chapter 13 - ï î íí ì ë ê ó ó ó ó óó ó ó

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ï î íí ì ë ê ó ó ó ó óó ó ó §§§§§§§§§§§§ ððð íííííííííí ððï ²²²²²²²²²²²²²²²²²² óóó ó ó ó ó óó ó ó óó ó ó ó ó ó ó ó óóó ó ó ² ²²²² ² ²²²² ² ² ²²²² ²²²² ² ² ² ²² ² ² ² ²² ²²²² ² ²² ² ²²²² ²² ² ²²²² ² ²²² ² ² ² ²² ²² ²²²²²² ²²² ² ²² ²²²² ² ²²²² ² ² ² ²²²² ² ² ²² ² ² ² ²²² ²²²² ²² ²²²² ²²²²²² ² ²² ² ² ²² ²²²²²²² ²²² ²²²² ² ² ² ²²²² ²²²² ²² ²² ² ²² ²²²² ²²² ² ²² ² ² ² ²² ²²²²²² ² ²²²²²²²²²²²² ²²² ²² ²² ²² ² ²² ² ²² ²²²²²²² ²²²²²²² ²²² ²²²²²² ² ²² ²²² ²²²²²² ²²²² ²²² ²² ²² ² ²²²²²²²² ² ê ó îêêê ëë ëë ëë ëë ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó óó ó ó ó ó ó ó ó ó óó ó ó ó ó ó ó ó ë §±¿³²²§ ­²±¿±² ë ëë ëë ó ó »»»»»»»»» óó ó ó ó ó ó ó »»»»»»»»» ó ó ó ó ó ó ó ó óó ó ó ó ó ´´´´ ó ó ó æææææææ² ó ó ó ­²±§¼±¿§²²¿ ­²±§±¿­¿±²³¿±³ ¿¿¿§¿²§±² ¿²²²¿² §§²§§ »»»»»»»» »»»» ó ó ó ó ó »¿²²±± ­²±§±¿­­§²§±¿ ²²²²² ­²²±² ¿±¿±² ²²±²²² ±±±±±± ² ²²² ²² ² ² ²²² ²²²² ²² ² ² ó óó ó ó óó ó óó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó óóó ó ó ó óóó óó ó ó ó ó óó óó ó ó ó óó ó ó ó ó ó ó ó ´´´´´´´´´´´´´´´´´ ó ó ó ó ó ó óó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó óó ó ó ó ó ó ó ó ó ó óó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó óó ó ó ó ó ó ó ððð íííííííííí ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ó ó óóó óóó ó ó ó óó ­´´´­­´´­´´­´´­´´´´´´´´­´´´­´­­´­´´­ ó ó ó ó ­­§´´´´­´´´´§´­´­§§ ó óó ó óó ó ó ó ó ó ó ó ó ó óó óó ó ó óó ó ó ó ó ó ó óó ó ó ó ó óó ó ó ó ó ó ó ó óó óó ó ó ó ó ó óó ó ó ó óó ó ó ó ó ó óó óó ó ó ó óó óó ó óó ó ó ó óó óó ó ó ó ó ó ó ó óó ó §´­­­´§´´´´´§ óó ó ó ó ó ­´§´­´´´´´­­­ ó ó ó óó ððð óó ó ó ó ó ó ó óó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó óó ó ó ó ó ó ó ó ó óó ðëð ððð ÷÷÷®÷÷÷ðëëë÷÷÷ððð÷ ðð ðð ðð ð ðëðð ðëðë ðëðð ðëðë ðëðð ðëðë ®®®® ðëëð ðëëë ëððð ëððë æææææææ­ ­­­­­­­­­ ­ ­­­ ­­­­­­­­­ ­ íííííííííí ððí ²²²²²²²²²²²²²²²²²² ó Ü Í ó óó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó Í îêîê ÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷ óóó ó í»» »»» ïíòí òò» »ò»» òòò óóó ó ó¼ ó ó óÜ ó Í îêêê Íïðêê Í ïðëê Üîêîê Üîêêê Üïðëê Üïðêê ð ®®÷®÷®÷®÷÷®÷÷÷®÷÷ Ï ó ó ó ó ó ó óó óó ó ó óó ó ó óó ó ó ó ó ó óó ó óó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó óó ó ó óó óó ó ó ó óó ó ó ó óó ó ó ó ó ó ó ó ó óóóó óó ó óó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó óó ó óó ó óó ó óó ó ó ó »»» » »» »»»»» »»»» »»»»»» »»» ò » ó ó ó ó ó ó ó óó ó ó ó ó ó óó ó óó ó ó ó ó ó ½ ó óóóóó ó ½ ó óó ó óó óÍ ó ó ó ó ó ó ó ó ó óóóóó ½ ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó óó ó óó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ­ ó ó ó ó óó ó ó ó ó ó ó óóó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó óó ó ó ó ó ó óó ó §§§ É Ï °§§ Í § Üò ôô §§½ Í ÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷ ÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷ ¿ ÷÷÷ð÷ É ½ ÜÐÐ ­­­­­ ð Ͻ ÷÷ððð÷ ®®÷®÷®÷®÷÷®÷÷÷®÷÷ ÷÷÷ ¬÷®÷÷÷¬÷÷¬÷÷ ÷÷÷ð÷÷É ½ » ­ÐÐ ½ ð Ð ­­­ ¯½ ÷÷÷ ®®÷®÷®÷®÷÷®÷÷÷®÷÷ ÷®÷ ³®÷®³®÷®÷÷÷®®÷¬ ï » ò» ó óó »» » ò» óó » ò» óó » ò» ó ó óó » ò» ó ó óÍ ó óó íò» » »ò» »» » ò» óó ó ó ó ó ó ó ó óó ó °´° ó ó °´° ó ó óó ó ó óóóóó ó ó ó ó óó óó óó óó ó óó ó óó ó óó ó ó¼ óó ó ó ó » ò» » ò» ìò» » óó ó ð » ò» »» » ò» » ò» » ò» » ò» ó óó óó ó ó ó ó ó ó »ò» ¼ »» » ò» ¼ » ò» ­ » ò» ­ óó ó ó óóó ó ó ó ó ó óó ó ó ó óóó óó óó ó ó ó óó ó ó óó ó ó ððì óóóó ó ó ó ½ó óó ó ó ½ óóóóó óó óó óóó ó ó ó ó óó ó ó ó ó ó ó ¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼ ó óó óóó ó ó óó ó íííííííííí ððë ²²²¼¼²¼²¼¼²²¼²²²²¼ ïïïï ï î Ð ¬ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼¼ ¼¼ ¼¼ ¼¼ ¼ ð¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ 𠼜œœœœœœœœ ¼¼ ¼ œœœœœœœœœ¼ ¼ ¼ ¼ œœœœœœœœœ¼ ¼ ¼ ¼ œœœœœœœœœ¼ ¼ ¼ ¼ œœœœœœœœœ¼ ¼ ¼ ¼ œœœœœœœœœ¼ ¼ ¼ ì ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó °»´´ óó ó ó ó ó óó ó ó ó ó Í ó óó ó ó´½½ ó ó ó ó ó ó ïÍ ïï ßï ó ó ó ó ó ó ó ó ó óóóó ó ó ó ó ½ ó ó ó ó ó ó ó óóó óó ó ó óó ó ó ó´½½ò ó ½ óóó óóó ¼ ²¼² ¼²¼ ¼ ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó óó ó ½ ó ó ½ó ó ó óó ó ó ó ó ó óó óó ó ó óó ó ó ó ó ó ó ó óó óó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó óó ´´½¬´ °´´¬´¬ ³³´° óÍ Íï ï ïÍ ïï ïÍÍÍ ó ¼ ²² ¼²²²² ¼¼ ²¼²¼¼²²¼ ¼²¼ ó ó ó ó ó ó òò» »÷ »÷»»»»÷»í»»» »ìò ó ó ó óó ó ó ó ó ó ó óó ó ó ó óó ó ó ó óó ó ó ó ó ó »»»» ÷»» ô ó ó ó óó ó ó ó ó ó ó ó ó ó óó ó ó ó ó ó ó ó óó ó ó ó óó ó ó ó ó óó óó ó ¼ ó óó óó óó ó ó ó ó óó óó ó ó ó óó ó óó óó ó ó óó óó ó ó ó ó ó ó óó ó ó ó ó ó ððê íííííííííí ²­¼²¼­²¼²²²­¼¼²­¼­¼¼²­¼­¼¼ ²¼ ¼²¼ ì ó Í § Ï° ½ Í É½ Ͻ É° ó ó ó óó ó ½ó ó ó ó ó ó ° ó ó ó ó ó Ð Í ° óó ó ó ó Íô ó ° ó ½ô óó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó óó ó ó ½ó ó ó ½ó ó ó ó ó ó ÷®÷÷®®®®÷®÷÷®®®®®÷÷ ɽ ɳ ½ ¿ óó ó ó Ð ó °ó ó ó ° Íï ï ïÍ ïî ¼ ²¼² ¼²¼ ¼ ïÍÍÍ ð ϳ Ͻ ®®®®®®®®®®®®®®®®® Í óó óó ó ó ó ßÍ ïï ï ï ÍÍ ó ó óó ó óó ó óó óó óó ó ó óó ó óó óóó ó ó óóó ó óó ó óó ó ó óóó óóó óó ó óó óó óóó ó óóó ó ó óó ó ó ó óóó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó óó ó ó Íô ó ó óó ó ïïïï ï î Ð ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼¼ ¼¼ ¼¼ ¼¼ ¼ ð¼ ¼¼ ð¼ ¼ è¼ ¼ ¼¼ ¼¼¼ ¼ ¼œœœœœœœœœ ¼ ¼ð 𼠜œœœœœœœœ¼ ¼ ¼ è ¼¼¼ œœœœœœœœœ¼ ¼ ¼ ¼¼¼ œœœœœœœœœ¼ ¼ ¼¼ ¼ð¼ œœœœœœœœœ¼ ¼ ¼¼ ¼ œœœœœœœœœ¼ ¼ ¼ð ðð ì ó óó ó ó ó ó ó óó ²¼²¼¼²²¼ ¼²¼¼¼­²² ¼²²²²²¼¼ ²¼¼¼²²¼² ¼²¼ ó óó óó ó ó ó ½½ ó ó ó ó ó ó ó óó ó óó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó óÔ ÁÁÁÁÁÁ Ô óó ó ó ó ó óó ó ó ó óó ó ó ó ó ó óó ó ó ó ó ó ó óÝ ÁÁÁÁÁÁ Ý óó ó ó óÔ ÁÁÁÁÁÁ Ô óÝ ÁÁÁÁÁÁÁ Ý ó óó ó óó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó íííííííííí ððð ²²²²²²²²²²²²²²²²²² ó ó ó ó óó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó óó ó ó ó óó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó òò» »÷ »÷»»»»»êò ó ó ó ó óó ó ó ó ó óó ó óó ó ó óó ó ó ó ó ó óó óó ó ó ó ó ó ó óó óó ó óó ó ÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷ ó ó óó ó ó ó ó ó ó ó óó ó ó ó ó ó ó ó ó óó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó óó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó óó ó óó ó ó ó ó ó ó óó ó ó ó ó ó óó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó óó ó ó ó ó ó ó ó ó ë Ü É É§ Ͻ Üî ϧ Í ó ó É« ɽ Üî Üï ð Ͻ Ï« ó ó ó ó ó ó ó ó óó ó óó ó ó ®®÷®÷®÷®÷÷®÷÷÷®÷÷ ððè íííííííííí ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ó ó ó óóó ó óó óó ó ó ó ó ó ó óó ó ɧ ê Í Íî ɽ Ͻ ϧ Íî Íï ó ó óóó ó ó óó ó ó ó óó ó ó ÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷ ó ó ê É« ɽ ó óó óó ó ó óó Ü ð Ï« Ͻ ó ó ó ó ó óóó óóó óóó ó ó óó ó óó ó óó ó ó óó ó ó ó ½´´³¬ »ô³¬ô­ô ó óó ó ó ó ó ó ó ó » » ÷» »» »»»»»÷»» ò » ó ó ó ó ó ó ó ó ó » ó ó óó ó ó ó ó ó óó »»»»»»»»»» »»÷»»»» ò » ó ó ó ó ó ó ó óó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó óó ó ó ó óó ó ó ®®÷®÷®÷®÷÷®÷÷÷®÷÷ ó ó ó óó ó ó ó ó ó ó ó óó ó ó óó ó ó ó ó ó óó ó ó óóó ó ó ó ó óó óó óó ó óó ó ó ó óó ó óó ó ³ô¼»­¬´³´´ »ô³¬ô­ô óó óó ó ó ó óó óó ó ó ó óó óó ó ó ó óó ó ó óó óó ó ó ó ó ó óó ó ó ó ó ó ó ó íííííííííí ððç ²²²²²²²²²²²²²²²²²² ɧ§ô ɽò Ͻ Í §òÍò ϧ ɧ§ô ó ó óó ó ó ½óò ó óó ó óó ó óó »å Í ÷®÷÷®®®®÷®÷÷®®®®®÷÷ É« ɽ ¿ » óó ó ó óó ó ó Ü ó ó óó óó ó ó ó ó ó óó ó ó óó ó ó ó óó ó ó ó ó ó ó ó ó ð Ï« Ͻ Ï» ®®®®®®®®®®®®®®®®® óó ó ó óó ó ó óó ½ ó óó óó ó ó óó ó ó ó ó ó ó ó »» » ÷» »» »»»»»÷» ó ó óó ½ »ò ó ó ó ó ó óó ó ó ó ó óó ó ó óó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó » » ó ó óó ó ó ó ó »»»»»»»»»»»»» »» ó óó »ò ó » ó ó ó ó ó ó ó ´´ ó ó ó ó ó ó ó ó ó ½ óó ó ó ó ó ó ó ó ó óó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ´´ô ó ó » ó ó ó óó ´ ó óó óÍ ´ ó óó ½ ó ó óó ó ó ó ó ó ó ó ó ° ó ó ó Üô ó ´½ó ó óó ó ó ó » » óó ´ » ó ó ó ó ½ô ó ó ó ó óó ó óó óó ó ó ó óó ó » ó óó ó óó ó ó ó ó ó ðèð íííííííííí ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ è Ï° É° Ï° Íò ɧò ó ó ó Ð Í óó ó óó ó óó ó ÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷ É« ɽ ɳ ÜÐÐ ð Ï« ã ϳ Ͻ ¿ ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ®®÷®÷®÷®÷÷®÷÷÷®÷÷ ó ó ó ó ó ó ó óó ° » ó ó ó ó ó ó ó ó ó óóóó óó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó » ° ó óó ó ó ó óó ó ó ó óó ó ó ó ó óó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ½ ó ó ó ° óó ó óó ó óó óó »»»»» »»»»»»» » ò ó ó ó ó ó óó óó óó óóó óóóó ó óó ó ó ó óóó ó ó ó óó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó óó ó ó ó ó ó ó ó ó óó ó ½ô óó óó ó ó »ó ó óó ó ó ó ó ó óó ó ó óó ó óó ó óóó »ô´°°´¬¼´¼ ó ó óó óó ó ó ´°°´¬¼´¼ ó óó óó ó ó ó ó óó óó ó ó óóó ó ó ó ó óó ½ ó óó ó ó ó ó ó ó ó ó òò» »÷ »÷»»»»»ðò íííííííííí ðèï ²²²²²²²²²²²²²²²²²² ó ó ó ó ó óó ó ó óó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó óó ó ¬»´ô¬®´´ ó óó óó ó óó ó óó ó ó ó óó ó ó óó ó óó ó ó ´®´´´»´ ó ó ó ó ó ó ó ó óó ó ó ó ó óó ó óó óó ó ó óóóó óóóó ó ó óó ó ó ó ó óó ó ó ó ó óó ó ó ó ó óó ó óóó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó óó ó ó ó ó ó óó ó óóóó óó ó óó ó óóóó ó óóó ó ó ó ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ó óóó óó ó óó óó ó óó ó ó ó ó ó ó ó ó óó ó ó ó ´´½¬´ ó ó ó ó »»»»» » »»»»»»»»÷» ó » ò ó ó ó ó ó óó ó ó ó ó ó óó ó ó ïïïï éééé ó ó óóó óó ó óó ó ó ó ó ó ó óó óó ó ó ó ó ½ ó ½ ´Í ó °ó ó ó ó ó óó ó ó ó ó ó óó ó ó ó ó óó ó ó ó ó óó ó ó ó ó ó óó óóó ó ó óó ó ó ó ó óó ó óó ó óó óó ó ó ó ó ´´½¬´ ­»°°´¼ ½»´®´­ ó ó ó ó ² ²²²²² ² ² ²² ²² ²² ² ²² ² ² ²²²² ² ²²²²²²²²²² ² ² ²²²² ²² ²²²²²²²² ² ² ² ² ²² ² ²² ² ² ²²² ² ²²²²²²²²² ² ² ²²²²² ² ²²²²² ² ² ² ²²² ²²²² ²² ² ² ² ² ² ² ²²² ² ²² ² ² ² ²²² ²²² ² ² ²² ² ²²²²²² ² ² ²² ²² ² ² ²²²² ² ² ² ²² ²² ² ² ² ²²²²²²²² ²² ²² ² ² ²² ²²²²² ² ² ² ² ²² ²² ² ²² ² ²²² ²² ² ² ²²² ²²²² ²² ² ² ² ² ²² ²² ²² ²² ²² ²² ²² ²² ²² ²² ²² ²² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² æææææææ² ðèð íííííííííí ­² ²²² ²²²²² ²² ² ² ² ² ²²­²² ²² É Í¿ É¿ É Í ç Ü¿ ɾ Ü ð Ï¿ ÷÷÷ Ï ð Ͼ ÷÷÷ É Ï É Í½ ɽ Í É¼ Ü Ü½ ð Ͻ ÷÷÷ Ï ð ϼ ÷÷÷ Ï ó ´ó óó ó ó ó óó óó ó óó óó ó ó óó ó ó ½ó óó ó ó óó ó óó ó ó óó ó ó ó ó ó ó óó ó ó ó ó ó ó óó ó ó ´´½¬´ ¼´°´ô¼ ½»´®´­ ó ó ó ó ó ó ó óó ó óó óó óó ó ó ½ó ó óó ó ó ¼ó óó óó ó ó ó ó ó ó ó ó »» »» ó ó ó ó ó » »»»»»»»»»» »» »» »» » ó ó óó óó ó ó ó ó ó ó óó ó ó ó óó ó ó ó §§¼ ó ó ó ó óó óó ó ó ó óó ó óó ó ó íííííííííí ðèí ²²²²²²²²²²²²²²²²²² ó »»» ÷» ó ó ó óó ó óó ó ó ó óó ó »»» »» »»»»»» ó ó óóó ð óó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó óó ó ó ó ²ð ð𠧧§§§§§ ó ó óó ó ð ó ó ó ó óó ó óó ó ó ó ó ó ó óó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ²ð ð ¬ » » ó ó ó ó óó óó ² ð ððì ð æ ² ææææææ² ² ìììð ¹¹¹¹¹§§¹¹¹ ¹¹¹¹ ¹¹¹§¹§¹¹ ó ó ó óó óó ó óó ó óó óó ó ó ó ó ó ò »»»» » »»»»»» » ô ó óó ó ó ìììðð ðìììð »²² ììì ð ²² ìõ ²²² ²² ²² ²² ²² ²²²²²²²²²² ²²² ²² ² ² ² ²²²² óó ó ó ó ó ó ó ó ó óó ó óó ó óó óó ó ó ó ó ó ó ó óó óó óó ó ó ó Í ïÍ ïî ßï °´´­´ô¬ ½¬­¬­ ó ó ó ó ó ³»¬»´´ ´´´ô³ô»­ óó ó ó ó óó óóó ó óóó ó óó ó ó ó ó óó ó ó ² ²²²² ² ²²² ² ó ó óó ó ó ó óó ó óó ó ó ó ó ó ó óó ó ó óó óó ó ó ó ó »»ó ó ó óó ó óó óó ó óó óó óó ó ó ó ó ó óó ó ó »»÷»»»»»» » »»»» »÷» » ó ðèì íííííííííí ­² ²²² ²²²²² ²² ²­² ² ² ²²­²²­²² óó Ð ² ²²²² ² ²²² ² ² ² ² ²² ² ² ó ²²²²²² ² ² ² ² ²²² ² ² ² ²²²²² ²²ó² ²²²²² ²²²²²ó ²²²²²ó²²²²²²ó ²²²ó² ²²ó² ²² ²²² ² ²²² ² ² ²²² ²² ²²² ²² ²²ó ²²ó²²ó²²²ó²²²²²ó ²²² ² ó²² ² ² ² ²² ²² ­² ² ² ­²²ó ó ²ó²²ó²­²²óó ²óó²²²ó² ­² ²² ²²² ²²² ² ² ²²ó²ó²ó ² ² ²²² ²² ²²ó ó ²²ó²²²²ó²² ²²²²²²²² ²²² ²»² ó² ² ²² ²² ­²² ² ²²²² ² ²²² ó² ²²²²² ²²²ó²² ²²² ²²²²²²ó²²²²ó² ²²²²²² ² ²²ó² ² ó² ²²²²óó² ²²²² ²² ²²²²² ² ² ²²ó²²²²²²²²²²² ²²² ² ²²² ²²²² ²² ²ó² ²² ²²²²²²²² ² ²ó²² ²²² ²²²²²ó²²ó²² ²² ² ² ² ² ² ² ² ²ó²²­²²²ó²² ²²²²ó²²ó²² ²² ²²²²²²²²²²ó² ² ­² ó²ó ² ²²²ó ² ² ²² ²²²²² ² ²²²ó² ²² ­²² ² ²²²² ² ²²² ² ² ² ²² ²²²²²² ²ó²²²² ²²²²²ó²²²²² ²² ² ²ó²²²² ²²²ó ²ó²²² ² ²²ó² ² ²²² ²² ²² ²² ²² ²² ²² ²²²²ó² ² ²² ²²² ² ²²² ² ²²²² ²² ² ²² ² ² ²² ððððìð ì ²²²²²² ²²² ² ² ² ²²²² ²² ²²² ­²ó² ² ² ²²² ² ²²ó² ó²ó²²²² ­²² ²² ² ² ²ó² ²² ²²² ²ó ² ² ² ²² ­²² ²ó²² ²² ó² ²²²²²²²²²²²²²²² ²²²² ²² ²²²ó² ²²óó² ²²²ó² ² ²²ð ó ² ²²² ² ²² ² ó² ² ²²²²²²² ² ²² ²² ² ²² ²ó² ² ²² ²² ²² ²² ² ²²²² ²²²²²²²²óó² ²ó²²²ó² ²²² ²²²²²²­²ó² ²²² ó²²² ²ó²²²² ²² ² ² ² ²ó ²²² ²²ó² ² ² ²ó² ²²²²²²­²²²²²ó²²²²²²²² ² ² ² ² óó óóó ó ó ó ó ó ó ó ó óó ó ó ó óó ó ó óó ó ó ó óó óó ó ó ó ó ó ó ó ó óó ó óó ó ó óó ó ó ó ó ó óó óó ó ó ó ó ó ó óó ó ²¹¹²¹ ¹²¹ ²¹§¹ ²¹²¹¹²¹§§¹¹ ó §§¹¹¹¹§§§¹¹ ²²²¹§§§§§§ ó ó óó ó ó ó ó óó ó ó óó óó ó ó ó ó ó ó ó óó ó ó ó ó óó ó ó óó ó ó óó ó óó ó ó ó ó óó ó ó ó ó óó ó ó ó ó ó óó ó ó ó ó ó óó ó ó ó óó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó óó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ­¹§¹¹­¹ ¹¹¹¹ §¹­§¹¹²§¹§¹ ­§­§¹¹§¹§­ ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó óó ó ó ó ó ó óó ó ó óó ó ó ó íííííííííí ðèë ²²²²²²²²²²²²²²²²²² ²§­¹¹§²§¹¹§§¹¹ ó ó ó ó ó óó óó óó ó ó ó óó ó ó ó ó Í ï ïÍ ßï ó óó ó ó ² ²²² ² ² ó²²²²²² ²² ²²² ó óó ó ó ¬½½»°´¬³¬ô´´ ­´»´´»´¬³¬ô ó ó ó ó ó ó ó óó ó ó óó ó ó óó óó ó óó ó ó ó ó óó ó óó ó ó ó ó ó óó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó óó ó ó ó ó ó ó ó óó ó ó ó óó ó ó ó ó óó ó óó ó óó ó ó ó ó óó ó ó ó ó óó ó ó ó ó ó óó ó ó ó ó ó ó ó ó ó óó ó óó óó ó ó ó ó ó ó óó ó ó óó ó ó ó óó ó ó óó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó óó ó ó ó ó ó ó »» »»»» »» » » »»» óó ó ó ó óó ó ó ó ó ó ó ó ó ó óó óóó ó ó ó ó ó óó ó ó ó óó óó ó óó ó ó ó ó ó ó ó ó óó ó ó ó ó óó ó ó ó ó ó óó ó óó ó óó ó óó ó ó ó óó óó ó óó óó óó ó ó ó ­§§¹§¹­¹§§­ ó ó ó ó ó ó ó óó ­¹²²§­­§¹¹­¹ ¹¹¹ ­¹§¹§§§§­ ó ó ó ó ó ó ó ó óó óó ó ó ó ó °´³ô½³°´´³´»´ô¬ °´¬½´´° ó óó ó óó ó ó ó ó ó óó ó ½¬°°³­­³¬ô­ ó ó ´¬¼´´¬³´­ô ó ó ó ó ó ó ó ðèê íííííííííí ­² ²²² ²²²²² ²² ²­² ² ² ²²­²²­²² ¹¹¹­§­ ¹ §¹¹²¹ §¹¹§¹¹ ­¬ô»­´­ ó óó ó ó ó ó ó óó ­´¬³³¬³­§´´³ô» °´´ô­ ó ó ó ó ó ó ó ó ó §§§¹¹­ ¹ ¹¹¹¹ ­¹¹²§§¹ ó ó óó ó ó ó ó ó ͬ¬½¬ ¬°¬³¬ô­ ó ó ó óó ó ó ó óó ó ó ó ó ó ó ó ó óó óó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó óó óó ó ó ó ó ó óó óó ó óó ó ó óó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó óó ó óóóó óó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó óó ó ó ó ó ó ¹²²§¹§§¹¹§¹ ­¹¹§­ §´»´­ óó ó óóó ó ó óóó óó ó ó ó ó ó ó ó ó óóó ó ó óó óóó ó ó óóó óóó ó ó ó ó ó óó ó ´³³³½³´ô½¼ ó ó ó ó ó óó óó óó óóó óó ó ó ó ó ó ó ó óó óó ó óóó ó ó óó óó ó óóó óó ó ó óó ó ó ó óó óóó ó Í ïÍ ïì ßï óó ó óó ó ó óó ó óó óó ó ó ó ó ó ó óó ó ó ² ² ²²² ó²ó²²² ² ó óó ó ó óó ó ó ó ó ó ó ó óó óó ó óó óó ó ó ó ó ó óó ó ó ó óó ó ó ó ó óó ó ó ó óó ó ó ó ó ó ó óó ó ó óó ó ó ó ó ó ó óó ó óó óó ó ó ó ó óó ó ó ó ó ó ó Ð ê óê Ð ó óó ó ó ó óó óóóó ó ó ó óó ó óó óóó ó óó óó ó ó ó ó ó ó ó ó óó ó ó óó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó óóó ó ó ó óó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó óóóó óóó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó óó óó óó ó ó óó ó ó ó ó ó óó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó éééé ó ó óó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó óó óó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó óó ïïïï ²² ð ² î²ó²²² ²²î ² ² ²²² ² ²²ó²²² ²­ ² ² ² ² ì ²» ²²ó²é ²­ ²²ó²²² ð ²»²²² ²²­ ²­²í² ²² ì ² ²ó²²ó²² ² ²í² æææææææ ææ æ ó ó Ð ð ð ðð ðì ² î²² ²² ²²²²² ² ² ²²­²² ²²²²ó² ² ²²²óó²ó²² ²²² ­ ² ¬´´¼§³¼´ ô¬¬´´ ô´°»ô´´´¬³¬ôô óóó óó óóóó óóó óóóó óó ó ó ó ó ðèð ðèè íííííííííí ­² ²²² ²²²²² ²² ²­² ² ² ²²­²²­²² ïò» ó ó ó ó ó ðò ó ó ó íò ó ó ó ìò ó ó ó ó óó ëò ó ó ó ó óó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó óó ó ó óó ó ó ó ó ó ó ó êò ó ó óó ó óó ðò ó ó ó óó óó óó ó ó ó ó ó óó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó èò ó ó çò ó ó ó ó óó ó ó ó ó ïðò óó óó óó ó ó óó ó óó ó óó óó ó ó óó ó óó ó ó ó óó ó óó óó ó óó óó ó ó ó óó óó ó ó ó óó ó ó ó ó ó ó ó ó óó ó ó ó ó ó ó ó ó ó óó ïïò ó ó ó ó ó ó ó óó ó ó ó óó óó ó ó óó óó ó óó óó ó ó ó ó ó ó ó ó ó óó ó ó ó ó ó óó ­­­­­­­­­ ïò» ó ó ó óó ó ó ðò ¬´¬´´á ó íò Ç ó Ò ó ó óó ó óó ó é ó ó §´»´ ó ï ó óó íííííííííí ðèç ²²²²²²²²²²²²²²²²²² ó ó ó óó ó ó ìò Ç ó ² Ò ó ó ó ó ó ó ó ó óó ó ó ó ó é ó í ó ó ó ó êò» Ç ó Ò ó ó óó ó óó óóó ó ó ó ó ó ó ° ° ó ó ó ó ó ó ó ó é óó ó ó óó ó ó ó ½ ó óó ðò Ç Ð Ò ó ó óó í ó ¬ ² ² ² ² ² ² ² ð² ² ²² ì² ² ð² ² ì² ² ²² ² ðð² ² ² ð² ð² ² ð² ð² ² ð² ð² ² ð² ð² ² ð² ð² ² ð² ð² ²² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ²² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ó ó ó ó ó ó ó óó ó èò ó ó ó ó ì óó ó ë ó óó ó ó ó ó ó ó ó´ ó ó ó ó ó ó ê ó ó ó ó ó óó ó ë ó ó ½ó ó ó ó ó ó ë óó ó ó ó ó »ò ó ó ó ó ó ó ´ ó ó ó ó ó ó ó ó óó çò ó óó ïðò ó ó ó ó òó óó ó ó ó ëò ó ó ó ó ó ó ó óó óó ó ó ó ó ó óó ïïò ó ó ïðò ê ïò Ç Ç ê ê Ç œ ó »»»ò »÷ò»» ô» óó ó ó ó Ç » ðò Ð » Ԝ ê Ð » ê ÔÔ Ô á óó ó ó ó ô óó ó á ó óó ó óó ó óó ó »÷ »ò »» ó ó ó óó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó Ô ï³ Ç ê ðçð êÈ ­ ­­ ­­ ­­ ó ó ó óó ó ó óó ó ó óó óó ­­ ó ó óó ó ó óó óó ó ­­ ó ó óó ó óó ó ó ó ó ó óó óó ó ó óó ó ó ó ó óó ó ó ó ó ó ó ó óó óó ó óó ó ó ó ó ó ó ó ó ó óó ó óó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó óó ó óó ó óó óóóó ó óó ó ó ó óó óó ó ó óó ó ó óó óó ó ó »»»» »»» í» »»»»»»»» » » » »»» »» » »ò»» ÷ » »»»»»÷÷» » » ÷» ÷»»»»»» ÷»»»»»÷»»»»»÷» ò í ó÷÷÷ò ó óóó ó ó óó ó ó óó ó ó ó ó ó ó ÷ò»»»»»»»»ò»»ò »» » »» »»»» »»»»÷» ó óó ó ó ó óó ó ó óó ó ó ó »»»»»÷»»»»»»»»»» ó ó óó ó ó ó óóó ó ó ó ó ó óó ó ó éééé 𠬬¬¬¬¬¬¬¬¬ ²¬²¬²²¬¬¬²¬²¬¬ ²¬­¬­¬¬¬­¬²­²¬²¬¬² ²¬¬²¬¬­­¬²¬¬ ¹²¬­¹²­¬­¬²¬¹ ¹²¬²¬¹ »¬¬²²­»¬¬²»¬ »²¬²¬­¬ »¹¬²­­­¬­¬¬ ÷²÷ ô¬¬­¬¬¬²¹¬»­¬²¬¬²ô¬»ô §§»²¬»­²¬¬§ ææææææ ðð ðð ðð ðð ðð𠲬²­­¬¬² ô¬¬¬¬­¬²¬¬»²¬¬¬²­¬² ²¬²¬²²¬¬¬²¬²¬¬»­¬¬­¬¬² ô¬¬»­­¬²¬¬»­¬¬­¬¬² ­¬­²²­»­¬¬­¬¬² ­¬¹²­»­¬¬­¬¬² ¹²¬²¹¬¬² »¬¬»»­¬¬­¬¬² ­²­¬²»­¬¬­¬¬² ð ðð ðð ðð ðð ððð ÷§÷ ô¬¬­¬¬¬²¹¬»­¬²¬¬²ô¬»ô §§»¬­­­²²¬²¬¬ êÈ óóó ó óó ó ó óó ó óó óó ó ó ó ó ó ó ó óó ó ó óó ó ó ó ó ó ó ó ó óó ó ó ó ó ó ó óó ó ó ó ó óó óó óóó óó ó óó ó ó ó ó »»» ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó óó ó ó ó ó óó ó ó óó óó ó óó ó ó ó ó ó ó ó ó óó ó ó ó ó ó óó ó óó ó ó ó óó ó ó óó ó ó ­´ô³¬´³¬¼ô ó ó »»»» »» »» »»»»»»ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó óó ó óóó ó ó óó ó óóó ó ó ó ó ó óóó ó ó ó ó ó ó ó ó ó óó ó ó ó ó ó ó ó ó ó óó óó óó ó ó ó ó óó óóóó óó » » »»»÷ò» ô óó ó óó ó ó ó óó óó ó óó ó ó ó ó óó ó óó ó ó óó ó ó óó ðçï ó ó ó ó ó ó ² ó ó óó »»÷» »÷ò» ô ó ó ó ó ó »»»»»÷ò» ó ó ó óó ó óó ó ó ó ó ó ó ó óó ó óó ó »»»» » ÷ò» óó ó ó ó óó »»»ò»ó»»ó»»» »»»»÷ò ó ó ó ó óóó ó ðçð êÈ óó ó ó ó ó ó ó óó ó ó ó ó ó ó ó ó ò»»»»»»»÷»÷»»» »ò ò÷ò ó ó óó óó ó ó ó ó ó óó ó ó ó ó ó ó óó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó óó óó ó ó óó óó ó ó óó óó óó ó ó ó ó óó ó ó óó ó ó ó ó ó ó ó óó ó óó ó ó ó ó ó óóóó ó óó ó ó óó óó ó óóó ó ó ó óó ó ó ó ó óó óó óó óóó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó óó ó ó ó ó ó óó ó ó óó ó ó óó óóó ó ó ó ó ó ó ó ó óó óóó ó ó ó ó ó óó ó ó ó ó ó ó óó ó ó ó ó ó ó ó ÷»»» » ó ó óó ó ó ó ó ó óó ó ó ó óó ó ó ó »» ò ó óó ó óó ó ó ó ó ó óó ó ó ó ó óó ó »» » »ô ó ó óó ó óó óó óó ó óó ó ó ó ó ó ó óó ò»»»»»»»÷» ó óóóó ó ó ó ò òò ó ó ó »»»»»»»» » »»» óó ó óó ó ó ó ó ó ó ó ó óó »»»»»»»» » »»» ó ó ó ó óó ¼¬­ ´ô¼ ¼¬ô ¬­ ó ó ó óó óó ó ó óó ó ó ó óó êÈ ó ó ó ó ó óó ó ó ó óó óó ó ó ó óó óó ó óó ó óó ó óó óó óó ó ó ó óó ó ó ó ó ɧ Ò ðçí ó ó ó ó ó ó ó ó ó óóóó ó óó ó ó óó óóóó ó ó ó ó óó óó ó óó óó ó óó ó ó ó ó ó ó ó óó óó ÒóÒó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó óó ó ô ­ ó óó ó ó óóó ó ó ó ó ó óóóó ó óó ó óó óó ó ó ó ó ó ó ó ó ô ó óó ó ó Òó ó óó ó óó ó ó ó ó ô » ó ó ó óó ó Òó ó Ò ó ó ó ó ó ó óó óó ó óó Ò Òî ɲ ɧ Þ î Òí ò ï î »»»»»»»»» É« ɲ ß Þ »»»»»»»»» ɲ É­ Ü Û Ý Ü« Ð Ð ð Òî Òï ð Òï ܲ Ð Ð Òí ¬¬¬¬¬¬¬»¬» ¬¬¬¬¬¬¬»¬» ðçì êÈ ó ó ó óó ó ó óó ó ó ó óó ó Òó Òó ó ó óó ó óó ó ó ó óó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó óó óó ó óó óó óó óó óó ó ó óó óó ó óó ó óó ó óóóó óó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó óó óó ó ó ó óó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó óó ó óó ó ó óó ó óó ó óó óóó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó óó ó ó »ó ó óó ó ó ó ó óó ó ó ó ó óó ó ó ó ó ó ó ó ó óó »»÷»ò ó ó óó ó ó ó ó ó »» »» »» ò»»»÷» ó ó ó ó » »»»»» ò»ó óó ó óó ó óó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó óó óó ó óó ó óó óó Ç ïò ó ó ó óó ó ó ó óó ó óó ó ó ó ðò ó ó ó ó ó ó óóóó ó Ç óóó óó ó óó ó ó ó óóóó ó ó ó ó ó ó ó ó óó óó ó ó ó ó ó ó ó ìò ó íò ó ó óóó ó ó ó ó ó ó óó ó ó ó ó ó ó ó ó óó óó ó ó óó ó ó ó ó ó óó óó óó ó óó ó ó ó óó êÈ ðçë Ç ó ó óóó ó óó óó ó ó óó ó ó ó ó ó ó ó óóó ó ó ó ó óóó ó ­­­­­­­­­ ïò ó ó ðò ó ó íò ó ó ó ó ó ó ó ó óó ó ó ó ó óó óó ó ó é ó ó ìò óó ó ó ó óó ó óó ó é ó ó óó ó ó ó é ó ó êò ó ëò ó ó é ó ó ó óó ó ó ó ó ó é ó ó óó ó é ó ó ó ó ó óó ó óóó ó ó ...
View Full Document

This note was uploaded on 02/04/2011 for the course ECON 101 taught by Professor Smith during the Spring '11 term at University of Phoenix.

Ask a homework question - tutors are online