ten amendments to the Constitution? - The Bill of Rights 6. What is one right or freedo m from the First Amend m e nt? - Speech - Religion - Assembly - Press - Petition of the government 7. How many amendments does the Constitution have? - Twenty-seven 8. What did the Declaration of Independence do? - Announced our independence (from Great Britain) - Declared our independence (from Great Britain) - Said that the United States is free (from the Great Britain) 9. What are two rights in the Declaration of Indep e nd e nc e? - Life - Liberty - Pursuit of happiness 10. What is freedom of religion? - You can practice any religion, or not practice a Religion A. Nguyên Tắc của Dân Chủ Hoa Kỳ 1. Luật lệ tối cao của đất này là gì? - Hiến Pháp 2. Hiến Pháp làm gì? - Lập ra chính phủ - Định nghĩa chính phủ - Bảo vệ quyền lợi căn bản của người Hoa Kỳ 3. Quan niệm tự quản nằm trong ba chữ đầu tiên của Hiến Pháp. Ba chữ đó là gì? - We the People (Chúng ta cư dân) 4. Amendment là gì? - Một sự sửa đổi (trong Hiến Pháp) - Một điều lệ mới (trong Hiến Pháp) 5. Mười điều lệ mới đầu tiên gọi trong Hiến Pháp gọi là gì? - The Bill of Rights 6. Một trong những quyền lợi trong Điều Lệ Sửa Đổi Đầu Tiên là gì? - Ngôn luận - Tôn giáo - Họp Mặt - Báo chí - Kiến nghị lên chính phủ 7. Có bao nhiêu Sự Sửa Đổi trong Hiến Pháp? - Hai mươi bảy 8. Bản tuyên ngôn độc lập làm gì? - Tuyên bố độc lập (với nước Anh) - Khai ngôn độc lập (với nước Anh)
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
- Nói rằng Hoa Kỳ được tự do (khỏi ách của nước Anh) 9. Hai quyền lợi trong bản tuyên ngôn độc lập là gì? - Cuộc sống - Tự do - Quyền theo đuổi hạnh phúc 10.Tự do tôn giáo là gì? - Bạn có thể theo bất kì tôn giáo nào, hoặc không theo tôn giáo nào cả 11. What is the economic system in the United States? - Capitalist economy - Market economy 12. What is the “rule of law”? - Everyone must follow the law - Leaders must obey the law - Government must obey the law - No one is above the law B. System of Government 13. Name one branch or part of the government - Congress - Legislative - President - Executive - The courts - Judicial 14. What stops one branch of government from becoming too powerful? -
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 16

Naturalization Test - Quick Civics Lessons for the...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online