chapter 8 - èèèèèèèèè ëëë

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: èèèèèèèèè ëëë ²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²² ­­­­­­­­­­­­­­ óó óó ó óó ó ó ó óó óó ó óó óó ó ó ó ó ó ó ó óó ó ó ôôôôôôôôô ôôôôô ôôôôôôôôôôôôôôôôô ó óó ó ó óó óó ó óó ó ó ó ó ó ó óó ó ó ó ó óó ó óóóó óó ó óó óó ó óó ó ó ó ó ó óó ó óó óó ó óó ó óó óó ó ó óó óó ó ó ó óó óó óó ó óó óó ó ó óó ó ó óóó óó ó ó óó ó ó ó ó óóóó ó óó ó óó ó óó ó óó ó óó óó ó ó ó ó ó óó ó ó ó óó ó ó óó ó ó ó ó ó ó ó óó ó óó ó ó ó ó óó ó ó ó ó ó ó óó ó ó ó ó ² ²²²ðð²²ðð²²²²²ð²²²²²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð ðððððððð ²²²²²²²²²ð²²²²²²²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ððððððð ² ² ²ð²²ðð²²²ððð²ð²²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð² ðððððð ð ² ² ð²²ð²²²²²²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð ðððð ²²²ðð²ð²ððð²²²²ð²²²²²²²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð ðððððð ² ð²²²²²²²²ð²ð²²²²²²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð ðððððð ó ó ó óó óó ó ó óó óó ó ó óó ó óó ó ó ó óó óó óóó ó ó óó ó óóó óó ó ó ó ó óó óó ó ² ² ² ² ² ² ² ó óó óó óó ó ó óó óó ó ó ó óó ó óó ó ó óó ó óó ó óó ó ó óó óó óóó ó óó ó ó óó ó ó óó óóó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ó ó ó ó óó óóó ó óóó ó óó óó ó óó ó óóó ó ó ó óó ó óó ó ó óó óó ó ó ó ó ó óó ó ó ó ó ó ó óó ó ­­­­­­­­­­­­­­ ó ­ò­­­­­­­­­­­­ò ó óó ô­ô­ôôôôôôôôôô óóó ó óó ó ó ó ó ó ó óó ó ó óóó ó ó ó óó ó ó ó ó ó óó ó ó ó ó ó óóó ó óó ôôô­ôôôôôôôôôô ó óó ó ó óóó ó óóó ó ó ó ó ó óó óó ó ó ó ó óó ó ó óóó ó ó ó óó ó óó óó ó óó ó óó ó ó ó ó óó óó ó ó ó óó ó ó óó ó óó óó ó ó ó ó óó ó óó ó ó óóó óó ó ó ó óó ó ó óó óó óóó ó óó ó óó ó óó óó ó óó óó ó ò óó óóóó ó ó óó ó óó ó óó ó ð²²²²²²²²ð²ð²²²²²²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ðððððððð ² ð²²ð²²²²²²²²²²²²²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ðð² ð² ðð ð ² ð²²ð²²²²²²²²²²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð ð² ðð ð ð ² ð²²ð²²²²ððð²²²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð² ðððððð ² ð²²ð²²²²²²²²²ð²²²²²²²ðð²²²²²ð²²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ðð²ððð ² ²²²ðð²²ððð²²²²²²²²²²²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð ðððððð ð²²²²ð²²²ð²²ð ²²²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð²ð ðððððð ¬­¬­­­­¬¬­¬ ­­­­­­­­­­­­ óó ó ó ó óó ó ôôôô¬­ô ôôô¬ôôó óó ó ó ó ó óó ó ó ó ó ó ó óó ó ó óóóó ó ó óóó ó óó ó ó ó ó óóó ó ó óó óó ó ó ó óó ó ó ó ó ó ó óó ó ó ó óó ó ó ó ó óó ó ó ó óó ó óó óó ó ó óó ó œó ó óó óó ó ó óó óœ ó ó ó ó óó ó óó óó ó óó óó ó óó óó óó ó ó óó ó ó ó óó ó óó ó óó øø ø ó ó óóó ó ó ó óó óó óóó ëëê èèèèèèÑÑ ­²²²²²²²²²ð²²²²²²²²²²²²²²²­ð²ð²²² ­­­­­­­­­¬¬­¬ ­­­÷­¬­¬÷¬÷­¬¬­¬ ­­÷ ó óó ó ó óó ó ó ó ó ó óó ó ó óó ó ó ó ó óó ó ó óó ó ó ó óó ó óó ó óó ó ó óó ôôôôôôôôô ôôô¬ôô ó ó ó óó ó ó óó óó óó ó ó óó ó óó ó ó óó ó óó ó óó ó ó ó óóó ó ó ó óóó ó ó óó ó ó óó óóó ó ó óó ó ó ó ó óó ó óó óó ó óó ó óó ó ó óó ó ó óó óó ó óó óó ó óó óó ó ó óó ó ­­­ô­ò­­ô ­òò­ô­­ò­ò­­ò ó ó óó ó ó ó ó ó óó ó óó óó ó óó óó ó ó ó óó ó ÷÷ôôô÷ôôôôôôôô÷÷ ²²­¬­­²÷­­­­­­²­­²­²÷­ óó ó ó óó ó ó ó óóó ó ó óó óó ó ó ó óó ó ó óó óó óóó ó óó ó ó ó ó óó ó ó ó óó ó ó ó ó ó óó óó ó ó ó óó óó ó ó óó óó ó ó ó ó óó ó óó ó ó óóó ó ó óó ó óóóó óó ­­§ô­­ ­§­§­­­§œ ó ó ó ó ó ó ó ó óó ó ó ó óó óó ó ó óóó ó ó óóóó óó óó óó óó ó ó óó óó óó ó ó óó ó óó ó óó ó ó ó ó ô²ôôôôôôô óó óó óó óóó ó óó óó ó ó ó óó ó óó ó ó óó óó óó ó óó óó óó óó ó ó óóó ó ó øø ó óó ó óó ó ó ó ó ­­­ô­ò­­ ó ó óó ó ó ó óó óó óó ó ó óó ó óó ó ó óó óóó óó ó óó ó óó ó óó ó ÍÍïÍïÍïÍïÍÍÍïÍÍ ó óó óó óó ó óó óó ï¬ïïï ó óó óó ð²²²²ð²²²ð²²ð ²² óó ó ó óó ó ó ó óó óó ó óó óó óó ó ó óó ó óó ó òó ó ó ó óó óó ó ó ó ó ó ó ó ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬ óó ó ó ó ó óó óó ó ó ó óó ó óó ó óó ó ó óó óó ó ó óó ó ó óó óó ó óó ó óó ó ó óó óó ó óó óó ó óó ó óó ó óó ó ó óó ó ó ó ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬ óó óó ó ó ­ôô²ôôôô óó ó óó ó ó óó ó ó óóó ó óó óó ó óó óó óó ó óóó óóó ó óó ó ó ó óó ó óó óó ó ó ó ó óó ó ó óó ó ó ó ó ó ó óó ó ó ó ïïïïïïïïïï ­­­­­­­­­­¬­ ­­­ ÷¬­÷­­­­­­÷­­­­²­ ­¬­ ­­ò ­¬¬¬­¬¬¬¬¬¬¬­ ò ò ½½½½½½½½ ¬¬½¬½¬ ½½½½½½½½­¿½¬¬½¬¬¿½½¬ ÷­ ½½­¬­ »½¬¿­­¬»»»½¿» ­½¬­½½½¬­½½­¬­ ¿½½½­¿¿½½¿­¿ ½½¬½¿­­¬¬½¬½¬÷ ¹¬¬­¹¹¬¬¹¹ ¬¬­¬¬¬ ¬¬¬¬¬¬¬¬ ¬­­¬­ ¹¬¬­¹¹¬¬¹¹ ¬­­¬­¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬ ¬­­¬­¬­¹¬÷÷ óó ó ó óó ó ó óó óó ó ó óó ó óó ó ó ó ó ó ó ó ó óó ó óó ó ó ó óó óó ó ó ó ­ ­ò­ òòô­ §ååò­­ò­ô­å ó ó ­­ôò òòô­§ååò­­ò­ô­ò óó óó ó óó ó ó ó ó óó óó ó ó ó ó ó óó ó ó ó ó óó ó óó óó ó óóó óó ó ó ó ó óó ó ó ó ó ó óó óó óó ó óóó ó ó ó óóó ó óó ó óó ó ó ó óó ó ó ó óó óóóó ó óó ó ó ó ó óó ó ó ó ó óó ó ó óó ó ó óó èèèèèèèèè ëëé ²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²² ïïïïïïïïïïïïïïïï ó ó ó óó ó ó óó óó ó óó ó ó óó ó óó ó óó ó ó óó óó ó óó óó ó ó óó óó ó ó óó óó ó ó óó óó óó ó ó ó óó ó ó óó óó óó ó óó ó ó óó óóó óó ó óó óó ó ó ó ï ï ïïï ï ïïïïïïï ¬ ¬¹¬­ ¬¹¹¬ ¬¬¹¬¹­¬¬¬­ ¬ §¬¹§÷ ²²­¬­ ²÷­­¬¬­­÷­­­­­­ ²÷­­­­­­­²­­­ ó ó ó óó óóó óó ó ó ó ó ó óó ó óó óó óó óó ó ó ó ó óóó ó ó ó óó ó óó ó ó ó ó óó ó óó ó ó ­§®­òó ó óó óó óó óó ó óó ó ó óó ó óó ó ó ÷ôô¬­ôôôô÷ôôôô÷÷÷÷ ó ó óó ó ó ó ó ÷¬ô²ôô¬­ôôôô÷ôôôô÷÷÷÷ ó ó ó óó ó óó ó ó óó óó óó ó ó ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ óó óó ó ó óó ó ó óó óó ó²²²² ²²² ð² ²²²²²²ð ²²ð²²² ²ððððð²² ²²² ð² ²²ðð²²²²²²²ð² ó²ð ²ð²²²² ²²ð²²² ² ð²²² ²²²ð²² ² ²²ð²² ððð² ²²ðð² ð²²² ó²²²²²² ²²ð ²²²²²ð²²²²²²²²²²ð²²²²²²ð²²²²²²²ð²²²²²²²²ð²ó²ðð²²²²²²²²ð²²²²²²ð ð²²²ð𲲲𲠲²²ðð²²²²²²²²ð²ð²²²²ð² ²º²ð²²²²ðð²ð²²²²ð² ²ðð²²ð²²²²²²²²²²²ðð²²²²ðð²ð² ²²²²²²²²²²²²²²²²²²ð²²²²²ð²²ðð²²²²²ð²ð²ð²²²²²²²ð²²²ð²ð óó ó ÷÷ôô¬²ôôôôô÷ôôôô÷÷÷÷ ó óó ó ó ó óó ó óó ó ó ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ óó ó ó óó ó óó óó óó óó óó óó óó ÷ôôôôôô²ôô²ôôôôôôôôò óó ó ó óó ó óó óó ó óóó ð²²²²²º²ð²ð²²² ²²²²²²²²²²² ²²²² ²²ð²²²²²²²ð ²ó²²²²²²²²²ðð²²²²ð ²²²ð²²²ðð²²²²²²²ð²²²²²ðð²²²²²²²²ð²ð²²²²ð²²²ð²²²²²²²²²²²²ðð²ð²²²²² ð²²ð²ð²²²²²²²²²²ðð² ²ðð²²ð²²²²²²²²²²²ðð²²²²ðð²²²²²²²ð²²²²²²²²ð²ð ó²²ðð² ²²²² ²²²²²²²ð²²²²²² ²²² ²²²² ²²²²²²²²²²ð² ²²²² ðð²²²²² ²²² ²ðð²²² ²²ð²ð²ð²²²²²²²ðð²²²²²²²²ð²²²²²ðð²²²²²ð²²²ð²²²²²²²²²²²²²²²ðð²²ð ² ð²²²ð²ððð²²²ðð²ð²²ð²²²²ð²ð²²ð²²ð²²²ð²²²²ð²²²²²ð²²²²²²ðð²ð²²²²ð² ²²²² ²ðð²²ð²²²²²²²²²²²ðð²²²²ðð²ð²²²²²²²²²²²²ð²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²ð ²²²ð²ð²²²²²²²ðð²²²²²²²²²ðð²²²²²ð²²ð²²² º¼¼¼¼ ð²ð²²²ð²²²²ð²²²² ²²²²²²ð²ð²²²ð²²²²²²²ð²²ð²²²²²²²²²²²²²²²²ð² ²ð²ð²²ð²²ð²²²²²²²²²²²² ²²²²ð²²²ð²²ð²²²²ðð²²ð²²²²²²²ð²²ð²²²²²²²²²²²²²²²²²²²² ð²²²²²² ² ð²²ð²²²² ²²²²²²² ð²ð²²²²ðð²²²²² ²²²²²² ²²²²² ²²² ²²²²ð² ²²ð²² ð²²² ²ðð² ²²²²²ð²²²²²²²ðð²²²²²²²²ð²ð²²²²ðð² ²ðð²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²ð²²²² ²²²²²²²ð²ð²²²²ð²óð²ð²²ð²²²²ð²²²²²²²²²²² ² ð²²²ð²ð²²²²ð²ðð²²²²² ²²²²²ð²²²²²²²ð²²²²²²ð²ð²ð²ð²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²ð²ð²²²²ðð²²²²²²²ó²²²² ²²²²²²ðð²²²²²²²²ð²ð²²²²ð²²²ðð²²ð²²²²²²²²²¼®®¼¼¼®®¼®®®¼®¼®®®®®®®® ² ²²²²²²ð²ð²²²ð²ðð²ðð²²²²²²ð²²²ð²²²²ððð𲲲𲲲²²²²ð²²²²²²²²² ²²²²²²²²²²ð²ð²²²²ð²ð²ðð²²²²²²²²ð²²²²²²²²²²ð²²²²²²²²²²²²²²²ð²ð²²² ð²²²²² ²ð²²² ²ððð²ð²² ²²ð²² ð²²²²² ²²²² ðð²ð²²ðð² ð²²²²²²² ²²² ð²² ²ð²²ð²²²²²²²²²²²²²ð²²²ð²²ð²ðð²²²²ð²²²²ð²²ð²ð²²²²ð²²²²²²²²²²ð²²²²ð² ó²²²ð²²ò²²²ð ² ²²²²²²²²ðð²²²²²²²²²²²ð²²²²²²²²²²²²ðð²²²²²²²ð²²ð²²²²²²²²²ð²ð²ð²² ²²²²²²²²ð²²²²²²²²²²² ð²ðð²²ðóð²² ²²ð²²²ð²ððð² ððó²²ð² 𲲲𲲲²² ²²²ð² ²²ð²²² ²²ð²²² ð²ððð² ²ðð²²ðððð² ²²²² ðð²ð²²ðð² ð²²²²²²² ²²² ²²²² ðð²²ðóð²² ²²ð²²²²ð²²²²ðððð²²²²ð²²²²ð² ²²²²²²²ð²²²ð²²²²²²²ð²²²²²²²²²ð²ðð²²²²²²² ²²²²²²²²²²ð𲲲𲲲²ðð²ð²²²²²²²²ð²²²²ðððð²ð²ðð²²²²²²ð²²ð²²²ð²²²²²²²ð² ²ð²²ð²²²ð²²²ð²ððð²ð²ðð²ð²²²²²²²²²²²ð²²²ð óó ó ó ó ó ó ó óó óó óó ó ó ó ó ó óó ó óó óó ó ó óó ó óó ó óó ó ó óó ó ó ²­­­­ ­­­­­­­­²­­²­²÷­÷¬­­ ó óó ó ÍïïïïßïÍïïßßïïïÍïß ¬ïïï¬ ­ðð²²²²²²ð²²²²²²²ð²²²²²²²² ó ó ó ó ­¬ ôô¬ô ó ó óó ó ó ó ó ó ó óó ó ó ó ó óó ó ó ó óó óó ó óó óó ó óó óóóóó óóó ó ó óó ó ó ó ëëè èèèèèèÑÑ ­²²²²²²²²²ð²²²²²²²²²²²²²²²­ð²ð²²² ¬¬¬¬¬¬¬¬¬ óó ó ó œò óó ó œ ó ó ó óó ó ó ó ó ó óó ó óó ó ó ó óó ó ó ó óó ó óó ó óó ó ó óó ó ó óó óó ó ó ó ó óó ó óó ó ø ó ó ó øó ó ó ó óó ó óó ó óóóó óó ó ó ó ó óó ó ó ó ó ó óó óó ó ó óó ó ó óó óóó óó òó ó óóó ó ó óó óó óó ó ó ó ó ó ó ó óó ó óóó ó óó óó óó óó ó óó óó ó ó óó ó ó óó ó óó ó ó ó óóó ó óóó óóó ó ó óó ó óó ó óó óó ó ó óóó óó ó ó ó ó ó ó óó ó ó óó ó ó ó óó óó ó ó ó ó ó ó ó óó ó ó ó ó ó ó óó ó ó ó óó ó ó óó ó ó ó ó ó óó óó ó ó ó óó ó ó óó ó ó ó ó óó ó ó ó óó ó óó ó ó ó óó ó óó ó óóó ó óó ó óó ó ó ó óó ó óó ó ó ó óóó ó ó ó ó ó óó ó ó ó ó óó ó óó ó ó ó ó ó ó ó ó ó óó óó ó ó ó ó ó óó ó ó ó ó óóó ó óó ó óó ó ó ó ó óó ó ó ó óó óóó ó ó óó ó ó ó ó ó ó ó ó óó óó óó óó ó ó ó óó ó óó ó ó óó óó óó ó ó ó óó óó ó óó ó óó ó ó ó ó ó ó ó ó óó ó óó ó óóó ó óó ó ó óó ó óó ó óó ó óó ó ó ó óó ó ó óó ó óó óó ó ó ó óó ó óó óó ó ó ó ó óó ó ó ó óó ó óó óó ó óó óó ó óó ó ó ó óó ó ó ó ó ó óó ó óó ó ó ó óó ó óó óó ó ó óó óó ó ó ó óó ó ó ó ó ó ó ó ó ó óó ó óó ó óó ó òó óó ó óó ó óó óó óó ó óó ó ó ó ó ó ó ó óó óó ó ó ó óó ó óó óó ó ó ó »¬¬¬¬¬¬¬»¬¬»»¬¬ óóóó ó ó ó ó óó ó ó ó óóó ßßÍÍïïïïï­ ­­­­­­­­­­¬²­­­­­­­­­­­ ÷¬­²÷­¬¬­­÷­­­­­²÷­²­­­­ ­­­­­­­­²­­²­²÷­÷¬­­ ¬ ² ¬ ¬ï÷¬¬ ¬ ÷¹¬¬­¬­¬¬¬ ¬¬÷»¬¬»÷¬¬¬ ¬ ¬­­¹¬¬¬¬¬÷»÷­¬÷¬ ² ² ² ² ² ² ² ² ² ð² ð² ð² ð² ð² ð² ð² ð² ð² ² ¬ ¬÷÷¬ ÷­¬»¬¬»¬­§¹¬¬¬¬÷»÷¬ ² ð² ðð² ðð² ðð² ðð² ðð² ðð² ðð² ðð²² ¬÷÷¬ »»¬¹¬¹»¬¬»¬­§¹¬¬¬¬»»÷»¬ ÷ »¹¹¬¬¬¹¬¬÷÷ ¬ ÷ »¹¹¬¬¬¹¬¬ï÷¬ ²² ðð² ²² ðð² ²² ðð² ²² ðð² ²² ðð² ² ²² ð² ² ² ²ð² ² ð² ²²²²ð²²²ð² ðð²ð²²ðð ² ²²²²²²² ² ¹²ð²²²²²²²ð² ðð²ð²²ðð² ²²²²²²² ² ²ðð²²ð²² ðð²ð²²ðð² ²²²²²²²² ¬÷÷ ¹»¬¬»¹¬ »¬­§¹¬¬¬¬¹»÷» ¬÷÷ ¬ï÷ ððððð ððððð ððððð ððððð ððððð ððððð ððððð ðððð èèèèèèèèè ëëç ²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²² ó óó ó ó ó ÍÍïÍïÍïÍïÍÍÍïÍÍ ó ó óó ï¬ïï÷¬ óó óó ó ²²²ððð²ðð²ð²²ððð²ð²²²ðð²²ðð²²ð²²²²²² ó ó óó ó ó óó óó ó óó óó ó óó óó ó ó ó óóó óó ó óóó ó ó óó ó óó ó óó ó óó óó óó óó ó ó ó ó óó óó óó ó óó ó ó ó óó ó óó óó óó ó ó ó ó óó óó óó óó óó ó ó óó ó ó óó ó óó ó ó óó ó óó îô²ôôôô èò÷ ÷÷ôôô ÷ô¬ô²÷ ó ó óó óó ó ó ó ó òó óó óóó ó ó ó óó ó ó óó ó ó ó óó ó ó óó ó òó ó ó óó ó óó ó óó ó ó ó óó óó óó ó ó ó òó ó ó ó óó ó ó óóó óó ó óó ó óó óó ó ó óóó ó óó ó ó ó óó ó ó óóó ó óó œó ó ó ó ó òó œ ó ó óó óó ó óó ó ó óó ó ó ó ó ó ó óó ó ó óó ó ó ó ó óó óó óó ó óó ó ó ó óó ó ó óó óó ó óó óó óó óó ó ó ó ó óó ó ó ó ó ó ó ó óó ó óó ó ó ó óó ó óó ó ó óó ó ó ó óó ó ó ó óó ó óó ó óó ó ó óó ó óó ó ó ó òó óó ó ó óó ó óó ó ó ó ó óó ó óó ó óó ó ó ó óó óóó ó ó ó óó ó óó óó ó óó ó óó óó ó ó óó ó óó ó ó ó ó óó ó ó óó ó ó ó ó ó óó ó óó ó ó ó óó ´¬¬»¬¬´¬¬¬ ¬¬¬¬¬¬´¬¬ óó óó óó ó ó óó ó ó ó ó ó ó óó ó óó óó ó óó óó óó ó óóó óóó óó óó ó ó ó óó ó ó ó óó óó ó ó ó ó óó óó ó óó ó ÍïïïïßïÍïïßßïïïÍïß ó ó ó ¬ïï÷ ó óó ó ²²²²²²²²²²²²²ðð²²²²²²²ð ó óó ó ó ó óó óó óó ó ó ó ó óó ó ó ó óóó ó óó óó ó óó ó óó óó ó ó óó ó ó óó ó ó óó ó ó ó ó ó óó óó óó óó ó óó ó ó óó óó óó óó ó óó ó óó óó ó ó ó óó ó ó óó òó ó ÷÷ôôô÷ôôôôôôôô÷÷ ó ó ó óó ó ó óó ó ó óó ó óó ó óóóó ó ó óóó ó ó óó óó óó ó ó ó óó ó ó ó ó ó ²²­¬­ ²÷­­¬¬­­÷­­­­­­­­­­­ ó óó ó ó ó ó ó ó òó òó ó òó ó ó ó óó ó óó óó ó ó ó óóó óó ó ó óó ó ó ó ó ó ó ó óó ó ó ó óó ó ó óó ó óó óó óó ó ­­­÷­­­­­¬­­­­÷­­­­­­­­­­­­­­­­­ ó ó ó ó ó óó óóó óóó ó óó ó ó ¬¬¬¬¬¬­¬­¬­ îô­ô÷ôôôôôô ó óó ó ó óó ó ó ó ó ó ó ó óó ó ó ó ó ó ó óó ó ó óó óó ó ó ó ó óó óó ó óó óó ó óó óó ó óó ó óóó ó óó óó óó ó ó ó ó ó ó óó ó ó òó óó ó ó óó óó ó ó óó ó ó ó ó óó ó ó ó óó ó óó ó ó óó óó ó óó ó óó §§§ ëë ÷» ïïïïïïïïïî­ ­²÷­­­­­­ ­­­­­­­­²­­²­¬÷­÷¬­­ò­ ò ò ò òò ò ò ò »½¬¿­­¬¬½¿¿½¬Ð­»Ð ëð ëë ð ç ë ç ç ë ç ®¿¿½¬½¬ ­½¬­­¿®½¬ ¿¿÷ »½¬¿­­¬¬½¿¿½¬ ë ç ç п¬¿½½¿­­¬¬½¿¿½¬Ð­ÐÐ ëð ¹¹¬¬¬»­¬¹¹ »¬¹¬¹»¬ ¬¬¬¹¬¹­ ¬ ¬¹¬­ ¬¹¹ »¬¹¬¹»¬ ¬¬¬¹¬¹­ »¬¹»¬¬»¬ »¬¹¬¹»¬ ¬¬¬¹¬¹­ çð ¹» »» ð ç ë ç ç ë ç ë ®¿¿½¬½¬ ­½¬­­¿®½¬ ¿®÷ п¬¿½½¿­­¿½¿­¿»»¬¿¿»­¬¬½¿¿½¬ ç ç îïïîÍïîïïîïïÍïïïïïïïïïïïî ëò óó ó ó ó ó óó ó ó ó ó ó óó ó ó ó ¬òô óó óó ó ó ó óó ó ó ó òô óóó ó ó ó ó ó óó ó ó óó ôòô óó óó ó óó ó ó ó ÷òô ó ó ó ó óó ÷ò óó ¬òô ó ó ó ó ó ó ó óó óó ó ó óó ó òô ó óó ó ó óó ó ôòô ó ó ó ÷òô ó ó ó ó òò óó ¬òô òô ó ó ôòô ó ÷òô ó ó ¬òô òô ó ó ó óó ó óó ó ó ó óó ó ó ó ó óó ó ó ó ó óó ó ó ó óó óó ó ó ó óó ó óó ó ó ó ó ó óó óó ó ó ó ó ó ÷ò óó ó óó ó ó óó ôòô ó ó ÷òô ó óó ó ó óó óó óó óó ëêð ð²²ð²²²¿²ð𲲿²ðð²ð¿²ð𲲿²ðð²ð èèèèèèèèè ëêë ²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²² ßßÍÍïïïïî­ ­­­­­ ­­­ ÷¬­²÷ ­­­­­­­­¬²­­­­ ­­­­­²­²÷­÷­÷­­ ­¬­­­­­­­­ ­­÷­­­­­¬­­­­­­²÷­²²­¬­­²÷­ ¹»¬¬»¹¬¬÷­­¬¬ »¬» ÷­¬»¬¬÷­­¬¬ »¬» ¬ï÷ ÷­¬»¬ »¬­§¹¬¬ ¬Ï÷ ð ð ð ð ð ð ð ð ð ðð ¬÷÷¬ ÷­¬»¬ ¬¬¬§¬ ÷­­¬¬¬÷ ÷÷ ðððð ² ððð ² ððð ² ððð ² ððð ² ððð ² ððð ² ððð ² ððð ² ððð ² ððð ¬÷÷¬ ¬÷÷ ÷­¬»¬¬ ÷­¬»¬ ÷»¬¬»÷¬¬¬ ÷­­¬¬¬÷÷÷¬ ÷­­¬¬¬÷÷÷÷ ÷÷¬ ¬÷ ÷¬ ¬÷÷÷ ð²²²ð ² ² ðð ² ððð ² ððð ² ððð ² ððð ² ððð ² ððð ² ððð ² ððð ² ððð ð²ððð ² ² ððð ² ² ððð ² ² ððð ² ² ððð ² ² ððð ² ² ððð ² ² ððð ² ² ððð ² ² ððð ² ðððð ¬÷÷ ¬¹»¬¬»¹¬¬ ¬¬¬§¬ ÷­­¬¬¬¹ ÷÷ ¬¬÷ ÷ ¹ ÷¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬Ï ððððððð ² ² ððððð ² ² ððððð ² ² ððððð ² ² ððððð ² ² ððððð ² ² ððððð ² ² ððððð ² ² ððððð ² ² ððððð ¬ ÷¬ ¹»¬¬»¹¬¬ ÷»¬¬»÷¬¬¬ ÷­­¬¬¬¹÷÷÷ ¬÷÷÷ ¹÷÷¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬Ï ðððððð ² ððððð ² ððððð ² ððððð ² ððððð ² ððððð ² ððððð ² ððððð ² ððððð ² ððððð ¬÷÷ ¬¹»¬¬»¹¬¬ ÷­¬»¬¬÷­­¬¬ ¬¹÷÷÷¬ ¬÷÷ ¹÷÷¬ ¬¬¬¬¬¬Ï ððððððð ² ðððððð ² ðððððð ² ðððððð ² ² ððððð ² ² ððððð ² ² ððððð ² ² ððððð ² ² ððððð ² ðððððð »»¬¹¬¹»¬¬÷­­¬ ¬ï÷¬ »»¬¹¬¹»¬¬÷­­¬ ¬»÷÷ ¬¬ »¹¹¬¬¬¹¬÷÷¬ »÷ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬¬ »¹¹¬¬¬¹¬Ï ð² ðð ² ðð ² ðð ² ðð ² ðð ² ðð ² ðð ððð ððð ðð𠬬¬¬¬¬¬¬¬ ­¬­¬­ ­¬ôô¬ ­ôô ôôôôô ó ó óó óóó ó ó ó óóóó óó ó ó ó óóó ó ó ó ó ó óó ó ó ó ó óó ó ó òó óó ó ó óó ó óó óó ó ó ó ó óó ó ó ó ó ó óóó ó ó ó óó ó ó ó óó ó ó ó ó óóóó ó óó ó óó ó ó ó òó ó ó ó ó ó óó ó ó óó óóóó ó óó ó ó ó óó óó ó óóó ó óó ó ó ó òó ó óó ó ó ó óó ó ó óó ó óó ó ó ó ó ó ó ó ó óó ó ó ó ó ó óó óó óó ó ó ó ó óó ó óó ó óó óó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó óó ó óó ó ó óó ÷ôô¬­ô ôôôô óó ó ó ó ó óó Ý ó óó ó ó óó ó ó ó òó ó ó ó ó óó ó ó ó ó ó óó ó ó ó óó ó óó óóó òó ó óó óó ó Ý ó óó ó ó ó ó ó ó ó ó ó óóó ó ó ó óó ó ó òó ó ó ó ó ó óóó ó ó ó ó óó ó ó ó ó óó ïïïïïïïïïí ­­­­­­­­­­­­­­­²÷­­÷­­­ ­ ­­÷­­­­­­­­­­­ ­¬­­­­÷­­­­­ò ò ò ò ò ò ò ðççðð çððð çðð çðð ëðð ÷÷ ÷÷÷ ­½­¬­ çðð ëðð çðð çðð ëðð çðð ð ç ë ç ç ë ç ë ÷­¬»¬ ¬­­¬ ¬ ¬¬§¬¬­­¬ »¬¬¬¬¬ ­¬­¬ ó ÷»¬¬»÷¬¬¬¬­­¬ ÷÷ ç ç çð Ï ëê÷ èèèèèèÑÑ ­²²²²²²²²²ð²²²²²²²²²²²²²²²­ð²ð²²² óóó ó óó óó óó ó óó óó ó ó ó ó óó ó ó óó ó ó ó óó óÝ ó ó ó óó ó óó ó ó ó óó ó ó óó óó óó ó ó óó ó ó ó ó óó ó óó ó óó ó ó ó ó óó ó ó ïïïïïïïïïì ­²÷­­ ÷¬­²÷ ­­­­­­÷¬ ÷­ò ò ò ò ò ò ò ðëðð çëð ­½­¬­ ¬÷¬ ­­­­­­­¬­­ ÷¬­²÷­­­­­­­ óóó ó óó óóó ó ó ó ó ó ó óó ó ó ó ó óó ó ó ó ó ó òó ó óó óó ó ó ó ó ó óó ó ó ó óó óó ó ó ó ó ó óó çðð ¹÷ ¹÷÷ ¹÷÷ ëð ¹÷÷ ¹÷ ð ç ë ç ç ë ç ë ç ç çð Ï Ý¬­ ÷÷ôô¬²ôô¬ô­ô÷ôôôôôô÷÷î÷÷ ó óó ó ó óó Ïó ó ÁÁÁÁÁ ­ óó óó ó ó Ï ó óó ó ó ó óó ó ó óó óó ó óó ó óó ó ó ó ó ó ó óó ó ó ó ó ó óó ó ó ó ó ó ó óó óóóó óó ó ó ó ó óó òóó ó ó ó ó óó óóó ó ó ó ó ó óó ó ó ó ó òó ó ó ó óó ó óó óó ݬ­ ÷÷ôô¬²ôô÷¬ôô¬ ­ôôôôôôô÷÷­÷÷ ó óó ó ó ó ó Ï Ý ó Ý­ ÁÁÁÁÁ­ Ï óó Ý ó óóó ó óóÝ ó óó ó ó ó Ý óó óóó ó ó ó ó ó óó óó óó òóóó ó ó óó óó ó ó ó óó ó ó Ý óó óó ó ó ó ó óó óó ó óóó óó óó ó ó ó óóó ó ó ó ó ó óó ó Ý ó óóó ó ó ó óó ó óÝ ó ó óó ó ó óó ó ó ó ó óó óóó ó ó óó ó óó ó ó óóó ó ó óó ó óó ó óó ó ó óó ó óó ó ó ó ó ó ó ó ó óó ó óó ó ó ó óó ó ó ó ó óó óó ó óó ó ó ó ó ó óó óó ó ó ó ó ó óó ó óó ó óó ó óó óó ó ó ó ó ó ó óó óóó óó ó ó óó ó Ý ó óóó ó ó ó óó ó ó óó Ý ó óó ó òó ó óó óó óó ó ó ó ó ó ó ó óó ó ó ó ó ó ó ó ó ó óóó óó óó ó ó ó ó óó Ýó óó ó ó óóó ó Ý ó óó ó Ý ó óó ó óó ó ó óó Ý ó ó ó óó ó ó óó ó ó ó óó Ý ó ó óó ó ó ó ó ó óó óó ó ó ó ó óóó ó óó óó ó èèèèèèèèè ëêò ²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²² óó ó Ý ó ó ó ó óó óó ó ó ó Ý»­¬ ÷÷ôô¬²ôôôôô¬­ôôôôôô÷÷÷÷÷ôó ó óó ó ó ó óÝ ÁÁÁÁ ­ óó óó ó Ï Ý­ ÁÁÁÁÁ Ï ó Ï Ý ó ó Ï ÁÁÁÁÁ ­ ó ó ó óó ó óóó Ý óó óó ó óó ó ó ó òóóó ó ó óÝ ó óóó ó ó óó ó óóó ø ó òó óó ó óó ó ó ó óóó ó óó ó óó óó ó óó ó óó ó ó ó óó ó ó óó ó óó óó øó ó óóóó óó ó óó óó óó ó ó óó ó ó ó ó óó ó óó ó ó óó ó óó ó ó ó óó ó óó óó óó ó óó ó óó ó ó ó ó óó ó ó ó óó óóó ó óó óó ó ´¬¬»¬¬´¬¬¬¬¬¬¬¬¬´¬¬ ­­¬²­­­­­­­­­ óó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ÷¬ô²ôô¬­ô ôôôôô ÷÷÷÷ ó óó ó ó óó óó ó ó óó ó ó ó ó óó ó ó óó ó ó ó óó óó ó óó ó ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ­ ­ óó óÏ óó óó óó óóó ó îô²ôôôô èòë ÷÷ôôô ÷ô¬ô²÷ò óó ó ó ó ó óó ó ïßßïïßîßïÍïïïïßÍßÍ óóó ó ó ó ó ó óóó ó ó ï¬ïïï óó óó ó ó ²²²²²²²²²²²ð²²²²²²²² óóó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó óó óóó ó óó óó ó òó ó ­¬¬´¬¬¬¬¬¬¬­ óó øó ó ó ó ó ó ó ó ó óó ó ó ó ø ò ó ó óó ó ó óó ó ó ó ó óó ó ó òó ó ó ó ó óó ó óó ó óó ò ó ó ó óó ø ó ó ó ó óó ó ó ó ó ó óó òó óó ó óó óó ó óóó óó ó ó ó óóóóó ó óó ó ó óó ó ó óó óó óó óó ó óó ó óó óó ó óó ó óó óó ó ó óó óó ó ó ó ó ­¬¬¬¬¬¬¬¬ ­¬´¬­¬¬¬­ óó ó ó ó óó ó ÍÍïÍïÍïÍïÍÍÍïÍÍ ï¬ïï÷ ²²²ð²²²²²²²²² óóó ó ó óó ó ó óóó ó óó ó ó ó ó óóó ó ó óó óó óó ó ó ó ó ó ó ó óóó ó óó ó óó ó ó òó ó óó ó óó ó óó ó ó ó ó ó óóó óó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó óó ó óó óó ó ó óó ó óó ó óó óó ó ó óóó ó óó óó óó ó ó òó ó ó óó óó óó óó óó óó óó óó ó ó ó ó ó ó ó ó óó óó ó ó óó óó ó óó ó ó óó óó ó ó óó óó ó ó óó ó óó óó óó ó ó óó óóó ó ó òó ó ó óó ó ó óó ó ó óó ó ó óóó ó ó ó ó óó ó óó óó ó ó óó ó ó óóó ó óó ó óó óó óó óó ó óó ó ó ó óø óó ó ó óó ó ó óóó ó ó ó óó ó ó óó óó óó ó óó ó óó óó óó ó óóó óóó ó óó óó ó ó óó óó ó ó óó ó ó óó óø ó ó ó óóó ó ó ó ó ó ó óó ó ó óó ó óó óóó óó óó ó óó óó ó óóó ó óó ó óó óó ­­¬ ¬¬¬¬ ­¬¬¬¬¬¬¬¬ ¬¬¬¬¬´¬ §§§ ðëðð ïïïïïïïïïë­ ­­²÷­¬÷­­­­­­­²­­­­ ­­²÷­­­¬²­­­­ ­­­­­­÷¬ ÷­­­­ ­²÷­­ ÷¬­²÷ ­­­­­ ­­­­­­­­­­ ÷¬­²÷ ­¬­­­­÷ ­­­­­­÷¬ ÷­ò ò ò ò ò ò ò çëð »÷ ­½­¬­ çðð ¹÷÷ ¹÷÷ ëð ¹÷ ð ç ë ç ç ë ë ç ®¿¿½¬½¬ ç ç çð Ï îïïîÍïîïïîïïÍïïïïïïïïïïïë ëò óó ó ó óó óó ôò ó ó ÷òô ó ó ó ÷ò ó ó ¬ò ó óó ò óó ôò ó ÷ò óó ¬ò ó òó ó ó óó óó ó óó ó óó ó ó óó Ý ó óó ó óó ó óóó òò ¬ò ò ôò ÷òô ÷ò óó ¬ò ò ôò ÷ò Ý ó Ýó Ýó Ý Ïó óóó ó óó ó óÝ ó óÝ ó ó óó óó óó óó óó ó óó óóóó ó óó ó ó ó ó òóø ó ó ó óó ó óó óó ó óó ó óó ó ó óó ó ó óó ó óó ó óó ó ó ó óó ó óóó óó ó óó ó ó ó óó óó ó ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬Ý¬­­¬¬¬¬Ý¬­¬¬¬¬¬Ý»­ ó Ý óó ëê÷ ó ó óó ó ó ó óó ó ó óó ó óó ó òó óó óóó ó ó óó ó óó óó ó óó ó ó óó ó óó óó óó óó ó ó ó ó ó ó ó óó ó ó ó ó óó ó óó ó ó óó ó ó ó óó ó óó óó ó óó óó óó ó óó óó óó ó ó ó ó óó ó óó óóóó ó ó óó ó óó óó óó ó óóó ó ó óó ø ó óóó óó ó ó ó óó ó óø øóó óó ó óó ó ó ø øóó ó óó ó ó ó ó ó ó óó óó ó óó ó ó óó ð²²ð²²²¿²ð𲲿²ð𲲿²ð𲲿²ðð²ð ó ó óó óó ó óó óó óó óó ó ó ó Ýó ó ó ó ó óó ó ó ó óó óó ó ó óó ó ó èèèèèèèèè ëêë ²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²² ó óø òó ó ó óó òó ó ó ó ó óó ó ó ó ó ó ó óó ó ó óó ó ó ó óó ó óóó ó óó ó ó ó ó óó óó óóóóó òó ó óó ó ó óó ó óó ó óó ó óó óóó ó ó óó óó ó ó ó óó óóó ó óó ó óó ó ó óóó ó ó óó ó óó ó óó ó ó ó óó ó ó óóó ó óó óó ó óó ó óó ó ó ó óóó óóó ó ó ó ó ó óó ó ó óó ó ó óÝ óÝ ó óóó ó óóó óó óó óó óó óó ó ó ó ó ó óó óó óóó ó ó óó ó óó ó óó ó ó ó ó óóó ó ÷÷ôôô÷ôôôôôôôôé÷ ó óó óó ó ïïïïïïïïïê­ ­²÷­¬÷­­­­­­­²­­­­÷­­÷÷­­­¬­­÷­­­ ­­ ­ ­÷¬ ÷­­­­­­­­­­­­÷¬ ÷­ò ò ò ò ò ò òò ò ò ò òò ò ò ¼»»¬¿¿»­¬¬½¿¿½¬­¿½¿ ½¿¬¿½½¿­­¬¬½¿¿½¬ ¹» »» ð ®¿¿½¬½¬ ­½¬­­¿®½¬ ¿¿÷ Ь½¿¿½¬½½½­½¿¬»»­ »÷ ¹÷÷ ²²­ ­­­­ ­­²÷­­­­­­­÷¬ ÷­ óó ó ó óó óó ó óó ó óó ó ó ó òó ó óó ó óó ó ó ó óóóó óóó ó óó ó ó ó ó óó Ý ó ó óó ó ó ó óó ó ó ó óó ó ó óó óó ó ó óó Ý ó ó óó ó óó ó ó ó ó ó ó óó ó ó ó ó óó óó ó ó óó óó ó ó ó ó óó óó óó ó ó ó óó ó óó ó óó ó ó ó ó ó ó ó óó ó óó ó ó ó òó ó óó ó ó óó óó ó óóó óó ó ó óó ó ó óó Ý ó ó ó óó ó óó óó ó ó óó ó óó Ý óó óó óó ó óóó ó óó ó ó ó óó ó òóø ó ó ó óó ó ó ó ó òóø ó óó óó óó ó ­½­¬­¿¿½­­¿¬­÷ ð ®¿¿½¬½¬ ­½¬­½¿¬¬¿¬ ¿®÷ ­½­¬­½¿¬»»­ ïïïïïïïïïïïïïïïî óó ó ó ó óó ó ó óó ó ó ó ó ó ó ó óó óó óó ó ó óó óó ó ó ó ó ó óó ó ó óó óó ó ó ó óó ó ó ó óó óó ó ó ó ó ó Ýó ó ó óó óó ó ó ó óó óó ó óó óó ó ó ó óó ó óó ó ó óó ó óó óó ó óó óó óó ó óó ó ó ó ó óó óó ó óó óó ó óó óó ó óóó ó óó ëêê èèèèèèÑÑ ­²²²²²²²²²ð²²²²²²²²²²²²²²²­ð²ð²²² ² ­ ­­² ²÷­­¬¬­­÷­­­­­­­­­­­­ ó ó óó óóó óó ó ó óó ó ó óó óó ó óó ó ó óó ó óó ó ó ó ó óó ó ó óóó óó óó ó ó ó ó óó ó óó óó óóó ó ó ó òó ó ó ó óó ó óó óó ó óóó ó óó óó ó óó ó óó ó ó óóó ó óó óó ó óó óó óó óóó óó ó ó ó óóó óóóó ó ó óó ó óóó ó óó ó óó óó ó ó ó ó óó ó ó ó óó ó óó ó óóó ó ó óó ó ó óó óóó óó ó óó óó óó ­ ­ ²÷­²­­² ²÷­­­­­­­­÷¬ ÷­ ó óó ó ó ó ó òó ó ó óóóóóó ó óó óó ó óó óó ó ó óó ó ó óó ó óó ó ó óó ó ó ó ó ó ó óó óóó óó ó ó ó ó óó ó óó ó ó ó ó óó óó ó ó ó óó ó ó óó óó ó óó óó ó ó óó ó óó ó ó óó ó ó ó ó óóó óó óó óó óó óó ó ó ó óó óó ó ó ó ó ó ó ó øó ó ó ó óó ó ó óó ó ó ó óó ó ó ó ó óó øó ó ó óó óó ó óó ó óó óó óó ó ó ó ó ó ó ó óó ó ó óó ó óó óó ó ó óó ó ó ó ó ó óóó ó ó ó ó ó ó ó §ô§­­ò­­ò­­­­´­­ ó ó ó ó óó ó ó ó óó ó óó ó óó óó òó ó ó óó ó ó óó ó ó ó ó ó ó óó ó ó óó ­­§ôô­ôò­­òò´­ò óó óó ó óó ó ó óó óó óóó óó óó ó ó óó ó ó óó ó ó óó óóó óó ó óó ó ó óó ó ó óó óó ó óó ó óó ó óó ó ó óóó ó ó ó ó óó óó óó óó ó ó óó ó ó ­ ­ ­¬­­²­ ÷­­­­­­­­­­­ ó óó ó ó óóó ó ó óó ó ó ó ó óó ó óó óó ó óó óó ó óó óó ó óóó ó óó ó óó ó ó ó óó ó ó ó óó óó ó ó óó ó óóó ó ó ó ó ó ó ó ó ó óó ó ó óó ó ó ó ó óó ó óó óó òó óó ó óó ó ó óóó ó ó ó óó óóó ó ó óó ó ó óó ó óóó ó ó ó óóó óó óó ó ó ó ó ó ó ïïïïïïïïïé­ ­²÷­­­­² ¬÷­­­ ÷¬­²÷ ­­­­­ ­­­­­­÷¬ ÷­­ ­ ÷­­­­­­­­÷­­­­­­­ ­­ ÷­ò ¹÷÷ ¬ ÷ ¼»»¬¿¿»­¬½¬¿­­½½­¬­ ¹÷÷ ¬ï ò ò ¹÷÷ ¬÷ ¹÷÷ ¬÷ ¹÷÷ ¬÷ ò ð ëð ç𠬿¬¬¿¬ ëð çð Ï §§§ ïïïïïïïïïï­ ­²÷­­­­² ¬÷­­­ ÷¬­²÷ ­­­­­ ­­­­­­÷¬ ÷­­÷­­­­­­÷­­­÷­­÷¬­­ ­ ­­­­­­­­ ÷­ò ¼»»¬¿¿»­¬½¬¿­­½½­¬­ ÷­¹¹¬¬¹¹ ¹÷÷ 𠬿¬¬¿¬ Ï îïïîÍïîïïîïïÍïïïïïïïïïïïï ó óó ó óó ó ¬ò ó ó ó ó ó óó ó óóó óó òó óó ó óó ó óóó óó ôò ó ó ó ó óó óó ó ó óó ÷òô ó ó ó ó ó óó ó ó ó óó ÷ò ó óó ó óó ó óó ¬ò ó óóó óóó òó ó óó óóó ôò óó óó óó ó ÷ò óó óó óó ó ëò óó ó ó ó óó ó ó ó óó óó óó óó ð²²ð²²²¿²ð𲲿²ðð²ó¿²ð𲲿²ðð²ð ó óó óó óó óó ó ó ¬ò ò ôò ÷òô ÷ò ó ¬ò ò ôò ÷ò òò óóó ó ó ó ó óó óó óóó ó ó óó ó óó óó ó óóó óó óó óó ó ó ó ó ó óó óó ó ó ó ó óó óó ó ó óó óó óó ó óó óó ó óó ó ó óó ó ó óó óó ó ó óó óó ó òó ó óó ó ó ó ó óó óóó ó ó ó óó ó óó ó ó ó îô²ôôôô èòè ÷÷ôôô ÷ô¬ô²÷ò ó ó ó óó óó ó ó ó óóó ó ó ó ó ó ó ó óó ó óó ó ó ó ó óó óóó ó ó ó óó ó óóó óó óó ó óóó ó ó óóó óó ó ­ ­­­­­­÷­­­­­­­­­÷­­­­­­÷­­ ­ ­ ­²­­­÷­ óó óó ó ó ó ó ó ó ó ó ó óó óó óó ó óó óó ó ó ó ó ó ó ó ó óóó ó óó óó ó ó ó ó óó ó ó óó ó óó óó ó ó ó ó ó ó ó ó óó ó ó ó óó ó ó ó ó óóó ó ó óó ­§ôô­­ ó óó ó óó ó óó óó óó ó óó ó óó ó óó ó óó óó ó ó óó óóó óó óó ó óó ó óó óó ó óóó ó ó óó óó ó óó ó óó ó ó ó ó ó óó ó ó ó óó óó óó ó ó ó ó ëêé ó óó ó ëêè èèèèèèÑÑ ­²²²²²²²²²ð²²²²²²²²²²²²²²²­ð²ð²²² ïïïïïïïïïç­ ­­¬­­÷­­­­­­­­­÷­­­­² ¬÷­­­ ÷¬­²÷ ­­­­­ ­­­­­­÷¬ ÷­ò òò ¼»»¬¿¿»­¬½¬¿­­½½­¬­ ¬¬­¹­ ¬¬­ ­¬¬­¬»¬¬ ÷­¹­¬»¹¬¬¬¬¬¹¬¹­ ¬­¬­¬»¬¬ ¬­¬¬­¹­ ¬¬­ ­¬¬­¬»¬¬ òò òò ò ÷­¹¹¬¬¹¹ ¹÷÷ ð ¯ç ¬¿¬¬¿¬ ¿¿÷ ¯ë ¼»»¬¿¿»­¬½¬¿­­½½­¬­ ÷­¹¹¬¬¹¹¬¹÷÷ 𠬿¬¬¿¬ ¿®÷ ¼»»¬¿¿»­¬½¬¿­­½½­¬­ ÷­¹¹¬¬¹¹¬¹÷÷ 𠬿¬¬¿¬ ¿½÷ »´¬¬¬»¬¬­¬ ¬Ý¬ ¬´¬¬¬ óó óó óóóóó ó ó ó óó óó ó óó ôôôôôôôôô ô¬ô ôô¬­ôô ô óóó óó ó ó ó òóø ó óó ó óó óó ó ó ó óó ó ó ó ó ó ó óóó óó óó óó ó ó ó ó óó ó ó ó óó óó óó ó ó óóó ó ó ó ó ó ó ó óó ó ó óó ó ó ó óó ó ó óó ó ó ó óó ó ó óó ó ó ó óó ó óó ó ó óó ó ó ó ó ó ó ó óó óó ó óó ó óó óóó ó ó ó ó èèèèèèèèè ëêç ²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²² óó óó ó óó óó ó óó ó ó óóó óó ó ó ó óóó ó óóó óó óóó óó ó ó óó ó ó ó óó ó óó ó óóó óó óó ó ó ó ó ó óó óó ó ó ó óó ó ó ó ó óó ó ó ó ó ó óó ó ó ó ó óó ó ó óó óó ó ó óó ó ó óó ó ó ó ó ó ó ó óó ó ó óó ó ó ó ó ó ó ó ó óó ó ó ó ó óó ó ó ó óó ó ó óó óó ó ó ó óó óó ó óó ó ó ó ó ó óóó ó óó ó óó ó ó ó óó ó óó ó óó ó ó œó óó óó óó ó ó ó óóó ó óó óó óóó óó ó óó óó ó ó ó ­­§òô­ôò­®§­å­­ôò óó ó óó ó óó óó ó ó ó ó ó ó óóóó ó ó óó óó óó óó ó ó ó óó ó óó ó ó ó óó ó ó ó óó ó ó ó óó óó ó ó óó óó ó ó ó ó óó ó ó ó ó ó óó óó ó óó óó óó ó ó óóó ó ó óó ó ó óó ó ó óó ó óó óó ó óó óó ó ó óó ó óó ó ó ó ó ó ó óó ó ó ó ó óó óó ó ó ó ó ó ó óó ó ó ó ó óó ó ó ó ó ó óóó ó ó ó ó ó óó ó óó óó óó óó ó óó óó ó ó óó ó óóó ó ó óó ó óó ó óó óóó óó ó ó ó óó ó óóó óó ó óóóó ó ó ó ó óó óó óó óó ó óó ó ó óó ó ó ó ó óó óóóó óó óó ó óó ó ó ó ó ó óó ó óóó ó ó óóó ó ó ó ó ó óó ó ó óó ó ó óó ó óó ó ó ó ó ó óó óó óó ó ó óó ó óó óóó óóó ó óó óóó óó ó ó óó ó ó ó ó óóó ó óó ó óó óó ó ó óó ó óó óó ó ó ó ó ó ó ó ó ó óó ó ó ó óó óó óó ó ó ó ó óó ó ó ó ó óóóó ó óó ó ó óó óó ó ó óó ó ó óó óóó ó óó ó ó óóó ­¬­¬´¬¬¬»¬¬­¬¬Ý¬¬´¬¬¬ ó ó ó ó óó ó óó óó óó óóó óó ó ó ó ó ó óó ó ÷ôôôôôôôôôôôôô¬ôôô¬­ô ó óó ó ó ó óó ó óó ó óó ó ó óó ó óó ó ó ó óó óó ó óó ó ó óó ó ó óó óó ó óó ó óóó óó ó ó ó óó ó óó ó ó ó ó óó ó ó ó ó óó óó óó óó ó ó ó ó óó ó ó óóó ó óó ó óó ó ó ó óó ó ó óó ó ó ó óó óó óó óó óó ó óó ó óó óó óó ó óó ó óó ó ó óó óó ó ó ó óó ó óó ó ó óó ó ó ó ó ó óó ó ó ó ó ó óó óó ó óó ó óó ó óó ó óó ó óó óóó ó óó ó ó ó ó ó óó óó ó óó ó ó ó óó óóó óó óó ó óó óó ó ó óó ó óó ó ó ó óó ó ó ó ó ó ó ó óó óó ó óóó ó óó ó óó óóó ó óó ó óó ó óóó ó ó ó ó ó óó ó óó ó ó ó óó óó óó óó ó ó óó ó ó óó óó ó ó ó ó óó óó ó ó óó ó óó óó óó óó ó óó ó ó ó ó óó ó ó ó óó ó ó ó óó óó ó ó óó ó óó ó ó óó óóó ó ó òóø óó óó ó óó ëéð èèèèèèÑÑ ­²²²²²²²²²ð²²²²²²²²²²²²²²²­ð²ð²²² ­¬¬­¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬­¬¬¬¬¬´¬¬¬ ó ó ó ó ó óó óó óó ó óóóó óó óó ó ó óó ó ó óó ó ó ôôôôô¬ôôôôôôôôôôôôôôôô¬­ô ó óó ó ó ó ó ó ó ó ó ¯¯ ó ó òóø ó óóó ó ó ó ó óó óó óó ó óó ó ó ó ó óó óó ó ó óó ó óó ó ­ ­ ­­­­÷­­­ ¬ ­­­÷­­­²­­­÷­­­­­ ­­­÷­­¬ ­²­¬÷­­÷¬÷­ óó ó óó ó ó óó ó óó ó ó ó óó ó ó ó ó ó ôôôôôôôôô¬¬ôôôôôôôôô¬­ôô÷÷ ÷ô ó ó ô óó ó óó ó ó ó ó ó óóó óóó ó óó òóø ó ó ó ¯ ó ó ó óó ó ó óóó ó ó óó ó ó óóó ó óó ó ó óóó ó ó ó óóó ó ó ó óóó ó ó óó ó ¯ ¯ ó ó óóó óó ó ó óó óó ó ó ó ó ó ó ó ó óó ó ó óó ó óó óó ó óó ó óó ó ó óóó óó ó ó ó óó ó ó ó ó óóó ó ó ó óó ó ó ó óó ó óó ó ó ó óóó óó óóó ó óó ó ó ó òóø ó óó ó ó óó ó ó ó óó ó ó ó óóó óó óó ó ó ó ó óó óóó ó ó ó ó ó óó ó ó ó óó ó óó óó ó ó óó ó óó ó ó óóóó ó ó óó ó ó óó ó ó ó óó ó ó ó ó óó ó ó óó óó ó óó óó óó ó ó óó ó óó ó óó ó ó óó ó ó óó ó ó ó ó ó ó óó ó óó óó ó ó ó óóó ó óó ó óóó ó óó óó ó óó ó ó ó ô¬ôôô¬­ô ôôôôôô­ôô ó óó ó óó óó ó óóó ó ó óóó ó ó ó ó ó ó óó óó ó ó ó ó óó óó óó óó ó ó ó ó ó óó ó ó ó óó ó óó òóø ó ó óó ó ó ó óó óó óó óó óó óó óó ó óó ó óó ó ó óó ó ó ó ó ó óó ó ó óó óó óó ó ó ó ó ó ó ó ó ó óó óó ó ó óó ó óó ó ó ó óó ó ó ó ó óó ó óó ó ó óó ó óó ó ó óóó ó ó óó óó ó óó ó ó ó ó óó ó ó ÍïïïïßïÍïïßßïïïÍïß óó ó ó ó óó ó ó óó ¬ïï÷ óóó ó ó ó ó óó ó § §§§ § ó óóó óó óó ó ó ó ó óó ó óó ó ó óó ó ó óó óó ó ó óó ó óó ó ó óó ó ó ó ó ó ó ó óóó óó ó ó ó ó óó ó óó ó óó óó ó óó ó ó ó ó óó ó ó ó ó óóô÷÷ôôô÷ôôôôôôôôëð÷ ïïïïïïïïïïïïïïïí óóó óó ó óó óóó ó óó ó óó ó ó óó ó óó ó óó óó óó ó óó ó óó ó óó ó óó óó ó óó ó ó óó ó ó óó óó óó ó ó óó ó óó óó ó ó ó ó ó ó óó óó ó óó óó ó ó ó ó óó ó ó ó ó ó óó ó ó ó ó óó ó ó óó ó ó ó óó ­ ­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­÷­­¬­­­­­­­ ó ó ó óó ó ó ó ó óó óó ó óó óó óó ó ó ó ó ó ó ó óó ó óó ­²÷­­­÷­­­­²­­ ­­²÷­¬¬­­÷­­ ­­­¬­­ ­ óó ó ó ó óó ó óó ó ó ó óó ó óó óó ó ó óó óó ó ó ó ó óó ó ó ó ó óó óó óó ó ó ó ó ó ó ó ó óó ó óó ó óó ó ó ó ó ó óó ó óó óó óó ó óó ó ó ²² ²§ èèèèèèèèè ëéë § ²§ § ó óó óó ó óóó óó ó ó óó ó óó óó ó ó óóó ó óó óó ó ó óó ó ó óó óó ó óó ó óó ó ó ó óó ó óó óó ó óó ó ó ó ó ó óóó ó ó ó ó ó óóó óó ó ó óó ó ó ó óó óó óóó óó óóó ó ó óóóó óó óó ó óó óó ó óó ó óó ó ó óó ó ó ó Ý ó óó ó ó ó ó óó óó ó ó ó ó ó ó óó óó ó óó ó ó ó ó ó ó ó ó óó ó ó ó óó ó óó ó óó ó ó óó ó óó ó ó ó óó ­ ­ ²÷­­­­­ ­¬÷­­­­­÷¬­ ó ó ó óó ó ó ó ó óóó ó óó ó ó óó ó ó ó ó ó ó óó óó óó ó ó óó ó ó óó óó ó ó ó ó óó ó óó ó ó ó óó ó óó óó ó óóó óó óó óó ó ó óó óó ó óó ó ó óóó óó ó ó ó ó óóó ó ó óó ó óó ó ó ó ó óó ó ó ó ó ó ó óó óó ó óó óó ó ó óó óó ó óó ó ó ó óó ó ó ó óóó óó óó ó ó ó ó ó óó óó ó óó ó óóó óó ó óó ó ó óó ó óó óó ó ó ó ó ó óó ó ó óó ó ó ó ó ó óó ó ó ó óó ó óó ó óó ó ó óó ó óóó óó óó óó ó óó ó ó ó óó ó ó óó ó óóó ó ó óó ­ ÷­­÷­­ ÷­­²­­¬­ ­­­­­¬­­­ ² ó óó ó óó ó ó ó ó ó óó ó óó ó ó óóó óó ó ó óó ó óó ó óóó ó óó ó ó óó ó ó ó óó ó óó óó ó ó óó ó ó óó ó ó ó óó óó ó óó óó óóó óó ó óó ó ó óó óóó ó óó ó ó ó óó óó ó ó óó óóó ó óóóó óó ó ó ó óó óó óóó ó óó ó ó óó ó ó ó ó óó óó ó óó óó ó ó óó ó ó ó óó ó ó ó ó óó óó ó ó óó óó óó ó ó óó ó ó óó ó ó óóó ó óó ó óó ó óóó óó ó ó ó óó ­­¬­¬­ ­­­­­­­­­­¬÷­÷­¬­­­­­ óóó óóó óó ó ó ó ó óó ó óó ó ó óó ó óó ó óó ó óó ó ó óóó ó ó óó ó ó óóó óó ó ó ó ó ó óóó ó óó óó óó ó ó óó óó ó óó ó ó óó óóó ó ó ó óó ó ó óó ó óó óó ó ó ó óó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó óó óó ó ó ó ó óó ó óó óó óó ó óó ó óóó óóóó ó ó ó óó ó ó ó óó óó óó ó ó óó ó óó ó ó óó ó ó ó óó óó óó ó ó óó óó óóó ó óó ó óó ó óó ó óóó óó ó óó óó ó óó ó ó óóó ó óó ó ó ó ó ó óó ó óó óó óóó ó óó ó óó ó ó ó ó ó ó ó ó óó ó ó ó ó óó ó óó ó ó ó ó ó óó ó ó óó ó ó óó ó ó ó ó ó ­ ²÷­­÷¬­­­­²­­­­­­²­­­­²­­÷­ ­ ó øøø Ý ó óóó óó óó óó óøóó ó óó ó óó ó ó ó ó ó ó ó óó ó ó óó ó ó óó ó óó ó ó ó ó óó ó ó ó ó óó ó óó ó óó óó óó ó ó ó óó ó ó òó ó ó óó ó ó ó ó óó ó ó ó óó ó óó ó ó ó ó ó ó ó óó ó óóó ó ó ó óó ó ó óó ÌÌ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ §¹¹ò¬÷­­¬­¬¹¬¬¬¹¬¬¬¬¬»»¹¬¬¬¹¬ ¬¬¬­¬­¹¬»»ò¬¹¹ï ó ó ó óó ó ó óó ó óó ó ó óó óó ó óó ó ó ó óóó ó ó óó ó óóó ó ó óó ó óó ó ó óó ó ó óó óó ó ó óó ó ó ó óó ó ó ó ó ó ó óó ó óó óó ó ó ó óó ó ó óó ó óó ó ó ó óó ó ó ó óóó óó ó ó ó óó ó ó ó ó óóó óó óó ó óó óóó ó óó ó ó ó ó ó ó óó óó óó ó ó óó óó óó ó óó óó ó ó óó ó óó óóó óó óó ó óó ó óó ó ó óó óó ó óó ó óó ó ó ó óó ó óóó ó ó óó ó óóó ó ó óó óó óó óó ó óó ó ó óó ó ó ó ó óó ó ó ó ó ó óó ó óó ó óó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó óóóó ó óó óóó ó óó ó ó ó ó ó ó ó óó ó ó ó ó óó ó óó ó ó óó óó óó ó ó óó ó ó ó ó ó óóó óó óó ó óóó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó óó ó ó ó ó óó ó óó ó ó ó ó óó ó ó ó óóó ó ó óóó ó óó óóó óó óó ó óó ó ó ó óó ó óó ó ó ó ó ó ó ó óó ó ó óó óó ó ó óó ó óó ó ó óó óó ó ó ó ó ó óó ó ó ó ó óó óóó ó óó óó ó ó ó ó óò óó ó ó ó ó ó óóó ó óó ó ó óó ó óó óó ó óóó óó ó ó óó ó ó óóó ó ó óó ó ó ó ó óó ó ó ó ó ó ó ó óó óó ó ó ó óóó ó ó óó óó ó óó ó ó ó óó ó óó ó óó ó ó ó óó ó óó ó ó óó óó óó ó ó óó ó ó óó ó ó ó ó ó óó ó óó ó ó ó ó ó óó ó ó ó óó ó ó ó óóó ó ó ó ó ó óó ó óó ó ó ó óó óóó ó ó óó ó óó ó ó ó óó ó óó óóó óó ó óó óó ó ó óó óó ó ó ó óó óó ó ó óó óó óó ó óó ó ó ó ó óó ó ó óó ó ó óó ó ó ó óó ó óó ó ó ó ó ó ó óó ó ó óó ó ó óó ó ó ó óó ó ó óó ó ó óó ó óó ó óó ó óó ó óó ó ó ó ó ó óóó óóó ó óóó óó óó ó ó óó óó ó óó óóóó ó ó óó ó ó óó óó ó ó ó óó ó óó ó ó ó ó óó ó ó ó óó ó ó óó óó óó ó ó ó óó ó óóó ó óó óó óó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ëé÷ ...
View Full Document

This note was uploaded on 02/04/2011 for the course ECON 101 taught by Professor Smith during the Spring '11 term at University of Phoenix.

Ask a homework question - tutors are online